A C K O P R T U W Z
Za Zg
Uncategorized

Zgromadzenie Akcjonariuszy

najwyższy organ Prostej Spółki Akcyjnej. Uczestniczą w nim wszyscy Akcjonariusze Spółki. Podejmuje najważniejsze decyzje, ustala treść umowy spółki, często do dokonania niektórych czynności wymagana jest zgoda tego organu. Jego posiedzenia mogą mieć charakter zgromadzenia zwyczajnego, które raz do roku zatwierdza sprawozdanie, udziela absolutorium członkom organów spółki itd. bądź zgromadzenia nadzwyczajnego, które zwołane jest w dowolnym innym momencie i zajmuje się takimi sprawami, jakie ustalono w porządku obrad. Akcjonariusze mogą wykonywać na nich swoje prawo głosu przez pełnomocnika bądź na odległość za pośrednictwem urządzeń komunikacji elektronicznej

O autorze

Wpis redakcyjny.