Na Prostej Spółce Akcyjnej, jako spółce kapitałowej, może też spoczywać obowiązek złożenia sprawozdania z działalności. Kto i kiedy powinien o to zadbać? Czy w odniesieniu do P.S.A. zawsze będzie to konieczne?

Kto powinien złożyć sprawozdanie z działalności?

Obowiązek składania sprawozdania z działalności spółki reguluje ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Zgodnie z art. 49 tego aktu do złożenia takiego dokumentu zobowiązane są co po pierwsze spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne, towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych, towarzystwa reasekuracji wzajemnej, spółdzielnie oraz przedsiębiorstwa państwowe. Po drugie te spółki jawne i komandytowe, których wszystkimi wspólnikami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej. Po trzecie natomiast specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte, fundusze inwestycyjne zamknięte oraz alternatywne spółki inwestycyjne. Oczywiście takie sprawozdanie z działalności sporządza kierownik jednostki.

Co zawiera sprawozdanie z działalności spółki?

Poza wskazaniem wszelkich danych, dotyczących stanu majątkowego i sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, kierownik jednostki dokonuje też kompleksowej oceny uzyskiwanych efektów oraz wskazuje czynniki ryzyka i opisuje istniejące zagrożenia. Oczywiście bierze pod uwagę zdarzenia, które miały miejsce w danym, konkretnym roku obrotowym. Na marginesie warto wskazać, że większe jednostki mają również niekiedy obowiązek przedstawienia w sprawozdaniu z działalności oświadczenia na temat informacji niefinansowych, zawierających w szczególności opis przyjętego modelu biznesowego oraz polityki stosowanej przez jednostkę w odniesieniu do takich zagadnień, jak kwestie pracownicze, społeczne, dotyczące środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka, a także przeciwdziałania korupcji. W pewnym sensie zatem sprawozdanie z działalności uzupełnia treści, zawarte w sprawozdaniu finansowym.

Kiedy P.S.A. nie złoży sprawozdania z działalności?

W kontekście obowiązku składania sprawozdania z działalności, warto również wskazać, że w pewnych przypadkach dokonanie tej czynności nie będzie konieczne. W ustawie o rachunkowości wskazano bowiem, że takiego obowiązku nie będą miały jednostki mikro, ale tylko pod warunkiem, że w informacji dodatkowej (lub jako informacje uzupełniające do bilansu), przedstawi ona informacje, dotyczące nabycia akcji własnych. Na marginesie warto natomiast przypomnieć, że jednostkami mikro są podmioty, które w danym roku obrotowym nie przekroczyły co najmniej dwóch z trzech wielkości wskazanych w ustawie. Dotyczy to progu 1.500.000 zł w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego, 3.000.000 zł w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy oraz 10 osób w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.