Przymiot małego podatnika daje przedsiębiorcom wiele korzyści. Podmioty zakładające Prostą Spółkę Akcyjną z pewnością też chętnie skorzystałyby z dobrodziejstw takiego statusu. Czy w odniesieniu do konstrukcji Prostej Spółki Akcyjnej jest to jednak możliwe?

Mały podatnik w zakresie CIT

Zgodnie z art. 4a pkt 10 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych małym podatnikiem w zakresie CIT jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Przeliczenia tej kwoty dokonuje się natomiast według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 złotych. W 2019 r. kwota ta wynosi zatem 5.135.000 zł.

Jakie korzyści otrzymuje mały podatnik CIT?

Tak zwani mali podatnicy mogą skorzystać z wielu udogodnień. Przede wszystkim przysługuje im możliwość korzystania z jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych, zaliczonych do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Poza tym mali podatnicy są uprawnieni do zastosowania niższej stawki podatkowej – na poziomie 9 procent. Mali podatnicy mogą również wybrać kwartalny sposób rozliczania zaliczek na podatek dochodowy, co wiąże się z mniejszą liczbą formalności.

Mały podatnik w zakresie VAT

Od pojęcia małego podatnika w zakresie CIT, należy odróżnić małego podatnika w zakresie VAT. W oparciu o przepisy ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, małym podatnikiem w zakresie VAT jest podatnik, który spełnia dwa warunki. Po pierwsze wartość jego sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro.

Po drugie określenie małego podatnika dotyczy podatnika, prowadzącego:

  1. przedsiębiorstwo maklerskie,
  2. zarządzającego funduszami inwestycyjnymi,
  3. zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
  4. będącego agentem,
  5. będącego zleceniobiorcą
  6. lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu

– jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro. Przeliczenia tych kwot dokonuje się tak samo, jak w przypadku limitów, określonych w ustawie o CIT.

Jakie korzyści otrzymuje mały podatnik VAT?

Mały podatnik w zakresie VAT również może skorzystać z pewnego przywileju w postaci kasowej metody rozliczenia podatku VAT. Polega ona na tym, iż obowiązek zapłaty podatku powstaje dopiero w momencie uzyskania zapłaty od kontrahenta. Podatnik musi jednak zgłosić przejście na tę metodę we właściwym urzędzie skarbowym. Wszystkie wystawiane faktury powinny natomiast otrzymać adnotację: „faktura VAT – metoda kasowa”.

Czy Prosta Spółka Akcyjna może stać się małym podatnikiem?

Co zatem istotne, możliwość skorzystania z przywilejów, właściwych dla małego podatnika CIT lub VAT nie jest uzależniona od formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej. Prosta Spółka Akcyjna może zatem z powodzeniem stać się takim małym podatnikiem. Wszystko będzie zależało od tego, jakiego rzędu przychody uzyska firma.