Konstrukcja Prostej Spółki Akcyjnej zakłada, by spółka ta była nowoczesnym podmiotem prawnym posiadającym rozwiązania ułatwiające prowadzenie oraz zarządzanie sprawami spółki. Tym samym możliwa jest komunikacja elektroniczna w Prostej Spółce Akcyjnej. Ustawodawca dążył bowiem do odformalizowania oraz digitalizacji pewnych procesów.

Komunikacja elektroniczna w Prostej Spółce Akcyjnej a Walne Zgromadzenie

Ustawa przewiduje możliwość uczestniczenia akcjonariuszy w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Obejmuje to w szczególności:

  1. transmisję obrad Walnego Zgromadzenia w czasie rzeczywistym,
  2. dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad Walnego Zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad,
  3. wykonywanie osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia.

Uczestnictwo akcjonariuszy Prostej Spółki Akcyjnej w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej wymaga odpowiedniego zapisu w umowie spółki.

Ponadto, zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu można zwołać przy użyciu poczty elektronicznej na adres akcjonariuszy wpisany do rejestru akcjonariuszy.

Identyfikacja akcjonariuszy

Warunkiem niezbędnym dla przeprowadzania Walnego Zgromadzenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej jest zapewnienie odpowiednich środków umożliwiających identyfikację każdego akcjonariusza. Ponadto, dokładne zasady wykorzystywania środków komunikacji elektronicznej przy organizacji oraz uczestnictwie w Walnym Zgromadzeniu powinny zostać sprecyzowane w regulaminie Walnego Zgromadzenia.

W przepisach nie zostały dokładnie opisane szczegółowe warunki techniczne jakie należy zapewnić przy organizacji Walnego Zgromadzenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Ze względu na szybki rozwój techniki to na Prostej Spółce Akcyjnej ciąży obowiązek zapewnienia odpowiednich oraz bezpiecznych rozwiązań dopasowanych do potrzeb oraz możliwości akcjonariuszy. Ustawodawca pozwala bowiem na elastyczne wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej.

Komunikacja elektroniczna w Prostej Spółce Akcyjnej a podejmowanie uchwał

W Prostej Spółce Akcyjne również uchwały mogą być podejmowane przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Warunkiem niezbędnym do wykorzystania komunikacji elektronicznej przy głosowaniu nad uchwałami jest wskazanie takiej możliwości w umowie spółki.

W przypadku gdy umowa spółki nie zawiera postanowienia uprawniającego do głosowania przy użyciu środków komunikacji elektronicznej konieczna jest zgoda akcjonariuszy. Przeprowadzenie głosowania przy użyciu komunikacji elektronicznej stanie się możliwe po uprzedniej akceptacji głosowania w formie elektronicznej przez wszystkich akcjonariuszy. Dla swej skuteczności przedmiotową zgodę akcjonariusze powinni złożyć w formie dokumentowej np. poprzez wiadomość mailową.

Komunikacja elektroniczna w Prostej Spółce Akcyjnej pozwala na elastyczne wykorzystywanie środków komunikacji na odległość. Powyższe rozwiązanie umożliwi sprawniejsze oraz szybsze zarządzanie sprawami Prostej Spółki Akcyjnej.