Podstawowym założeniem Prostej Spółki Akcyjnej jest wsparcie nowych projektów elastyczną formą działalności, która jednocześnie chronić będzie prywatne majątki założycieli. Pomysłodawcy wprowadzając przepisy przyjęli założenie ułatwień w funkcjonowaniu i odformalizowaniu spółki akcyjnej. Od 1 lipca 2021 r. decyzja o wyborze Prostej Spółki Akcyjnej sprowadza się głównie do kwestii podatkowych. O szczegółach przekształceń w Prostą Spółkę Akcyjną pisaliśmy już na naszym blogu nie raz, np. tutaj i tutaj. Jednak jak rozwiązać kwestię straty lub nadpłaty podatkowej w procesie, jakim jest przekształcenie działalności i spółki na Prostą Spółkę Akcyjną?

Opodatkowanie Prostej Spółki Akcyjnej

Prosta Spółka Akcyjna jest osobą prawną i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych. Wskutek tego, że nowelizacja wprowadza nieliczne nawiązania do przepisów ustaw podatkowych, należy przyjąć, że Prosta Spółka Akcyjna jako jeden z podatników CIT stosuje niemal takie same zasady jak Spółka Akcyjna czy Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością.

Poniżej omawiamy poszczególne warianty, które mogą zaistnieć w przypadku przekształceń.

Przekształcenie działalności i spółki na Prostą Spółkę Akcyjną – przypadek działalności gospodarczej i spółek osobowych

Jednoosobowa działalność gospodarcza -> Jednoosobowa Prosta Spółka Akcyjna;

Spółka cywilna, spółki osobowe* -> Prosta Spółka Akcyjna

Ordynacja podatkowa wskazuje, że: „Jednoosobowa spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, z wyjątkiem tych praw, które nie mogą być kontynuowane na podstawie przepisów regulujących opodatkowanie spółek kapitałowych”. Zatem nie istnieje możliwość rozliczenia straty podatkowej PIT przy opodatkowaniu Jednoosobowej Prostej Spółki Akcyjnej CIT-em, ponieważ nie ma możliwości jej rozliczenia w innym reżimie podatkowym. Oczywiście istnieją pewne wyjątki, o których mowa m.in. w Piśmie z dnia 6.07.2018 r., wydane przez: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, 0114-KDIP3-1.4011.245.2018.1.EC, Odliczenie straty podatkowej z działalności gospodarczej.

Należy podkreślić, że powyższe analogicznie powinno odnosić się także do pozostałych form prawnych wymienionych w tytule akapitu. Podobnie wygląda kwestia ze zwrotem nadpłaty. Natomiast wartym wspomnienia jest fakt, że w związku z wystąpieniem przed przekształceniem z wnioskiem z art. 75 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa lub w związku z art. 76 (por. zaliczenie nadpłaty np. na VAT), istnieje możliwość rozliczenia nadpłaty w inny korzystny dla podatnika sposób.

Przekształcenie działalności i spółki na Prostą Spółkę Akcyjną – przypadek spółek kapitałowych

Spółki kapitałowe, spółka komandytowo-akcyjna, niektóre spółki jawne i komandytowe** -> Prosta Spółka Akcyjna

Należy tutaj przytoczyć ustawę o CIT: „Przy ustalaniu straty nie uwzględnia się przychodów i kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w ust. 3, a w razie przekształcenia formy prawnej, łączenia lub podziału przedsiębiorców, także straty przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych, z wyjątkiem spółek przekształconych w inne spółki.” – nadmienia się, że jakkolwiek przepisy w Ordynacji podatkowej udzielają pełnej sukcesji podatkowej przy różnorakich przekształceniach podmiotów, o tyle inne przepisy mogą tę sukcesję ograniczać. W efekcie w przypadku przekształceń tylko przekształcenie spółki wymienionej w tym wariancie w Prostą Spółkę Akcyjną umożliwia odliczenie straty podmiotu przekształcanego.

Analogicznie należy odnieść się do zwrotu nadpłaty. W związku z prawami i obowiązkami następców prawnych oraz podmiotów przekształconych wymienionych w ustawie Ordynacja podatkowa wskazuje się, że Prosta Spółka Akcyjna ma możliwość wystąpienia o zwrot nadpłaty podatku nadpłaconego przez podmiot przekształcony.

Grunt to ostrożność

Przekształcenie działalności i spółki na Prostą Spółkę Akcyjną nie musi być wyzwaniem. Mimo wszystko podatnik powinien pamiętać, że mogą wystąpić rozbieżności interpretacyjne. Wskazane byłoby, aby podatnik wystąpił o wydanie indywidualnej interpretacji prawa podatkowe w swojej sprawie. W tym może pomóc oczywiście nasz parter w postaci Biura Rachunkowego TAXO :)

*z wyłączeniem spółki komandytowo-akcyjnej, a niektórych spółek jawnych i komandytowych – art. 1 ust. 3 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.)

**art. 1 ust. 3 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm.)