Jak kształtuje się sytuacja członków rad nadzorczych w Prostych Spółkach Akcyjnych pod kątem tego, czy są oni objęci obowiązkiem ubezpieczenia społecznego w ZUS? Czy tytuł pełnienia funkcji członka rady nadzorczej wiąże się z obowiązkiem skłądek? Wcześniej pisaliśmy już o obowiązkach ZUSowych zrządu, składkach prokurenta i akcjonariuszy. Dziś na tapet trafia więc ZUS członków Rady Nadzorczej.

Rada nadzorcza w Prostej Spółce Akcyjnej – co warto o niej wiedzieć?

Tworząc Prostą Spółkę Akcyjną można na etapie zawierania umowy spółki określić strukturę organów zarządzających spółką. Kodeks Spółek Handlowych pozwala wybrać:

a) czy w spółce będzie funkcjonował dwupoziomowy system organów obejmujący zarząd i radę nadzorczą,

b) czy nastąpi połączenie funkcji zarządu i rady nadzorczej w jednym organie, czyli w radzie dyrektorów.

Warto w tym miejscu zauważyć, że rada dyrektorów może funkcjonować jedynie w Prostej Spółce Akcyjnej. Tego rodzaju organ nie występuje w innych spółkach prawa handlowego.

Rada nadzorcza jest organem fakultatywnym, którego powołanie jest zależne jedynie od woli akcjonariuszy Prostej Spółki Akcyjnej uzewnętrznionej w umowie spółki. W praktyce powoływanie rady nadzorczej bywa uzasadnione rozmiarami działalności spółki i profesjonalizacją zarządzania spółką. Organ tego rodzaju nie będzie miał sensu w przypadku Prostej Spółki Akcyjnej działającej w niewielkiej skali albo spółki, która dopiero zaczyna działalność. Zupełnie inna sytuacja ma miejsce, gdy Prosta Spółka Akcyjna prowadzi swoją działalność w bardzo dużej skali a do zarządzania operacjami spółki powołała profesjonalnych managerów. Zapewnia akcjonariuszom lepszy nadzór nad tym, co dzieje się w spółce.

Czy członkowie rady nadzorczej zawsze są objęci ubezpieczeniem w ZUS?

Członkowie rady nadzorczej Prostej Spółki Akcyjnej podlegają obowiązkowi ubezpieczenia w ZUS oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Co ciekawe, od tego obowiązku nie zwalnia fakt posiadania innego tytułu do ubezpieczenia społecznego,. Zbieg tytułów do ubezpieczenia społecznego nie będzie miał w tym zakresie zastosowania. Członkowie rady nadzorczej, którzy pełnią swoją funkcję odpłatnie, a więc pobierają wynagrodzenie z tytułu uczestniczenia w posiedzeniach rady nadzorczej Prostej Spółki Akcyjnej, podlegają ubezpieczeniu w ZUS. W tym miejscu warto jednak wspomnieć, że członek rady nadzorczej nie musi pełnić swej funkcji odpłatnie. Tak jak w przypadku zarządu, członkowie rady nadzorczej mogą działać nieodpłatnie, bez przyznanego im wynagrodzenia. W takiej sytuacji zwyczajnie nie wystąpi obowiązek opłacania składek na ZUS. Chociaż na pierwszy rzut oka nieodpłatne pełnienie funkcji może wydawać się dziwne, musimy pamiętać że rada nadzorcza jest organem nadzoru i kontroli nad działalnością spółki.

Składki ZUS członków rady nadzorczej Prostej Spółki Akcyjnej – co warto zapamiętać?

Poniżej prezentujemy krótkie streszczenie naszego dzisiejszego wpisu. Pozwala ono na utrwalenie istotnych kwestii związanych z obowiązkami członka rady nadzorczej w zakresie ZUS. Z dzisiejszego wpisu warto zapamiętać, że:

  1. Rada nadzorcza w Prostej Spółce Akcyjnej jest organem fakultatywnym. Znaczy to, że nie ma obowiązku powoływania rady nadzorczej. Decyzja o tym czy w danej Prostej Spółce Akcyjnej będzie funkcjonowała rada nadzorcza zależy od akcjonariuszy danej spółki
  2. Członkowie rady nadzorczej Prostej Spółki Akcyjnej są objęci obowiązkiem ubezpieczenia w ZUS z tytułu pełnienia funkcji w radzie nadzorczej
  3. Wynagrodzenie członków rady nadzorczej Prostej Spółki Akcyjnej pomniejsza się o obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne
  4. Członkowie rady nadzorczej Prostej Spółki Akcyjnej nie mogą skorzystać ze zbiegu tytułów do ubezpieczenia społecznego
  5. Nie ma przeszkód aby członkowie rady nadzorczej Prostej Spółki Akcyjnej pełnili swoją funkcję nieodpłatnie