Przepisy ustawy o CIT umożliwiają osobom prawnym wpłacanie zaliczek na podatek dochodowy w formie uproszczonej. Ten mechanizm dotyczy nie tylko istniejących dotychczas: spółki z o.o. i tradycyjnej spółki akcyjnej, ale również prostej spółki akcyjnej, która pojawi się w polskim systemie prawnym w 2021 roku.

Prosta spółka akcyjna a podatek dochodowy

Zgodnie z nowymi przepisami, które zaczną obowiązywać od 2020 roku, prosta spółka akcyjna będzie osobą prawną. W konsekwencji będzie ona zobowiązana do uiszczania podatku dochodowego od osób prawnych. Opodatkowane będą między innymi dochody odsetkowe, dywidendy i inne udziały w zyskach osób prawnych, umorzenie akcji, przychody z odpłatnego zbycia akcji, przychody z tytułu objęcia akcji w zamian za wkład niepieniężny, a także nieodpłatne świadczenia na rzecz akcjonariuszy. W związku uzyskanym z różnych tytułów dochodem, prosta spółka akcyjna, podobnie jak spółka z o.o. oraz tradycyjna spółka akcyjna, będzie zobowiązana do uiszczania regularnych zaliczek na podatek dochodowy.

Kiedy możliwe jest skorzystanie z uproszczonej zaliczki na podatek dochodowy?

Obecnie istnieją dwie możliwości wpłacania uproszczonych, miesięcznych zaliczek. Te reguły będą również w przyszłości dotyczyły powstającej prostej spółki akcyjnej. Po pierwsze podatnicy mogą wpłacać zaliczkę w wysokości 1/12 podatku należnego, który wynika ze złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy zeznania CIT-8. Po drugie, jeżeli we wspomnianym zeznaniu CIT-8 nie wykazali podatku należnego, mogą wpłacić zaliczkę w wysokości 1/12 podatku należnego, wynikającego z zeznania, złożonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Podatnicy nie mogą natomiast skorzystać z mechanizmu uproszczonych zaliczek, jeżeli:

  • we wskazanych latach nie wykazali podatku należnego albo,
  • w danym roku dopiero rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej.

Czym jest podatek należny?

Co istotne, podatek należny, który wskazuje się w deklaracji CIT-8 to podatek, wskazany w art. 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawy o CIT). Wynosi on co do zasady 19% lub – w pewnych wypadkach – 9% podstawy opodatkowania od przychodów (dochodów) innych niż z zysków kapitałowych. Niższą stawkę podatku można zastosować w przypadku podatników, u których przychody osiągnięte w roku podatkowym nie przekroczyły wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Równowartość euro przelicza się natomiast według średniego kursu euro, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 złotych. Oczywiście podatek pomniejsza się o przewidziane przepisami odliczenia.

Jak skorzystać z uproszczonej zaliczki CIT?

Aby skorzystać z uproszczonej formy wpłaty zaliczek na podatek dochodowy należy o tym fakcie zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Robi się to wraz z uiszczeniem pierwszej zaliczki w roku podatkowym, w którym po raz pierwszy wybrano tę formę rozliczenia. To zawiadomienie będzie ważne również dla następnych lat.

Rezygnacja z tej formy uiszczania zaliczek na podatek dochodowy polega również na zawiadomieniu właściwego naczelnika urzędu skarbowego w terminie pierwszej wpłaty za dany rok podatkowy. Nie składa się takiego zawiadomienia tylko wówczas, gdy podatnik utracił możliwość wpłacania zaliczek w tej formie ze względu na poniesienie dużej straty.