REGULAMIN
prosta-spolka.pl

 

§ 1

 1. Serwis jest prowadzony pod adresem https://prosta-spolka.pl/ przez prosta-spolka.pl Prosta Spółka Akcyjna  siedzibą w Poznaniu (61-701), ul. Aleksandra Fredry 2/3, NIP: 9721265101, REGON: 364883530, będącego właścicielem i operatorem Serwisu zwanego w regulaminie ,,Właścicielem’’.
 2. Serwis umożliwia Klientom dokonanie zakupu Usług oferowanych w Serwisie.
 3. Serwis funkcjonuje i jest prowadzony zgodnie z Regulaminem. Regulamin określa:
 • zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu, w tym zasady zawierania i realizacji umów za pośrednictwem Serwisu
 • prawa i obowiązki Właściciela i Klienta związane z korzystaniem z Serwisu
 • rodzaj i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną
 • warunki świadczenia Usług świadczonych drogą elektroniczną
 • warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług świadczonych drogą elektroniczną
 • tryb postępowania reklamacyjnego dotyczącego Usług świadczonych drogą elektroniczną

 

§ 2

 1. Terminy użyte w Regulaminie duża literą oznaczają:
 • Serwis- system stron www udostępniany i działający jest pod adresem domeny https://prosta-spolka.pl/
 • Es Solutions – pełna nazwa firmy: Es Solutions sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-701), ul. Aleksandra Fredry 2/3, NIP: 9721265101, REGON: 364883530
 • Klient – każdy podmiot prawa, który korzysta z Serwisu w szczególności dokonuje zakupu usług za pośrednictwem Serwisu
 • Materiały- wszelkiego rodzaju treści udostępniane w Serwisie
 • Procedura Zamówienia – ogół funkcji informatycznych Serwisu stanowiących procedurę zawarcia umowy w Serwisie, w szczególności pozwalających na wybór zamawianej Usługi
 • Konsument – osobę fizyczną dokonującą z Właścicielem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 • Konsultacja – oferowana w Serwisie usługa konsultacji ze specjalistami Prostej Spółki Akcyjnej
 • Specjalista Prostej Spółki Akcyjnej – osoba wyznaczona przez właściciela serwisu do przeprowadzenia konsultacji z Klientem
 • Regulamin – niniejszy regulamin regulujący zasady funkcjonowania Serwisu, zamieszczony pod adresem domeny: https://prosta-spolka.pl/regulamin/
 • Usługa świadczona drogą elektroniczną – ogół funkcji Serwisu oferujących określone usługi Klientom dotyczące korzystania z Serwisu, stanowiących świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną tj. wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne; Regulamin określa rodzaje i zakres Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Es Solutions sp. z o. o.
 • Dostawca Usługi Płatniczej – podmiot świadczący usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U.2014.873 j.t.) umożliwiające dokonanie Klientowi zapłaty za Usługi za pośrednictwem przelewów, przelewów internetowych, kart płatniczych, kart kredytowych lub kart debetowych lub inny sposób stosowany dla sprzedaży poprzez sieć Internet i udostępniony w Serwisie
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t. ze zm.)
 • Ustawa o prawa konsumenta – ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827 ze zm.)
 • Kodeks Cywilny – ustawę z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. ze zm.)

 

§ 3

 1. W wykonaniu obowiązku informacyjnego wynikającego z Ustawy o prawach konsumenta Es Solutions sp. z o. o. informuje o następujących danych:
 • firma: Es Solutions sp. z o. o.
 • siedziba: Poznań
 • adres: ul. Aleksandra Fredry 2/3, 61-701 Poznań
 • NIP: 9721265101
 • telefon: +48 795 773 277
 • e-mail: prawny@prosta-spolka.pl
 • adresy stron internetowych: https://prosta-spolka.pl/

 

