Rada Nadzorcza w Prostej Spółce Akcyjnej jest organem fakultatywnym. Oznacza to, że założyciele Prostej Spółki Akcyjnej sami decydują czy chcą powołać dodatkowy organ – Radę Nadzorczą. Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określa się w umowie spółki.

Rada Nadzorcza – zadania

Rada Nadzorcza w Prostej Spółce Akcyjnej ma na celu sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością spółki. Musi składać się z co najmniej trzech członków. Osoby do Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje się uchwałą akcjonariuszy. Rada Nadzorcza uprawniona jest do badania wszystkich dokumentów Prostej Spółki Akcyjnej, a także może żądać od zarządu i pracowników spółki sprawozdań i wyjaśnień. Ponadto, organ ten posiada także kompetencje dokonywania rewizji stanu majątku Prostej Spółki Akcyjnej.

Warto również podkreślić, że Rada Nadzorcza w Prostej Spółce Akcyjnej ma za zadanie oceniać prawidłowość oraz rzetelność sprawozdań zarządu z działalności Prostej Spółki Akcyjnej oraz sprawozdań finansowych za ubiegły rok obrotowy. Organ ten odpowiedzialny jest również za ocenę wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty. Rada Nadzorcza składa również Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdania z oceny ww. wniosków zarządu.

Ważne!

Pomimo tego, że Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Prostej Spółki Akcyjnej organ ten nie ma prawa wydawania zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw spółki.

Rada Nadzorcza w Prostej Spółce Akcyjnej – dodatkowe uprawnienia

W Prostej Spółce Akcyjnej można również rozszerzyć uprawnienia Rady Nadzorczej. Konstrukcja Prostej Spółki Akcyjnej jako nowego typu spółki prawa handlowego zakłada dużą swobodę w kształtowaniu umowy spółki. W przypadku Rady Nadzorczej możliwym jest rozszerzenie uprawnień tego organu np. poprzez obowiązek uzyskania przez zarząd uprzedniej zgody Rady Nadzorczej na dokonanie czynności określonych w umowie spółki.

Kto nie może zasiadać w Radzie Nadzorczej Prostej Spółki Akcyjnej

W Prostej Spółce Akcyjnej obowiązuje zakaz łączenia niektórych stanowisk z funkcją członka Rady Nadzorczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami członek zarządu, prokurent, likwidator oraz kierownik oddziału lub zakładu nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej.

Powyższy zakaz dotyczy również osób, które w Prostej Spółce Akcyjnej odpowiedzialne są za sprawy finansowe, w szczególności dyrektor finansowy, główny księgowy oraz osoby, którym na podstawie umowy powierzono prowadzenie księgowości lub spraw finansowych spółki.

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!