W życiu Prostej Spółki Akcyjnej mogą pojawić się momenty, kiedy wyniki finansowe nie spełniają oczekiwań, a spółka zamiast zysku odnotowuje stratę. W takich sytuacjach kluczowe staje się podjęcie decyzji dotyczącej pokrycia tych strat. Przyjrzyjmy się, jak wygląda uchwała o pokryciu straty w P.S.A. i związane z tym kwestie formalne.

 

Kompetencje i warunki uchwały o pokryciu straty w P.S.A.

Podstawą do podjęcia uchwały o pokryciu straty w Prostej Spółce Akcyjnej jest coroczne zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy. To właśnie na tym forum podejmuje się decyzję o podziale zysku lub pokryciu straty, zależnie od wyników finansowych spółki. Warto zaznaczyć, że podjęcie takiej uchwały należy do kompetencji walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Wyjątkiem są sytuacje, gdy umowa spółki przewiduje inaczej i przekazuje tę decyzję np. radzie nadzorczej. Warunkiem koniecznym dla pokrycia straty jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego. Nie można pokryć straty wynikającej ze sprawozdania, którego się nie zatwierdzi. Gdy zatwierdzone sprawozdanie wykazuje stratę, zarząd musi przedstawić Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek w sprawie sposobu jej pokrycia.

 

Sposoby pokrycia straty

Sposoby pokrycia straty w P.S.A są różnorodne i zależą od wielu czynników, w tym od sytuacji finansowej spółki oraz postanowień umowy spółki. Jednym z możliwych sposobów jest wykorzystanie niepodzielonych zysków z lat poprzednich. Jeśli firma osiągnęła zyski w minionych latach i nie przeznaczyła ich na dywidendy lub inne cele, można je przeznaczyć na pokrycie bieżącej straty.

Alternatywnie, na pokrycie strat można także wykorzystać przyszłe zyski. O ile spółka spodziewa się poprawienia swojej sytuacji finansowej w kolejnych okresach rozliczeniowych. Inną opcją jest korzystanie ze środków zgromadzonych na kapitale rezerwowym, jeśli takie kapitały utworzono w ramach spółki.

Dodatkowo, jeśli umowa P.S.A. zobowiązuje wspólników do wnoszenia dopłat, można zdecydować się na wykorzystanie tych środków do pokrycia straty.

Wreszcie strategią pokrycia straty może być również obniżenie kapitału akcyjnego spółki. Niemniej ta opcja wiąże się z pewnymi ograniczeniami i wymaga odpowiednich procedur.

Warto podkreślić, że należy dokładnie rozważyć wszystkie konsekwencje i dostosować wybór sposobu pokrycia strat do aktualnej sytuacji oraz potrzeb spółki.

 

Uchwała o pokryciu straty w P.S.A.

Podstawowym elementem takiej uchwały jest wskazanie roku obrotowego, którego dotyczy strata, a także ustalenie, czy strata zostanie pokryta w całości czy tylko częściowo.

Dodatkowo uchwała musi zawierać informacje dotyczące sposobu pokrycia straty, czyli wskazanie konkretnej pozycji kapitałów własnych spółki, przeznaczonej do pokrycia deficytu.

Istotnym krokiem jest również złożenie uchwały w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, co jest niezbędnym etapem formalnym. Warto podkreślić, że pokrycie straty jest operacją czysto księgową i nie wymaga uzyskania nowych środków od wspólników. Jest to raczej przesunięcie kwot w ramach kapitałów własnych spółki.

Ponadto powstanie straty nie nakłada na akcjonariuszy obowiązku świadczenia na rzecz spółki, choć może stanowić impuls do podjęcia decyzji o ewentualnym dofinansowaniu firmy. Należy jednak pamiętać o istotnej zasadzie, obowiązującej w sytuacji bilansu wykazującego stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz połowę kapitału akcyjnego. W takim przypadku na zarządzie spoczywa obowiązek zwołania walnego zgromadzenia akcjonariuszy!

 

Podsumowanie

Uchwała o pokryciu straty w P.S.A. jest istotnym krokiem w zarządzaniu finansami firmy. Podjęcie tej decyzji wymaga uwzględnienia różnych czynników, w tym stanu finansowego, postanowień umowy spółki oraz perspektyw na przyszłość. Jednakże niezależnie od wybranego sposobu, ważne jest podejmowanie świadomych decyzji w celu zapewnienia stabilności i ciągłości działalności Prostej Spółki Akcyjnej.

Sandra Kurpisz-Śliwa

Prawnik oraz Redaktorka Naczelnego w prosta-spolka.pl. Pełni równocześnie rolę Członka Zarządu w Biurze Rachunkowym TAXO. Skupia się na kompleksowej koordynacji firmy, finansach, obsłudze klienta i zarządzaniu Biurem. Dzięki ukończonym studiom pedagogiki, zarządzania i prawa skutecznie zarządza zespołem i dba o zgodność działania całego ekosystemu z przepisami. Kontynuuje doskonalenie zawodowe studiując psychologię w biznesie, co przekłada się na jeszcze wyższą jakość usług w grupie TAXO.

Więcej informacji o Sandrze

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!