§ 4

 1. Klient może dokonać w Serwisie zakupu Towaru lub Usługi poprzez Procedurę Zamówienia, która obejmuje: wybór zamawianej Usługi, wybór jednego z dostępnych sposobów płatności, wybór jednej z dostępnych dat realizacji zamówionej usługi, dokonanie potwierdzenia złożenia zamówienia zgodnie z dokonanym wyborem, które skutkuje obowiązkiem płatności.
 2. W razie prawidłowego złożenia przez Klienta zamówienia na Usługę zamówienie to jest niezwłocznie przesyłane na określony adres do wysyłki –  email. Potwierdzenie przez adresata oferty poprzez uiszczenie płatności skutkuje związaniem treścią złożonej oferty. Umowa w Serwisie zostaje zawarta po opłaceniu zamówienia przez Klienta.
 3. Dane niezbędne do zawarcia umowy w Serwisie w ramach procedury zawarcia umowy są wprowadzane, utrwalane i dostępne w Procedurze Zamówienia oraz w toku informacji przesyłanych między Właścicielem, a Klientem, w szczególności w akceptacji zamówienia. Dane wprowadzone w Procedurze Zamówienia oraz akceptacji zamówienia składają się na treść zawartej umowy.
 4. Korzystanie z Serwisu i jego funkcjonalności, w tym wprowadzanie informacji oraz wykrywanie błędów w zakresie tych informacji i korygowanie ich odbywa się za pomocą stosownej aplikacji- przeglądarki internetowej (np. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera itp.).
 5. Komunikacja z Klientem w związku z zawarciem umowy za pośrednictwem Serwisu następuje poprzez sieć Internet z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego i środków komunikacji elektronicznej.
 6. Możliwy jest kontakt z Właścicielem drogą mailową oraz telefoniczną.

 

§ 5

 1. W ramach Usług oferowanych w Serwisie dostępna jest możliwość zakupu indywidualnej konsultacji prawnej - Prosta Spółka Akcyjna prowadzonej on-line oraz innych Usług opisanych w Serwisie.
 2. Dokładny zakres Usług, czynności składające się na daną Usługę oraz czas trwania Usług i sposób ich realizacji są każdorazowo szczegółowo opisane w Serwisie. Przed przystąpieniem do realizacji Usługi może istnieć konieczność wypełnienia przez Klienta stosownej ankiety o czym Klient będzie każdorazowo informowany.
 3. Usługi są przygotowane i realizowane przez Specjalistę Prostej Spółki Akcyjnej wskazanego przez Właściciela Serwisu.

 

§ 6

 1. Płatności Klientów za Usługi zakupione w Serwisie odbywają się poprzez:
 • przelewy online
 • formy płatności oferowane przez Dostawcę Usługi Płatniczej stosowane do zapłaty za transakcje w sieci Internet jakie zostały udostępnione w Serwisie
 1. Określone w Serwisie ceny Usług są cenami wyrażonymi w złotych polskich, obejmują kwotę podatku od towarów i usług. 
 2. Całkowity koszt do zapłaty za dane zamówienie z tytułu zakupów dokonanych w Serwisie stanowi sumę ceny Usług oraz kosztów wybranego sposobu płatności (jeśli dotyczy). Wszystkie płatności składające się na łączny koszt do zapłaty podawane są w Serwisie, w szczególności w procedurze składania zamówienia na Usługi.
 3. Cena podana przy każdej Usłudze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

 

§ 7

Usługa świadczona drogą elektroniczną

 1. Es Solutions sp. z o. o. za pośrednictwem Serwisu świadczy Usługi drogą elektroniczną, na które składają się usługi komunikacyjne, usługi konsultacyjne, usługi szkoleniowe, usługi informacyjne i usługi udostępniania treści. 
 2. Do zawarcia umowy o Usługi świadczone drogą elektroniczną dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Klienta korzystania z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną. Zakończenie korzystanie z danej Usługi świadczonej drogą elektroniczną dokonuje się poprzez zaprzestanie korzystania z danej funkcjonalności lub zaniechania kontaktu ze Specjalistą Prostej Spółki Akcyjnej.
 3. W celu prawidłowego korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną Klient powinien dysponować:
 • połączeniem z siecią Internet;
 • sprzętem komputerowym i oprogramowaniem posiadającym funkcjonalność przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML lub urządzeniem mobilnym pozwalającym wraz z odpowiednim oprogramowaniem na korzystanie z aplikacji o funkcji przeglądarki internetowej na urządzenia mobilne.
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta korzystającego z Usługi świadczonej drogą elektroniczną treści o charakterze bezprawnym.
 2. Reklamacje dotyczące Usług świadczonych drogą elektroniczną prosimy składać z wykorzystaniem danych kontaktowych Es Solutions sp. z o. o., o których mowa w § 3 Regulaminu.
 3. Reklamacje, o których mowa w ust. 8 są rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Es Solutions sp. z o. o. poinformuje Klienta o wynikach reklamacji z wykorzystaniem danych kontaktowych Klienta udostępnionych za pośrednictwem Serwisu.

 

§ 8

 1. Stosownie do art. 27 Ustawy o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Konsumentem, który zawarł umowę za pośrednictwem Serwisu, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej Usługi świadczonej drogą elektroniczną.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
 • o świadczenie Usług jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. W przypadku, gdy Usługa została zrealizowana częściowo prawo odstąpienia nie przysługuje wobec zrealizowanej części;
 1. Es Solutions sp. z o. o. informuje, iż po wykonaniu w pełni Usług za wyraźną zgodą Konsumenta oraz po rozpoczęciu spełniania za wyraźną zgodą Konsumenta świadczenia z tytułu dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje. W przypadku wykonania części Usługi prawo odstąpienia nie przysługuje, co do tej części.

 

§ 9

 1. Usługi i czynności związane z zawieraniem umów są dostępne w języku polskim.
 2. Regulamin udostępniany jest Klientowi pod adresem: https://prosta-spolka.pl/regulamin/ przed zawarciem umowy, a także – na jego żądanie – w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient, w tym w szczególności jego pobranie, skopiowanie, ściągnięcie i zapisanie na dysku Klienta lub wydrukowanie.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej za pośrednictwem Serwisu, w tym umowy o Usługę świadczoną drogą elektroniczną.
 4. Klient ma prawo składania reklamacji, o której mowa w Regulaminie a także do korzystania z innych roszczeń wynikających z przepisów prawa. Klient ma prawo do korzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń, w tym w szczególności:
 • mediacji, w tym, w przypadku Klienta będącego Konsumentem, mediacji mediatorów działających przy Inspekcji Handlowej;
 • sądownictwa polubownego, w tym, w przypadku Klienta będącego Konsumentem, stałych sądów polubownych przy Inspekcji Handlowej;
 • w przypadku Klienta będącego Konsumentem, do skorzystania z pomocy miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;
 • w przypadku Klienta będącego Konsumentem do skorzystania z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR), dostępnej pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/.
 1. Regulamin może być zmieniony. Udostępnienie zmienionego Regulaminu następuje zgodnie z ust. 2 i ma zastosowanie do zamówień na Usługi złożone po jego udostępnieniu, w szczególności zmiana Regulaminu nie ma zastosowania do zamówień składanych przed jego udostępnieniem jak również do Usługi świadczonej drogą elektroniczną, z której Klient rozpoczął korzystanie przed jego udostępnieniem.
 2. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY DLA KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM WZÓR POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo odstąpić od umowy dotyczącej Usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu wskazujących na przypadki, w których prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym:

 • w przypadku usług- zawarli Państwo umowę. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować: Es Solutions sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (61-701), ul. Aleksandra Fredry 2/3, email: prawny@prosta-spolka.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia od umowy umowa uznawana jest za niezawartą. W przypadku odstąpienia od umowy zwracane są Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany w Serwisie), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym doszło do poinformowania o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Zwrot płatności może być wstrzymany do czasu otrzymania zakupionych rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Prosimy odesłać lub przekazać Es Solutions sp. z o. o. rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali Państwo o odstąpieniu od umowy.