W Prostej Spółce Akcyjnej akcjonariusze posiadają uprawnienie do wypłaty z kapitału akcyjnego. Jest to nowe rozwiązanie, które zapewnia wspólnikom Prostej Spółki Akcyjnej, poza dywidendą, możliwość pobrania dodatkowych środków z majątku spółki.

Prawo do wypłaty z kapitału akcyjnego Prostej Spółki Akcyjnej

W Prostej Spółce Akcyjnej wysokości kapitału akcyjnego nie określa się w umowie spółki. Dzięki temu możliwe jest elastyczne dokonywanie wpłat i wypłat z ww. kapitału. Ponadto, do zmian wysokości kapitału akcyjnego nie stosuje się przepisów o zmianie umowy spółki. Tym samym wspólnicy mogą swobodniej zarządzać środkami pochodzącymi ze spółki, ponieważ wypłaty z kapitału akcyjnego nie są nazbyt sformalizowane.

Warunki do wypłaty z kapitału akcyjnego

Wypłata z kapitału akcyjnego może jednak nastąpić pod pewnymi warunkami:

  1. wypłata z kapitału akcyjnego nie może doprowadzić do zmniejszenia kwoty tego kapitału poniżej 1 zł
  2. wypłata na rzecz akcjonariuszy nie może doprowadzić do utraty przez spółkę w normalnych okolicznościach, zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych w terminie 6 miesięcy od dnia dokonania wypłaty

W tym miejscu warto jednak zwrócić szczególną uwagę na warunek wskazany w pkt. 2. W Prostej Spółce Akcyjnej jednym z kryteriów do wypłaty z kapitału akcyjnego jest właśnie brak utraty przez spółkę zdolności do wykonywania zobowiązań pieniężnych. Tym samym zarząd bądź rada dyrektorów Prostej Spółki Akcyjnej zobowiązany jest do przeprowadzenia tzw. testu wypłacalności.

Test wypłacalności

Test wypłacalności jest to mechanizm mający na celu zagwarantowanie płynności finansowej w Prostej Spółce Akcyjnej. Powyższy proces wymaga od zarządu/rady dyrektorów Prostej Spółki Akcyjnej przeprowadzenia prognozy oraz analizy sytuacji finansowej spółki. Przed każdorazową wypłatą z majątku spółki organ powinien badać czy dana transakcja nie przyczyni się do utraty płynności finansowej spółki. Jest tym samym zobligowany sprawdzić czy konkretna wypłata nie doprowadzi spółki do utraty przez nią zdolności do wykonywania swoich bieżących zobowiązań. Przy przeprowadzeniu testu wypłacalności organ musi ocenić kondycję finansową spółki uwzględniając okres najbliższych 6 miesięcy od chwili dokonania wypłaty.

Jednym słowem organ Prostej Spółki Akcyjnej składa oświadczenie, że spółka nie zbankrutuje w ciągu najbliższych 6 miesięcy od momentu dokonania wypłaty z kapitału akcyjnego na rzecz akcjonariuszy.

Przeprowadzenie testu wypłacalności ma na celu zabezpieczenie wierzycieli Prostej Spółki Akcyjnej. Biorąc pod uwagę fakt, że kapitał akcyjny w Prostej Spółce Akcyjnej wynosi minimum 1 zł koniecznym jest stosowanie ww. mechanizmów kontrolujących wypłacalność spółki. 

Wypłata z kapitału akcyjnego do wysokości 5% sumy zobowiązań

Należy również podkreślić, że pewnym ograniczeniem jest także możliwość wypłaty z kapitału akcyjnego do wysokości 5 % sumy zobowiązań Prostej Spółki Akcyjnej wynikającej z ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego. W przypadku bowiem przekroczenia powyższej wartości wypłata z kapitału akcyjnego będzie możliwa dopiero po przeprowadzeniu dodatkowego postępowania i po wezwaniu wierzycieli. Przedmiotowy proces trwa minimum trzy miesiące. Ponadto, w takim przypadku spółka musi dopełnić szereg dodatkowych formalności.

Zgłoszenie zmiany wysokości kapitału akcyjnego do rejestru

Wypłata z kapitału akcyjnego może nastąpić jednak dopiero po wpisie zmiany jego wysokości do rejestru. Mimo że w umowie spółki Prostej Spółki Akcyjnej nie określa się wysokości kapitału akcyjnego, to podanie jego wysokości konieczne jest przy zgłoszeniu spółki do rejestru przedsiębiorców.

Tym samym przed dokonaniem wypłaty koniecznym jest wprowadzenie zmian w rejestrze przedsiębiorców. 

Odpowiedzialność członków organu

W przypadku, w którym akcjonariusz otrzymał wypłatę dokonaną wbrew przepisom prawa lub postanowieniom umowy spółki zobowiązany jest do jej zwrotu. Warto podkreślić, że w takim przypadku członkowie organów spółki odpowiadają solidarnie z akcjonariuszem.