Dywidendy stanowią istotny aspekt w funkcjonowaniu Prostych Spółek Akcyjnych. Dlatego warto dobrze zapoznać się z tym, jak dokładnie opodatkowuje się wypłaty dla akcjonariuszy. Jakie konkretne zasady obejmują opodatkowanie dywidendy Prostej Spółki Akcyjnej?

 

Opodatkowanie dywidendy Prostej Spółki Akcyjnej: akcjonariusze

Przy wypłatach zysku z Prostej Spółki Akcyjnej akcjonariuszy obejmuje podatek dochodowy. Ponieważ wypłata generuje przychód dla akcjonariuszy, ich należny podatek wynosi 19% od podstawy opodatkowania. Więcej o opodatkowaniu kosztów uzyskania przychodu P.S.A. znajdziesz TUTAJ.

Jeśli dywidendę wypłacono osobie fizycznej, jest ona opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). W przypadku dywidend wypłacanych osobom prawnym – podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Bez względu na to, czy beneficjentem dywidendy jest osoba fizyczna czy prawna, płatnikiem podatku jest spółka. To spółka odpowiada za pobranie i wpłacenie należności na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek.

 

Estoński CIT

Alternatywną metodą opodatkowania akcjonariusza jest estoński CIT. Opodatkowanie dywidendy ze spółki opodatkowanej estońskim CIT odbywa się na preferencyjnych zasadach. Umożliwiają one pomniejszenie podatku o określone kwoty w zależności od danej sytuacji. Jakich?

W przypadku wypłaty dywidendy ze spółki, która kwalifikuje się jako mały podatnik, podatek pomniejsza się o 90% kwoty podatku należnego spółki przypadającego na udział wspólnika.

Natomiast w przypadku wypłaty dywidendy ze spółki, która nie jest małym podatnikiem, podatek pomniejsza się o 70% kwoty podatku spółki przypadającego na udział wspólnika.

 

Opodatkowanie dywidendy Prostej Spółki Akcyjnej: zwolnienia akcjonariuszy

Akcjonariusz podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych może skorzystać z tzw. zwolnienia dywidendowego. Aby skorzystać ze zwolnienia, akcjonariusz musi spełnić kilka warunków. To posiadanie rezydencji podatkowej w Polsce, w jednym z państw Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz bezpośrednio co najmniej 10% akcji spółki przez okres nie krótszy niż 2 lata.

Warto również zaznaczyć, że możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia przed upływem dwuletniego okresu posiadania akcji. Jeśli ten okres upłynie po dniu uzyskania dochodu z dywidendy. Należy jednak pamiętać, że jeśli nie spełnimy ostatecznie tego warunku (na przykład sprzedamy akcje spółki), a wcześniej skorzystaliśmy ze zwolnienia dywidendowego, to opodatkowaniu podlega suma dochodów z dywidend.

Akcjonariusz będący podatnikiem CIT może również skorzystać z dodatkowego zwolnienia holdingowego w podatku dochodowym. Ta forma zwolnienia dotyczy specyficznych sytuacji, które związane są z posiadaniem udziałów w innych spółkach. Więcej o opodatkowaniu Prostych Spółek Akcyjnych znajdziesz TUTAJ.

 

Podsumowanie

Podsumowując, opodatkowanie dywidendy w Prostej Spółce Akcyjnej wiąże się z konkretnymi regulacjami. W przypadku wypłaty zysku akcjonariusze są obciążeni podatkiem dochodowym w wysokości 19% od podstawy opodatkowania. Niezależnie od tego, czy są podatnikami CIT czy podatnikami od osób fizycznych. Jednakże istnieją pewne zwolnienia, które mogą być zastosowane przy opodatkowaniu akcjonariuszy. Ważne jest zrozumienie tych zasad i warunków, aby móc korzystać z możliwych ulg podatkowych. Warto mieć świadomość różnic w opodatkowaniu dywidendy i korzyści wynikających z możliwości zwolnień dla akcjonariuszy Prostej Spółki Akcyjnej, ponieważ może to wpływać na decyzje dotyczące inwestycji i zarządzania finansami.