Zarządzanie zyskiem w Prostej Spółce Akcyjnej to istotny proces, który wymaga precyzyjnego podejścia i zgodności z prawem oraz interesami akcjonariuszy. Uchwała o podziale zysku w P.S.A. jest natomiast kluczowym dokumentem, określającym sposób rozdysponowania zysku spółki. Zysk można bowiem dzielić na różne sposoby, zależnie od ustaleń zawartych w umowie spółki oraz decyzji walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

 

Uchwała o podziale zysku w P.S.A. a dywidenda

Dywidenda w Prostej Spółce Akcyjnej stanowi podstawowe prawo każdego posiadacza akcji. Podobnie jak w innych spółkach kapitałowych, zysk dzielony jest uchwałą zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy. Dywidenda jest częścią zysku wypracowanego w ciągu roku obrotowego lub w poprzednich latach, rozdzielaną między akcjonariuszy. Kwota przeznaczona do podziału musi uwzględniać sumę zysku za ostatni rok obrotowy, niepodzielone zyski z lat poprzednich oraz kapitały rezerwowe przeznaczone na ten cel.

Istnieją jednak ograniczenia dla rozdzielania zysku. Przykładem jest konieczność zapewnienia minimalnej kwoty kapitału akcyjnego lub też zachowanie zdolności do wywiązania się z zobowiązań pieniężnych. Dywidendę powinno się wypłacać w ustalonym terminie, określonym przez zarząd spółki. Musi ją jednakże poprzedzać zatwierdzone sprawozdanie finansowe. Istnieje również możliwość wypłaty zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy, choć w przypadku strat akcjonariusze zawracają otrzymane kwoty zaliczek.

 

Uchwała o podziale zysku w P.S.A. a kapitał akcyjny

W trakcie działalności Prostej Spółki Akcyjnej jej kapitał akcyjny podlega ciągłym zmianom. Jeśli kapitał akcyjny nie osiągnął minimalnego poziomu w stosunku do sumy zobowiązań P.S.A., spółka musi go regularnie zasilać. Zgodnie z wymogami prawnymi należy przeznaczyć na ten cel co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy. W praktyce oznacza to konieczność corocznego sprawdzenia, czy należy dokonać odpisu na kapitał akcyjny.

W przypadku pojawienia się potrzeba odpisu, spółka musi przeznaczyć na to odpowiednie środki, a następnie zaktualizować wysokość kapitału akcyjnego w Krajowym Rejestrze Sądowym. Procedura zasilenia kapitału jest istotna dla utrzymania zgodności z przepisami oraz właściwego funkcjonowania Prostej Spółki Akcyjnej.

 

Inne sposoby podziału zysku P.S.A.

W porównaniu do możliwości spółek kapitałowych inne sposoby podziału zysku P.S.A. są ograniczone. Prosta Spółka Akcyjna nie dysponuje kapitałem zapasowym, co utrudnia decyzję dotyczącą alokacji zysku. Jeśli akcjonariusze postanowią pozostawić zysk w spółce, mogą napotkać trudności w jego wykorzystaniu.

Kapitał akcyjny P.S.A. łączy cechy kapitału zakładowego i zapasowego, a jego podwyższenie traktuje się jako wzrost kapitału zakładowego pod względem podatkowym. Przekazanie zysku na podwyższenie kapitału akcyjnego może spowodować wygenerowanie przychodu podatkowego dla akcjonariuszy. Dotyczy to szczególnie spółek opodatkowanych tzw. estońskim CIT.

 

Podsumowanie

Podział zysku w Prostej Spółce Akcyjnej to proces wymagający uwzględnienia specyfiki tej formy przedsiębiorstwa oraz przepisów prawnych regulujących działalność spółek kapitałowych. Rozważając różne metody podziału zysku, od dywidendy po zasilenie kapitału akcyjnego, należy pamiętać o zobowiązaniach wynikających z prawa oraz o konsekwencjach podatkowych dla akcjonariuszy. Ważne jest także regularne monitorowanie sytuacji finansowej spółki i dostosowywanie decyzji dotyczących podziału zysku do aktualnych potrzeb oraz celów rozwojowych przedsiębiorstwa.

 

UCHWAŁA NR ….

z dnia ………………………

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
…………………………………….
[firma spółki]

w sprawie sposobu podziału zysku poprzez przeznaczenie całości/jego części na wypłatę dywidendy

§ 1

Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie Spółki ……………….. z siedzibą w ……………….. postanawia zysk  netto  za  rok  ………………..  w  kwocie  …………………… 

wypracowany  w okresie od 1 stycznia ……………. do 31 grudnia ……….. przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy.

§ 2

Zwyczajne  Walne  Zgromadzenie  postanawia iż:

– dywidendę rozdziela się w stosunku do liczby akcji,

– środki do wypłaty będą pochodziły tylko z zysku netto spółki

– dniem wypłaty dywidendy będzie ……………….

§ 3

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ………….. ważnych głosów, w tym:

– za uchwałą: ………………. głosów,

– przeciw uchwale: ………………. głosów,

– wstrzymujących się: ………………. głosów.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta.

 

Przewodniczący Zgromadzenia

…………………………………………..

Protokolant

…………………………………………..

Zespół specjalistów prosta-spolka.pl

Zespół prosta-spolka.pl to doświadczeni prawnicy oraz doradcy podatkowi, gotowi zapewnić kompleksowe wsparcie dla Twojej działalności. Oferujemy porady prawne, interpretacje przepisów, reprezentację przed organami państwowymi oraz doradztwo podatkowe. Skupiamy się na dostarczaniu profesjonalnych rozwiązań dedykowanych Prostej Spółce Akcyjnej prawnych i podatkowych, zgodnych z aktualnymi przepisami.

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!