Walne Zgromadzenie w Prostej Spółce Akcyjnej. Z tym pojęciem pewnie nie raz już mogliśmy się spotkać. Czy wiemy jednak jakie jest znaczenie Walnego Zgromadzenia w spółce? Ze względu na to, że Walne Zgromadzenie pełni jedną z istotniejszych ról w Prostej Spółce Akcyjnej, ponieważ jest jej najwyższym organem, powinniśmy być w pełni świadomi jakie zadania oraz funkcje realizuje. 

Walne Zgromadzenie – organ w Prostej Spółce Akcyjnej

Walne Zgromadzenie w Prostej Spółce Akcyjnej to przede wszystkim jej organ. Jest to inaczej zgromadzenie akcjonariuszy, które umożliwia akcjonariuszom zarządzanie spółką. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w istotnych dla Prostej Spółki Akcyjnej sprawach.

Kto może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu Prostej Spółki Akcyjnej?

W Walnym Zgromadzeniu Prostej Spółki Akcyjnej może uczestniczyć każdy z akcjonariuszy. Musimy jednak pamiętać, że akcjonariusz będzie uprawniony do udziału w zgromadzeniu tylko i wyłącznie wtedy, gdy na co najmniej 3 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia będzie wpisany w rejestrze akcjonariuszy. 

Zwoływanie Walnego Zgromadzenia w Prostej Spółce Akcyjnej 

Walne Zgromadzenie w Prostej Spółce Akcyjnej zwoływane jest przez zarząd. Warto podkreślić, że zgromadzenie akcjonariuszy odbywa się, gdy zachodzi konieczność podjęcia decyzji w konkretnych dla spółki sprawach. Wymaga to wcześniejszego zawiadomienia wszystkich akcjonariuszy o terminie Walnego Zgromadzenia, a przede wszystkim zamieszczenia informacji o szczegółowym porządku obrad. 

Zarząd przynajmniej na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem zgromadzenia informuje akcjonariuszy o dacie, godzinie oraz miejscu Walnego Zgromadzenia . W Prostej Spółce Akcyjnej możliwym jest zwołanie Walnego Zgromadzenia pocztą elektroniczną na adres akcjonariusza wpisany w rejestrze akcjonariuszy. Mamy również możliwość wykorzystania standardowych metod tj. listu poleconego lub przesyłki kurierskiej.

Gdzie odbywa się Walne Zgromadzenie Prostej Spółki Akcyjnej?

Walne Zgromadzenie Prostej Spółki Akcyjnej odbywa się w siedzibie spółki. W umowie spółki można jednak określić, że zgromadzenia akcjonariuszy mają być zwoływane w innym miejscu niż jej siedziba.

W sytuacjach wyjątkowych, w których potrzebujemy zorganizować Walne Zgromadzenie w tzw. innym miejscu, a nie posiadamy odpowiedniego zapisu w umowie spółki, musimy uzyskać zgodę wszystkich akcjonariuszy w formie dokumentowej. Otrzymanie pozwolenia od każdego z akcjonariuszy umożliwia zwołanie Walnego Zgromadzenia Prostej Spółki Akcyjnej poza siedzibą spółki. 

Rodzaje Walnych Zgromadzeń w Prostej Spółce Akcyjnej 

W Prostej Spółce Akcyjnej wyróżniamy dwa rodzaje Walnych Zgromadzeń, zwyczajne i nadzwyczajne.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. W większości przypadków rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym. W takim układzie Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w okresie pomiędzy styczniem a czerwcem następnego roku kalendarzowego. 

Przedmiotem obraz Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest m.in:

  • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego 
  • podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy albo o pokryciu straty 
  • udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków (np. Prezesowi Zarządu z tytułu pełnionej funkcji w spółce)

Z kolei Nadzwyczajne Zgromadzenie może być zwołane na żądanie akcjonariusza, który posiada 1/20 ogólnej liczby głosów lub ogólnej liczby akcji, bądź w sprawach wskazanych w umowie spółki. Dla przykładu przedmiotem obrad Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia może być nabycie lub zbycie nieruchomości wobec Prostej Spółki Akcyjnej.