Wypłata dywidendy w Prostej Spółce Akcyjnej stanowi istotny element funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dywidendę często postrzega się jako nagrodę dla akcjonariuszy za udział w spółce. W niniejszym artykule skupimy się na różnych aspektach wypłaty dywidendy w Prostej Spółce Akcyjnej. Zwłaszcza na procedurach oraz prawach akcjonariuszy.

 

Najważniejsze reguły wypłaty dywidendy w Prostej Spółce Akcyjnej

Najważniejsze zasady dotyczące wypłaty dywidendy obejmują kilka kluczowych kwestii. Pierwszą z nich jest limit kwoty przeznaczonej do podziału między akcjonariuszy. Nie może on przekroczyć sumy zysku za ostatni rok obrotowy, niepodzielonych zysków z lat poprzednich oraz kapitałów rezerwowych z zysku, przeznaczonych na dywidendę.

Kwotę zysku do podziału należy skorygować o ewentualne nieuregulowane straty oraz uwzględnić akcje własne spółki. Należy także odjąć kwoty, które zostały przeznaczone na kapitały rezerwowe, a nie mogą być uwzględnione w dywidendzie.

To wszystko wynika z konieczności przeznaczenia co najmniej 8% zysku z danego roku obrotowego na kapitał akcyjny. Szczególnie gdy kapitał ten nie przekracza 5% zobowiązań spółki, zatwierdzonych w ostatnim sprawozdaniu finansowym.

Ważne jest również, aby wypłata dywidendy z kapitału akcyjnego nie spowodowała obniżenia kapitału poniżej 1 złotego. Należy unikać sytuacji, w której wypłata ta zagraża zdolności spółki do uregulowania zobowiązań pieniężnych w ciągu 6 miesięcy od daty wypłaty.

 

Wypłaty dywidendy: zaliczka

Zgodnie z umową spółki zarząd lub rada dyrektorów może wypłacić akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy. Należy przy tym zaznaczyć, że zaliczki nie można finansować z kapitału akcyjnego. Co dzieje się w przypadku, gdy wypłacono zaliczki, a spółka poniosła stratę lub osiągnęła zysk niższy niż wypłacone zaliczki? Wówczas akcjonariusze mają obowiązek zwrotu zaliczki, które przekraczają osiągnięty zysk, w całości lub w części.

 

Termin wypłaty dywidendy w Prostej Spółce Akcyjnej

Dywidenda winna być wypłacona w terminie określonym przez uchwałę walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Termin ten powinno się ustalić w ciągu dwóch miesięcy od daty podjęcia uchwały o wypłacie. Konkretną datę wypłaty ustala zarząd spółki. Podobnie jak w przypadku innych form spółek, wypłata dywidendy zależy od posiadania zatwierdzonego sprawozdania finansowego za poprzedni rok.

Osoby uprawnione do otrzymania dywidendy za dany rok obrotowy to akcjonariusze, którzy posiadali akcje w dniu podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy. W sytuacji, gdy nie doszło do wypłaty dywidendy z akcji uprzywilejowanych lub jej części w danym roku obrotowym, akcjonariuszowi przysługuje prawo do skorzystania z tego świadczenia w ciągu kolejnych 5 lat.

 

Niewłaściwa dywidenda

Akcjonariusz może być zobowiązany do zwrotu wypłaty, gdy jej przyznanie było niezgodne z prawem lub umową spółki. Podobna odpowiedzialność dotyczy organów spółki, które ponoszą wspólną odpowiedzialność z akcjonariuszem w przypadku wypłaty z ich winy. Roszczenia związane z niewłaściwą dywidendą przedawniają się po trzech latach.

 

Podsumowanie

Wypłata dywidendy w Prostej Spółce Akcyjnej stanowi istotny proces, który wymaga przestrzegania wielu regulacji i zasad. Jest to nie tylko nagroda dla akcjonariuszy za ich udział w zyskach spółki, ale także ważny element zarządzania finansami i utrzymania stabilności firmy. Zapewnienie, że wypłata dywidendy jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz że nie narusza zdolności spółki do działania i rozwoju, to kluczowa rola zarządu i organów nadzorczych.