Konstrukcja wypłaty zysku w Prostej Spółce Akcyjnej została stworzona analogicznie do rozwiązania, stosowanego w odniesieniu do tradycyjnej spółki akcyjnej. Jak zatem prawidłowo wypłacić pieniądze akcjonariuszom? Ile wyniesie zysk akcjonariusza w Prostej Spółce Akcyjnej?

Komu i kiedy przysługuje wypłata zysku w Prostej Spółce Akcyjnej?

Jak wynika z art. 30015, A w kwocie:

  1. wynikającej z rocznego sprawozdania finansowego,
  2. która została przeznaczona do wypłaty w uchwale akcjonariuszy,
  3. chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy. Dywidendę rozdziela się w stosunku do liczby akcji, chyba że umowa stanowi inaczej.

Wypłata zysku w Prostej Spółce Akcyjnej – ograniczenia

Co przy tym istotne, kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać:

  1. sumy zysku za ostatni rok obrotowy,
  2. niepodzielonych zysków z lat ubiegłych,
  3. utworzonych z zysku kapitałów rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy,
  4. kwoty z kapitału akcyjnego, która została przeznaczona do wypłaty dywidendy.

Sumę tę należy ponadto pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały rezerwowe, które nie mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy (zobacz: wypłaty z kapitału akcyjnego odpowiadające 5% sumy zobowiązań).

Poza tym wypłata na rzecz akcjonariuszy z kapitału akcyjnego nie może też doprowadzić do zmniejszenia kwoty tego kapitału poniżej 1 złotego. Wypłata nie może także doprowadzić do utraty przez spółkę, w normalnych okolicznościach, zdolności do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych w terminie 6 miesięcy od dnia dokonania wypłaty.

Czy w Prostej Spółce Akcyjnej można wypłacać zaliczki?

Umowa spółki może też upoważniać zarząd do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego. Zaliczka nie może być jednak wypłacona z kapitału akcyjnego. Jeżeli w danym roku obrotowym, w którym wypłacono zaliczkę, spółka odnotowała straty, akcjonariusze są zobowiązani do zwrotu całości otrzymanej kwoty. Z kolei w przypadku osiągnięcia zysku w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek, akcjonariusze zwracają część zaliczki, odpowiadającą wysokości przekraczającej ten zysk.