Posiadając już wiedzę na temat zalet Prostej Spółki Akcyjnej warto dowiedzieć się jak założyć Prostą Spółkę Akcyjną. Proces rejestracji Prostej Spółki Akcyjnej nie jest skomplikowany. Jednak z dniem 1 marca 2020 r. pojawiają się również zmiany dotyczące składania wniosków rejestrowych. Informacje na ten temat znajdziesz w dalszej części artykułu.

Jak założyć Prostą Spółkę Akcyjną? 

Prosta Spółka Akcyjna może być utworzona przez jedną lub więcej osób. Podstawą powstania Prostej Spółki Akcyjnej jest podpisanie umowy spółki.

Istnieją dwa sposoby zawarcia umowy Prostej Spółki Akcyjnej:

  1. w formie aktu notarialnego lub
  2. przy wykorzystaniu wzorca umowy tj. poprzez wypełnienie formularza udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenie umowy podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym

W artykule „założenie Prostej Spółki Akcyjnej – krok po kroku” znajduje się szczegółowy wykaz informacji jakie musi zawierać umowa spółki wraz ze spisem wymaganych załączników.

W tym miejscu warto natomiast podkreślić, że mamy pełną dowolność przy wyborze nazwy dla spółki. Powinniśmy jedynie pamiętać o tym, by w obrocie gospodarczym, oprócz nazwy, posługiwać się dodatkowym oznaczeniem „prosta spółka akcyjna”. Ponadto, istnieje możliwość używania skrótu „P.S.A.”. 

Składanie wniosków do sądu rejestrowego wyłącznie przez system teleinformatyczny

Od dnia 1 marca 2020 r. nie tylko będziemy mogli utworzyć Prostą Spółkę Akcyjną. Zmianie ulegnie również sposób składania wniosków w rejestrze przedsiębiorców. Od tej daty wszystkie wnioski kierowane do sądu rejestrowego (tj. KRS-u) należy wnosić wyłącznie przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.

Tym samym składając wniosek do sądu rejestrowego za pośrednictwem systemu niezbędne załączniki do wniosku udostępniane będą w systemie teleinformatycznym w formie formularzy. Przedmiotowe załączniki podobnie jak wniosek należy opatrzyć podpisem elektronicznym, bądź potwierdzić profilem zaufanym ePUAP. 

W przypadku, gdy wymagane do wniosku rejestrowego załączniki zostały sporządzone w formie papierowej, przedsiębiorca zobowiązany będzie do dołączenia albo:

  1. odpisów elektronicznych poświadczonych przez notariusza albo występującego w sprawie pełnomocnika, będącego adwokatem lub radcą prawnym, albo
  2. elektronicznej kopii dokumentów.

Jeżeli we wniosku do sądu załączymy jedynie elektroniczne kopie dokumentów (pkt. 2), koniecznym będzie przesłanie oryginału takiego dokumentu lub jego odpisu do sądu rejestrowego w terminie 3 dni od dnia złożenia pisma za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Akt notarialny a złożenie wniosku rejestrowego wyłącznie przez system teleinformatyczny

Zdarzyć się może sytuacja, że umowa Prostej Spółki Akcyjnej zostanie zawarta u notariusza. W szczególności może to mieć miejsce w przypadku, gdy wspólnicy zdecydują się na wniesienie wkładów niepieniężnych. W takiej sytuacji zgłaszając wniosek w sądzie rejestrowym wystarczające będzie podanie numeru elektronicznego wypisy aktu notarialnego wskazanego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych.

Z chwilą bowiem podpisania umowy spółki, notariusz umieszcza elektroniczny wypis w ww. Repozytorium opatrując dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Tym samym wskazanie we wniosku numeru wypisu aktu notarialnego będzie wystarczające dla sądu rejestrowego. Przy rozpatrywaniu wniosku o wpis sąd posiadać będzie już elektroniczny wgląd w umowę Prostej Spółki Akcyjnej.

Złożenie wniosku o rejestrację Prostej Spółki Akcyjnej w formie papierowej

Wniosek do sądu rejestrowego złożony w innej formie niż za pośrednictwem systemu teleinformatycznego nie wywoła żadnych skutków. Wniesienie wniosku o rejestrację Prostej Spółki Akcyjnej w formie papierowej spowoduje zwrot przedmiotowego wniosku i w rezultacie niezarejestrowanie spółki. 

Wszystkie wnioski rejestrowe wyłącznie przez system teleinformatyczny 

Od 1 marca 2020 r. nie tylko zgłoszenie rejestracji Prostej Spółki Akcyjnej odbywać się będzie przez system teleinformatyczny. Także wszelkie kolejne zmiany w Prostej Spółce Akcyjnej dotyczące spraw rejestrowych będą składane wyłącznie za pośrednictwem ww. systemu.

Powyższe zmiany dotyczą wszystkich wniosków składanych do sądu rejestrowego, niezależnie od charakteru zmian czy rodzaju spółki. Całkowita cyfryzacja Krajowego Rejestru Sądowego ma na celu ułatwienie przedsiębiorcom załatwianie spraw rejestrowych.