W momencie założenia spółki, istnieje konieczność poniesienia pierwszych kosztów – opłat notarialnych, sądowych, skarbowych i przede wszystkim podatku od czynności cywilnoprawnych. Czy tego typu koszty można zaliczyć na poczet kosztów uzyskania przychodu przez spółkę?

Prosta Spółka Akcyjna w organizacji

Z chwilą zawarcia umowy Prostej Spółki Akcyjnej powstaje konstrukcja P.S.A. w organizacji. W tym zakresie nowa konstrukcja Prostej Spółki Akcyjnej nie różni się od mechanizmów przyjętych w odniesieniu do innych spółek kapitałowych. Jako P.S.A. w organizacji podmiot ten nie posiada osobowości prawnej. Zgodnie jednak z art. 11 § 1 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych będzie on mógł we własnym imieniu:

  • nabywać prawa, w tym własność nieruchomości,
  • nabywać inne prawa rzeczowe,
  • zaciągać zobowiązania,
  • pozywać i być pozywany.

P.S.A. uzyskuje osobowość prawną dopiero z chwilą wpisu tego podmiotu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Prosta Spółka Akcyjna w organizacji a koszty uzyskania przychodu

Przyjmuje się, że etap „w organizacji” jest tylko przejściowy i zmierza do uzyskania przez spółkę osobowości prawnej. Właśnie dlatego dopuszczalne jest zaliczenie kosztów poniesionych przed powstaniem spółki kapitałowej na poczet kosztów powstającej spółki kapitałowej. Ta sama zasada dotyczy osiąganych przez spółkę w organizacji przychodów. Poniesione koszty muszą jednak spełniać odpowiednie warunki. Określone one zostały przepisami ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawy o CIT). Zgodnie z art. 15 tego aktu kosztami uzyskania przychodów są (z pewnymi wyjątkami) koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Jakie wydatki będą stanowiły koszt uzyskania przychodu Prostej Spółki Akcyjnej?

Prosta Spółka Akcyjna w organizacji, może zatem zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu między innymi wydatki na:

  1. najem lokalu,
  2. utrzymanie sekretariatu,
  3. telefon,
  4. zakup sprzętu
  5. itd.

Organy podatkowe stoją jednak na stanowisku, że już same opłaty, związane z założeniem spółki, nie mogą zostać zakwalifikowane w taki sposób. W konsekwencji usługi prawnicze lub w zakresie doradztwa podatkowego, poniesione opłaty notarialne, sądowe, skarbowe, a także koszty podatku od czynności cywilnoprawnych nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodu. Nie można uznać, że tego typu koszty obciążają spółkę, ale wyłącznie samych wspólników.

Organy skarbowe mówią jednym głosem

Wskazane wyżej stanowisko, co do zakresu zaliczenia na poczet kosztów uzyskania przychodu przez spółkę kosztów uzyskanych przed jej rejestracją zostało wielokrotnie potwierdzone zarówno przez organy skarbowe, jak i orzecznictwo sądów. Między innymi można je znaleźć w interpretacji podatkowej z 23 maja 2008 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (znak IP-PB3-423-372/08-2/JG) oraz interpretacji podatkowej z 24 lutego 2009 r., wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (znak ILPB3/423-800/08-5/KS).