Wprowadzenie w Prostej Spółce Akcyjnej kapitału akcyjnego za minimum 1 zł wywołuje wiele dyskusji. Pojawiły się wątpliwości czy przy tak niskim kapitale akcyjnym Prosta Spółka Akcyjna będzie wiarygodnym kontrahentem na rynku. 

Nim wyjaśnimy tę kwestię, w  pierwszej kolejności należy rozróżnić kapitał akcyjny od kapitału zakładowego. Są to dwie odrębne konstrukcje prawne, przed którymi nie można postawić znaku równości. 

kapitał akcyjny ≠ kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy 

Do tej pory przy spółce z.o.o. czy spółce akcyjnej mogliśmy się zetknąć z pojęciem kapitału zakładowego. Ze względu na obowiązujące przepisy prawne informacje o wysokości kapitału zakładowego znajdują się na stronach internetowych spółek, bądź w pismach handlowych. 

W spółce z.o.o. wysokość kapitał zakładowego może wynosić od 5.000,00 zł wzwyż . Z kolei w spółce akcyjnej minimalna wysokość to 100.000,00 zł wzwyż. Są to jednak wartości, których nie można traktować jako wyłącznych gwarancji wypłacalności spółki. Należy bowiem odróżnić wysokość kapitału zakładowego od realnego majątku jaki posiada spółka. Kapitał zakładowy informuje wyłącznie o tym jaka powinna być minimalna wartość majątku przy rejestracji spółki. W toku bieżącej działalności spółki rzeczywista wartość majątku może ulec zmianie. Tym samym majątek spółki może być większy lub mniejszy od wysokości kapitału zakładowego. 

W obecnym obrocie gospodarczym zdarzają się przypadki, że mimo wysokiego kapitału zakładowego spółka na rachunku bankowym ma „0 złotych”. Z drugiej strony może również nastąpić sytuacja,  w której spółka przy minimalnym kapitale zakładowym (np. 5.000 zł) osiąga bardzo wysokie wyniki finansowe. Tym samym posiadanie kapitału zakładowego na wysokim poziomie nie zapewnia większej ochrony wierzycielom, a z kolei jego niski poziom nie przesądza o niewypłacalności spółki. 

W związku z powyższym należy stwierdzić, że konstrukcja kapitału zakładowego tworzy pewną fikcję prawną. Wyłączna znajomość wysokości kapitału zakładowego spółki nie przesądza bowiem o jej dobrej bądź złej kondycji finansowej.

Kapitał akcyjny za minimum 1 złoty 

Prosta Spółka Akcyjna zapewnia natomiast nowe rozwiązanie w postaci wprowadzenia kapitału akcyjnego w wysokości minimum 1 złotego. 

W Prostej Spółce Akcyjnej kapitał akcyjny ma odzwierciedlać wkłady wniesione przez akcjonariuszy w zamian za obejmowane akcje. Wysokość kapitału akcyjnego określa zarząd/rada dyrektorów na podstawie sumy wartości wkładów pieniężnych i niepieniężnych wniesionych na pokrycie akcji. Tym samym kapitał akcyjny odzwierciedla fundusze własne jakimi dysponuje Prosta Spółka Akcyjna. Określa bowiem rzeczywisty majątek jaki posiada Prosta Spółka Akcyjna. 

Ponadto, kapitał akcyjny w Prostej Spółce Akcyjnej jest kapitałem elastycznym. Po pierwsze, wysokość kapitału akcyjnego nie jest ujawniania w umowie spółki, a jedynie w rejestrze. Po drugie, zmiana wysokości kapitału akcyjnego nie stanowi zmiany przedmiotowej umowy. 

Tym samym, akcjonariusze będą mogli dokonywać wypłat z kapitału akcyjnego bez konieczności podjęcia uchwały o obniżeniu tego kapitału. (więcej o wypłatach z kapitału akcyjnego i niezbędnych warunkach znajdziesz w tym artykule). Powyższe rozwiązanie pozwoli na lepsze wykorzystanie kapitału i dopasowanie działań spółki do bieżącej sytuacji rynkowej. 

Wnioski

Konstrukcja kapitału akcyjnego w Prostej Spółce Akcyjnej w wysokości minimum 1 złotego nie przesądza o braku zaufania do spółki. Dotychczasowe rozwiązania jakie zapewniał kapitał zakładowy nie stanowiły miarodajnego kryterium dla oceny kondycji finansowej spółki. Z kolei rozwiązania jakie zapewnia Prosta Spółka Akcyjna oraz mechanizmy kontrolne nie tylko umożliwiają lepsze dysponowaniem kapitałem, ale przede wszystkim są wyznacznikiem dla wierzycieli o wystarczającej płynności Prostej Spółki Akcyjnej.