W Prostej Spółce Akcyjnej zasilanie kapitału akcyjnego na pokrycie strat z wypracowanego zysku stanowi jeden z obowiązków spółki. Tworzenie rezerwy w Prostej Spółce Akcyjnej na pokrycie strat ma za zadanie amortyzować straty spółki oraz ochraniać jej wypłacalność. 

Obowiązkowa rezerwa

Prosta Spółka Akcyjna musi posiadać obowiązkową rezerwę. Kwotę wymaganej rezerwy stanowi 5% sumy zobowiązań wynikających z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy. 

Przykład: Zatwierdzone sprawozdanie finansowe wykazało, że suma zobowiązań Prostej Spółki Akcyjnej kształtuje się w kwocie 100.000 zł. W związku z tym wysokość obowiązkowej rezerwy wyniesie 5.000 zł (5% z kwoty 100.000 zł).

Obowiązek utworzenia w Prostej Spółce Akcyjnej odpowiedniej rezerwy uniemożliwia wyprowadzenia majątku ze spółki. Zobowiązanie spółki do posiadania minimum funduszy własnych chroni interes wierzycieli. 

Zasilanie kapitału akcyjnego na pokrycie strat 

W Prostej Spółce Akcyjnej z utrzymaniem obligatoryjnej rezerwy skorelowany jest obowiązek zasilania kapitału akcyjnego. Spółka powinna przeznaczyć co najmniej 8 % osiągniętego zysku na pokrycie strat spółki jeżeli kapitał akcyjny nie osiągnął pułapu 5 % sumy zobowiązań. Wartości te muszą wynikać z zatwierdzonego sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy. 

Prosta Spółka Akcyjna tym samym jest zobowiązana do przeznaczania części zysku na amortyzowanie przyszłych strat. Wysokość odpisów na kapitał akcyjny jest zależna od sumy zobowiązań spółki. Przy obliczeniu kwoty zasilenia kapitału akcyjnego uwzględnia się wartość odpowiadającą 5% sumy zobowiązań. Procentowy pułap zobowiązań wyznacza bowiem minimalną wysokość zasilenia. 

Obowiązek Prostej Spółki Akcyjnej polega na tworzeniu rezerwy wyłącznie kosztem 8% wypracowanego zysku. W przypadku niewypracowania zysku w danym roku obrotowym spółka nie będzie zobowiązana do zasilenia kapitału akcyjnego w trybie opisanym powyżej. 

Zasilenie kapitału akcyjnego nie wymaga zmiany umowy spółki. Powyższe pozwala dopasować działalność Prostej Spółki Akcyjnej do uwarunkowań rynkowych. 

Ochrona wierzycieli

Odpis na zasilanie kapitału akcyjnego (minimum 8% zysku za dany rok obrotowy) oraz obowiązek posiadania rezerwy w kwocie 5% sumy zobowiązań, chroni pozycję wierzycieli.