Dzisiejszy wpis stanowi kontynuację serii publikacji* dotyczących obowiązków Prostej Spółki Akcyjnej w kontekście przepisów o ubezpieczeniach społecznych. Jak już wiemy, obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne nie mają akcjonariusze Prostej Spółki Akcyjnej. W przypadku spółki jednoosobowej, również jedyny akcjonariusz jest zwolniony z ZUS. W tym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytanie czy prokurenci mają obowiązek wpłat na ubezpieczenia społeczne. Jk wygląda kwestia ZUS prokurenta w Prostej Spółce Akcyjnej?

Prokurent w Prostej Spółce Akcyjnej – kim jest i jaką rolę pełni w spółce?

Odpowiadając na pytanie dotyczące obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez prokurenta Prostej Spółki Akcyjnej nie sposób najpierw nie odnieść się do tego kim jest Prokurent. Jakie funkcje pełni w spółce? To osoba która, z tytułu udzielonej prokury, jest uprawniona do reprezentowania spółki na zewnątrz i w stosunkach z podmiotami trzecimi. Sama prokura to specjalny rodzaj pełnomocnictwa. Udziela go osoba prawna osobie fizycznej, a sam fakt udzielenia prokury powinien być ujawniony w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dzięki temu podmioty zewnętrzne mogą w łatwy sposób ustalić, czy prokurent jest rzeczywiście uprawniony do działania w imieniu spółki.

Prokurent może reprezentować spółkę tak jak zarząd czy rada dyrektorów. Chyba że coś innego wynika z zasad reprezentacji spółki określonych w umowie spółki a ujawnionych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Bardzo często zdarza się tak, że członek zarządu spółki reprezentując spółkę może działać wspólnie z innym członkiem zarządu lub prokurentem. Prokura może też być ograniczona jedynie do czynności dotyczących konkretnego oddziału przedsiębiorstwa. Jeżeli oczywiście przedsiębiorstwo zgłosiło do Krajowego Rejestru Sądowego fakt posiadania oddziałów.

Jak widać prokurent posiada szeroki zakres uprawnień. Mimo że nie jest dyrektorem czy członkiem zarządu może skutecznie reprezentować spółkę na zewnątrz działając w jej imieniu. W związku z powyższym nasuwa się pytanie. Czy osoba pełniąca funkcję prokurenta jest zobowiązana do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (czyli mówiąc prościej – składek na ZUS)?

Czy prokurent Prostej Spółki Akcyjnej podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego w ZUS?

Wydaje się, że odpowiedź na to pytanie można by zamknąć w jednym: prokurent nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia w ZUS. Taka informacja jest jednak tylko w części prawdziwa. Faktycznie, prokurent Prostej Spółki Akcyjnej nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia w ZUS z tytułu pełnienia funkcji prokurenta spółki. Należy jednak pamiętać, że najczęściej prokurent jest osobą zatrudnioną w spółce lub w inny sposób związaną w działalnością Prostej Spółki Akcyjnej. W związku z czym prokurent i tak będzie podlegał obowiązkowi ubezpieczenia w ZUS. Tyle, źr z innego tytułu niż samo pełnienie funkcji prokurenta. Oczywiście w sytuacji, gdy prokurent nie będzie zatrudniony w spółce i będzie działał na jej rzecz jedynie jako akcjonariusz, który dodatkowo jest też prokurentem, nie wystąpi obowiązek ubezpieczenia społecznego w ZUS.

Co więcej, przepisy Kodeksu Cywilnego regulujące kwestie związane z prokurą, nie przewidują możliwości przyznania prokurentowi wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji prokurenta. Oznacza to, że prokurentowi nie można przyznać wynagrodzenia zwolnionego z ZUS. Jeżeli nie ma on innego tytułu do ubezpieczenia społecznego, to wypłata wynagrodzenia dokonana na rzecz prokurenta na podstawie umowy zlecenia, umowy o pracę lub innej umowy o podobnym charakterze, będzie wiązała się z obowiązkiem opłacenia ZUS.

ZUS prokurenta w Prostej Spółce Akcyjnej – podsumowanie

Podsumowując – prokurent w Prostej Spółce Akcyjnej nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego w ZUS z tytułu faktu pełnienia funkcji prokurenta spółki. Nie oznacza to jednak, że posiadanie statusu prokurenta zwalnia daną osobę z wszelkich obowiązków wobec ZUSu. Nie znaczy to, że osoba ta ma swego rodzaju immunitet chroniący ją przed opłacaniem składek ZUS. Warto pamiętać o tym, że prokurent, jeśli chce otrzymywać wynagrodzenie za prowadzenie spraw spółki, powinien zawrzeć ze spółką umowę na mocy której otrzyma wypłatę należnych mu świadczeń. Taka umowa będzie miała najprawdopodobniej charakter umowy zlecenie. Oznacza to, że z jej tytułu będą odprowadzane składki na ZUS chyba, że nastąpi zbieg tytułów do ubezpieczenia społecznego.

*Pozostałe wpisy z tej serii:

ZUS CZŁONKÓW ZARZĄDU PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

ZUS AKCJONARIUSZA PROSTEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