Podejmowanie uchwał w Prostej Spółce Akcyjnej ma istotny wpływ na działalność spółki. Przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia są bowiem najważniejsze dla spółki sprawy. W poprzednim artykule pisaliśmy o tym czym jest Walne Zgromadzenie oraz jak należy prawidłowo zwołać zgromadzenie akcjonariuszy. Należy jednak podkreślić, że znaczący jest także proces podejmowania uchwał oraz wymogi jakie należy spełnić, by uchwały zostały przyjęte w sposób prawidłowy. 

Udział w Walnym Zgromadzeniu w Prostej Spółce Akcyjnej

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że udział w zgromadzeniu, jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Tym samym nie musi brać udziału w Walnym Zgromadzeniu. Może bowiem zrezygnować ze swojego uczestnictwa jeżeli uzna, że przedmiotem zgromadzenia będą sprawy, którymi nie jest zainteresowany.

Uchwały na Walnym Zgromadzeniu

Zasadą jest, że uchwały Walnego Zgromadzenia w Prostej Spółce Akcyjnej podejmowane są wyłącznie wtedy, gdy znajdują się w porządku obrad. Już w samym bowiem zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy umieścić szczegółowy porządek obrad zgromadzenia. Musi konkretnie wskazywać kolejność podejmowanych działań oraz uchwał. Niedopuszczalne jest posługiwanie się zbyt ogólnikowymi zwrotami takimi jak np. „podjęcie uchwał w najważniejszych sprawach”.

Szczegółowość porządku obrad ma na celu nie tylko umożliwienie akcjonariuszowi przygotowanie się do spraw będących przedmiotem zgromadzenia, ale również ma być mu pomocna przy podjęciu decyzji o uczestnictwie w Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli porządek obrad jest sformułowany zbyt lakonicznie, akcjonariusz może stwierdzić, że zakres tych spraw go nie interesuje i tym samym zrezygnować z udziału w zgromadzeniu.

Od powyższej zasady istnieje jednak wyjątek. Możliwe jest bowiem powzięcie uchwały nieobjętej porządkiem obrad, tylko i wyłącznie w przypadku, gdy wszystkie akcje reprezentowane są na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego podjęcia uchwały. Powyższy przypadek wymaga jednak pełnej zgodności akcjonariuszy, co do potrzeby rozstrzygnięcia konkretnej sprawy uchwałą. 

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu w Prostej Spółce Akcyjnej 

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu w Prostej Spółce Akcyjnej jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w przypadku podejmowanie uchwał w sprawie:

  • powołania, odwołania czy zawieszenia członków organów
  • udzielenia absolutorium członkom organów
  • pociągnięcia do odpowiedzialności członków organów

Tajne głosowanie przeprowadza się również, gdy chociażby jeden z akcjonariuszy uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu zgłosi takie żądanie.

Na Walnym Zgromadzeniu uchwały zapadają bezwzględną większością głosów. Tym samym dla skutecznego przyjęcia uchwały konieczne jest uzyskanie więcej niż połowy głosów oddanych. Zasady głosowania można jednak odmiennie uregulować w umowie spółki. Ponadto, ustawa wskazuje przypadki, w których do podjęcia uchwały wymagane jest przynajmniej 3/4 głosów (np. zmiana umowy spółki czy rozwiązanie spółki).

Akcjonariusz może wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Należy jednak podkreślić, że pełnomocnikiem nie może być pracownik spółki, ani członek zarządu.

Protokołowanie uchwał Walnego Zgromadzenia w Prostej Spółce Akcyjnej 

Uchwały Walnego Zgromadzenia umieszcza się w protokole. W protokole muszą znaleźć się następujące informacje:

  • stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia 
  • stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do podjęcia uchwał
  • wykaz podjętych uchwał
  • wskazanie przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział akcji w ogólnej liczbie akcji, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw”, „wstrzymujących się” 
  • wskazanie zgłoszonych sprzeciwów 

Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny podpisać wszystkie obecne osoby. Wystarczające jest jednak podpisanie ich przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz osobę sporządzającą protokół. W niektórych przypadkach takich jak np. zmiana umowy spółki, koniecznym jest umieszczenie uchwały w protokole sporządzonym przez notariusza. 

Uchwały bez zwołania Walnego Zgromadzenia

Istnieje również możliwość powzięcia uchwały pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia. Dla skutecznego przyjęcia uchwały w tym trybie koniecznym jest jednak spełnienia określonych warunków. Po pierwsze, wszystkie akcje muszą być reprezentowane. Po drugie, żadna z obecnych osób nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia się Walnego Zgromadzenia lub umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad.