W Prostej Spółce Akcyjnej istnieje możliwość wykreślenia spółki z rejestru bez przeprowadzenia procesu likwidacyjnego. Jest to tzw. uproszczona likwidacja Prostej Spółki Akcyjnej. Proces ten umożliwia przejęcie całego majątku spółki przez oznaczonego akcjonariusza (akcjonariusza przejmującego) z obowiązkiem zaspokojenia wierzycieli i pozostałych akcjonariuszy.

1) Podjęcie uchwały

Dla rozpoczęcia uproszczonej likwidacji konieczne jest podjęcie uchwały przewidującej przejęcie całego majątku spółki przez wskazanego akcjonariusza z obowiązkiem zaspokojenia wierzycieli i reszty wspólników. Powyższą uchwałę podejmuje Walne Zgromadzenie Prostej Spółki Akcyjnej. 

Uchwała o przejęciu majątku spółki musi zostać podjęta kwalifikowaną większością 3/4 głosów przy obecności akcjonariuszy reprezentujących co najmniej połowę ogólnej liczby akcji (tj. 50% quorum). Po podjęciu takiej uchwały zarząd/rada dyrektorów może dokonywać jedynie niezbędnych czynności do ochrony majątku spółki i wykreślenia spółki z rejestru. 

2) Zgłoszenie wniosku do sądu rejestrowego

Po podjęciu uchwały Prosta Spółka Akcyjna składa do sądu rejestrowego wniosek o zezwolenie na przejęcie majątku spółki przez akcjonariusza przejmującego. Do przedmiotowego wniosku należy dołączyć poniższe dokumenty:

  1. listę wierzycieli spółki wraz ze wskazaniem rodzaju i wysokości wierzytelności 
  2. dokumenty przedstawiające przejmowany majątek spółki 
  3. dokumenty przedstawiające sytuację majątkową akcjonariusza przejmującego 

We wniosku należy uprawdopodobnić, że przejęcie majątku Prostej Spółki Akcyjnej przez oznaczonego akcjonariusza nie doprowadzi do pokrzywdzenia wierzycieli ani pozostałych akcjonariuszy. Powyższe ma na celu zagwarantowanie ochrony kontrahentom czy akcjonariuszom Prostej Spółki Akcyjnej, których interesy mogą zostać zagrożone w wyniku rozwiązania spółki bez przeprowadzenia likwidacji. 

3) Wezwanie wierzycieli przez sąd rejestrowy

Po otrzymaniu wniosku o zezwolenie na przejęcie majątku, sąd ogłasza o podjęciu uchwały o przekazaniu majątku jednemu akcjonariuszowi. Jednocześnie sąd rejestrowy wzywa wierzycieli do zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu w terminie nie krótszym niż 30 dni od dnia ogłoszenia. 

Sprzeciw zgłasza wierzyciel, który nie zgadza się na przejęcie majątku Prostej Spółki Akcyjnej przez oznaczonego akcjonariusza. W takim sprzeciwie wierzyciel musi uprawdopodobnić, że proces ten może doprowadzić do jego pokrzywdzenia. 

4) Zezwolenie sądu na przejęcie majątku 

Sąd rejestrowy wydaje zezwolenie na przejęcie majątku Prostej Spółki Akcyjnej jeżeli nie istnieją obawy co do pokrzywdzenia wierzycieli czy pozostałych akcjonariuszy. Po uprawomocnieniu się postanowienia zezwalającego na przejęcie zarząd/rada dyrektorów składa wniosek o wykreślenie spółki z rejestru. 

5) Zakończenie procesu uproszczonej likwidacji 

Z chwilą wykreślenia spółki z rejestru akcjonariusz przejmujący wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki wykreślonej Prostej Spółki Akcyjnej. Uproszczona likwidacja Prostej Spółki Akcyjnej umożliwia przyspieszenie procesów likwidacyjnych. Ponadto, charakteryzuje się mniejszym formalizmem, co daje możliwość sprawnego zakończenia spraw Prostej Spółki Akcyjnej. Dodatkową zaletą jest prawo do kontynuowania działalności dotychczasowej spółki przez akcjonariusza przejmującego.