Jednym z istotnych, ale i dość rewolucyjnych, elementów Prostej Spółki Akcyjnej jest nieograniczone uprzywilejowanie akcji. Co to znaczy? Jakie będzie miało to konsekwencje dla poszczególnych akcjonariuszy?

Prosta spółka akcyjna – proste zasady funkcjonowania

Konstrukcja Prostej Spółki Akcyjnej umożliwia dość swobodne kształtowanie reguł codziennego funkcjonowania tego podmiotu. W szczególności akcjonariusze posiadają pewne uprawnienia kontrolne, czego brakuje chociażby w konstrukcji tradycyjnej spółki akcyjnej. Z kolei poszczególne uchwały mogą być co do zasady podejmowane w zwykłej formie pisemnej. Tylko wobec niektórych protokołów walnego zgromadzenia akcjonariuszy obowiązuje forma notarialna. W tradycyjnej spółce akcyjnej zawsze wymagana jest natomiast forma protokołu, sporządzonego przez notariusza.

Prosta spółka akcyjna – inne udogodnienia

Zresztą samo zwoływanie zebrań również zostało znacząco uproszczone. W obrębie konstrukcji Prostej Spółki Akcyjnej można to zrobić drogą elektroniczną – mailem na adres akcjonariusza, który został wpisany do rejestru akcjonariuszy. Oczywiście można też skorzystać ze zwykłego listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską. Wystarczy też poinformować akcjonariusza o spotkaniu na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem. W tradycyjnej spółce akcyjnej ta kwestia jest uregulowana zdecydowanie bardziej restrykcyjnie. Ogłoszenie powinno być bowiem wysłane do akcjonariuszy co najmniej na trzy tygodnie przed terminem walnego zgromadzenia.

Prosta spółka akcyjna a nieograniczone uprzywilejowanie akcji

Na szczególną uwagę zasługuje jednak kwestia nieograniczonego uprzywilejowania akcji. Przepisy, dotyczące Prostej Spółki Akcyjnej, które wejdą w życie już w marcu 2020 r. przewidują szereg różnych rozwiązań. Przede wszystkim uprzywilejowanie akcji może dotyczyć prawa głosu. Posiadacze niektórych akcji mogą zatem zyskać kilka głosów więcej ze względu na charakter posiadanych akcji. Oczywiście szczegółowe zasady tego „bonusa” w liczeniu głosów, powinny zostać określone w umowie spółki. Warto precyzyjnie określić komu i w jakim zakresie przysługuje uprzywilejowanie. Biorąc bowiem pod uwagę, że akcje w Prostej Spółce Akcyjnej nie mają formy dokumentu, konkretyzacja może być bardziej problematyczna.

Prawo do dywidendy, podział majątku

Uprzywilejowanie może również dotyczyć prawa do dywidendy, a zatem w sytuacji, w której spółka osiągnie określony zysk i zgromadzenie akcjonariuszy przeznaczy określoną jego część do podziału pomiędzy akcjonariuszy, jedni akcjonariusze mogą otrzymać nieco więcej, a inni nieco mniej. Ta kwestia powinna jednak również zostać szczegółowo opisana w umowie spółki. Co istotne, można również ustalić uprzywilejowanie w zaliczce na poczet dywidendy. No i finalnie uprzywilejowanie może też dotyczyć podziału majątku spółki. W przypadku ewentualnej likwidacji podmiotu, co do zasady majątek powinno się dzielić proporcjonalnie do posiadanych akcji. Umowa spółki może jednak zmodyfikować tę regułę i niektórym posiadaczom akcji przyznać większe prawa. Uprzywilejowanie w tym zakresie może nawet oznaczać pierwszeństwo zaspokojenia akcjonariusza. Oczywiście należy pamiętać o tym, że poszczególne rodzaje uprzywilejowania mogą się ze sobą łączyć.

Prosta spółka akcyjna a akcje założycielskie

W konstrukcji Prostej Spółki Akcyjnej pojawi się też zupełnie nowa instytucja – akcji założycielskich. To również rodzaj uprzywilejowania. Polega ono na tym, iż każda kolejna emisja nowych akcji nie będzie mogła naruszać ustalonego, minimalnego stosunku liczby głosów, przypadających na te akcje uprzywilejowane do ogólnej liczby głosów, przypadających na wszystkie akcje spółki. Dzięki temu mechanizmowi założyciele spółki znajdą się w dużo lepszej pozycji, niż inni akcjonariusze. To swoista ochrona dla osób, które wyszły z inicjatywą stworzenia Prostej Spółki Akcyjnej. W odniesieniu do uprzywilejowania w P.S.A. należy również wskazać, że w nowych przepisach nie zostały ustanowione żadne ograniczenia. Stanowi to znaczną odrębność w stosunku do konstrukcji chociażby tradycyjnej spółki akcyjnej oraz spółki z o.o.

Czy warto skorzystać z konstrukcji Prostej Spółki Akcyjnej?

Na pewno nieograniczone uprzywilejowanie akcji w Prostej Spółce Akcyjnej zachęci wielu przedsiębiorców to skorzystania z tej formy działalności. Zresztą ten element nie jest jedyną zaletą tej konstrukcji. Prosta Spółka Akcyjna charakteryzuje się również prostotą oraz możliwością szybkiego podejmowania określonych działań.