W artykule „Wypłaty z kapitału akcyjnego Prostej Spółki Akcyjnej” poruszyliśmy podstawowe kwestie związane z mechanizmem wypłat. W sytuacji, gdy wypłata z kapitału akcyjnego odpowiada już 5% sumy zobowiązań Prostej Spółki Akcyjnej wynikających z zatwierdzonego sprawozdania za ostatni rok obrotowy, konieczne jest spełnienie dodatkowych warunków.

5 % sumy zobowiązań wynikających z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy 

Pułap 5% sumy zobowiązań pozostaje w relacji do skali działalności prowadzonej przez Prostą Spółkę Akcyjną. Planując dokonanie wypłaty z części kapitału akcyjnego odpowiadające 5% sumy zobowiązań, należy najpierw przeprowadzić postępowanie konwokacyjne. 

Postępowanie konwokacyjne jest to proces, który ma na celu ochronę interesów wierzycieli Prostej Spółki Akcyjnej. 

1) ogłoszenie o zamierzonej wypłacie z kapitału akcyjnego

W pierwszej kolejności zarząd/rada dyrektorów ogłasza niezwłocznie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o planowanej wypłacie z kapitału akcyjnego. Umowa Prostej Spółki Akcyjnej może przewidywać obowiązek ogłoszenia o planowanej wypłacie dodatkowo w innej formie. 

2) wezwanie wierzycieli 

Ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym powinno zawierać wezwanie wierzycieli spółki do zgłoszenia roszczeń wobec Prostej Spółki Akcyjnej w terminie 3 miesięcy. Przedmiotowy termin należy liczyć od dnia ogłoszenia. 

Tym samym w okresie 3 miesięcy nie można dokonać wypłat z kapitału akcyjnego.

3) zaspokojenie wierzycieli 

Po upływie 3 miesięcy Prosta Spółka Akcyjna zaspokaja roszczenia wierzycieli, które zostały zgłoszone w terminie. Zaspokojenie wierzycieli polega na spłaceniu przez Prostą Spółkę Akcyjną swoich zobowiązań (tj. spłata długu). 

Należy podkreślić, że postępowanie konwokacyjne obejmuje wyłącznie roszczenia powstałe przed ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o planowanej wypłacie z kapitału akcyjnego. Tym samym nie obejmuje ono zobowiązań spółki powstałych później. 

Wypłata vs. wypłata 

Tak jak wypłata z kapitału akcyjnego nieprzekraczająca 5% sumy zobowiązań stanowi atrakcyjne rozwiązaniem dla wspólników, tak już wypłata odpowiadająca 5% sumy zobowiązań jest wysoce sformalizowana. 

Postępowanie konwokacyjne ma na celu zapewnienie ochrony wierzycielom Prostej Spółki Akcyjnej. Biorąc pod uwagę minimum trzymiesięczny upływ czasu oraz kwestie formalne, wypłata z kapitału akcyjnego na poziomie 5% sumy zobowiązań wydaje się być mniej atrakcyjną konstrukcją. Ponadto, ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jest płatne , co stanowi dodatkowy koszt dla spółki. 

Z drugiej jednak strony taka konstrukcja obliguje akcjonariuszy do przemyślanego dysponowania majątkiem Prostej Spółki Akcyjnej. Powyższe gwarantuje ochronę interesów wierzycieli Prostej Spółki Akcyjnej i wpływa na wiarygodność spółki w obrocie gospodarczym.