Oczywiście każda firma, działająca na terenie Polski, musi prowadzić księgowość. Niektóre przedsiębiorstwa muszą jednak robić to w sposób nieco bardziej rozbudowany – w formie pełnej księgowości. Czy nowej konstrukcji, jaką jest Prosta Spółka Akcyjna, również dotyczy ten obowiązek?

Kiedy należy prowadzić pełną księgowość?

Przepisy ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o podatku dochodowym od osób prawnych wskazują na katalog podmiotów, które są zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości. Spośród spółek, które do tej pory musiały spełniać taki obowiązek, regulacje te wymieniają: spółkę akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a także spółkę komandytowo-akcyjną. W odniesieniu do tych podmiotów nie ma przy tym znaczenia poziom, uzyskiwanych przez nie dochodów.

Kogo jeszcze dotyczy ten obowiązek?

Pełna forma księgowości może również odnosić się do osób fizycznych, spółek cywilnych, spółek jawnych oraz spółek partnerskich. W kontekście tych podmiotów istotne jest jednak spełnienie jednej, zasadniczej przesłanki. Ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy powinny wynosić co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro. Obowiązek prowadzenia pełnej księgowości dotyczy również jednostek organizacyjnych, działających na podstawie odrębnych przepisów – między innymi Prawa bankowego oraz regulacji o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, a także gmin, powiatów, województw i ich związków, a także jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Pełna księgowość w Prostej Spółce Akcyjnej

W jakim katalogu znajdzie się zatem Prosta Spółka Akcyjna, która pojawi się w polskim systemie prawnym już w lipcu 2021 roku? Zostanie ona wpisana do katalogu podmiotów, zobowiązanych do prowadzenia pełnej księgowości, tuż obok tradycyjnej spółki akcyjnej, spółki z o.o. oraz spółki komandytowo-akcyjnej. Decydując się na przekształcenie w Prostą Spółkę Akcyjną będzie trzeba zatem nastawić się na prowadzenie tak zwanych ksiąg rachunkowych, obejmujących w szczególności dziennik, konta księgi głównej, ewidencję analityczną, zestawienie obrotów i sald księgi głównej, zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych, wykaz składników aktywów i pasywów i tak dalej.

Prosta Spółka Akcyjna – czy to się opłaca?

Z punktu widzenia księgowości Prosta Spółka Akcyjna nie będzie zatem tańsza od spółki z o.o. czy spółki akcyjnej. Nie przewidziano dla niej żadnych uproszczeń i dodatkowych udogodnień w tym zakresie. Dla nas pełna księgowość nie stanowi jednak problemu!

Warto jednak podkreślić, że ze względu na inne korzyści, wynikające z jej założenia, stanowi ona mocną konkurencję dla spółki z o.o. oraz tradycyjnej spółki akcyjnej.

Dowiedz się jak przekształcić sp. z o.o. w Prostą Spółkę Akcyjną.