Kwestie związane z ubezpieczeniami społecznymi nie należą do prostych i budzą wiele uzasadnionych pytań. O ZUSie w przypadku akcjonariuszy Prostej Spółki Akcyjnej pisaliśmy tutaj. Dzisiejszy wpis poświęcamy zagadnieniu podlegania członka zarządu Prostej Spółki Akcyjnej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego w ZUS. Mamy nadzieję, że dzisiejszy wpis zaspokoi państwa ciekawość i pozwoli lepiej zrozumieć kwestie ZUS członków zarządu Prostej Spółki Akcyjnej.

Prosta Spółka Akcyjna – kilka słów o zarządzie i radzie dyrektorów

Prosta Spółka Akcyjna funkcjonuje w polskim systemie prawnym dość krótko. Przepisy wprowadzające do polskiego prawa Prostą Spółkę Akcyjną weszły w życie dopiero w lipcu 2021 roku. Prosta Spółka Akcyjna jest więc stosunkowo nową formą prowadzenia biznesu w Polsce. Uregulowania prawne Prostej Spółki Akcyjnej odbiegają w znacznym zakresie od rozwiązań funkcjonujących dotychczas w spółkach z o.o. i S.A. Przepisy Prostej Spółki Akcyjnej modernizują również sposób reprezentacji spółki. W Prostej Spółce Akcyjnej mamy możliwość powołania zarządu, który funkcjonuje na podobnych zasadach jak w spółce z o. o.. Możemy też zdecydować o powołaniu rady dyrektorów – organu który łączy w sobie kompetencje zarządu oraz rady nadzorczej spółki.

Wynagrodzenia dla członków zarządu i rady dyrektorów a ZUS

Przepisy regulujące funkcjonowanie zarządu Prostej Spółki Akcyjnej pozwalają na przyznanie wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka zarządu. Takie wynagrodzenie przyznaje uchwała akcjonariuszy, która określa wysokość wynagrodzenia oraz sposób jego wypłaty. Warto pamiętać o tym, że członkowie zarządu Prostej Spółki Akcyjnej mogą pełnić swoją funkcję odpłatnie lub nieodpłatnie. Nie ma obowiązku przyznawania wynagrodzenia członom zarządu. Ta ostatnia uwaga jest istotna z punktu widzenia zmian prawnych, jakie miały miejsce w związku z wprowadzeniem w Polsce przepisów tzw. Nowego Ładu.

Wynagrodzenie przyznane członkom zarządu Prostej Spółki Akcyjnej nie powoduje powstania obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Powyższa sytuacja oznacza, że członek zarządu może otrzymywać wynagrodzenie za pełnienie swojej funkcji. Wynagrodzenie to nie podlega obowiązkowym składkom na ZUS. Brak obowiązkowych składek na ZUS nie oznacza jednak, że wynagrodzenie członka zarządu spółki nie jest obciążone żadnymi innymi składkami. W związku ze zmianami prawnymi wprowadzonymi przez tzw. Nowy Ład wynagrodzenie członka zarządu, przyznane uchwałą jest obciążone składką zdrowotną, która wynosi 9%. Co więcej, brak jest podstaw dla odliczenia składki zdrowotnej od zaliczki na podatek dochodowy. Oznacza to, że efektywne opodatkowanie wynagrodzeń przyznanych członkom zarządu Prostych Spółek Akcyjnych zwiększyło się o 9%.

Składki na ZUS członków zarządu Prostej Spółki Akcyjnej – co warto zapamiętać

Członek zarządu Prostej Spółki Akcyjnej nie będzie podlegał obowiązkowi ubezpieczenia społecznego w ZUS z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu. W związku z tym kwoty wypłacane członkowi zarządu nie będą obciążone składkami na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne. Musimy również pamiętać, że członek zarządu Prostej Spółki Akcyjnej musi opłacać składkę zdrowotną w wysokości 9% od przyznanego mu wynagrodzenia. Składka ta nie podlega odliczeniu od zaliczki na podatek dochodowy.