W dniu 2 sierpnia 2019 r. została podpisana ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw – przebieg prac legislacyjnych nad aktem prawnym dostępny jest pod adresem.

Projekt dotyczy wprowadzenia do obrotu prawnego nowego typu spółki kapitałowej – prostej spółki akcyjnej (PSA), której działalność uregulowano w Kodeksie spółek handlowych. Prosta spółka akcyjna podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej oraz zwiększy możliwości inwestycyjne polskich przedsiębiorców, którzy często konkurują z firmami działającymi na podstawie korzystniejszych przepisów w innych krajach.

Przepisy nowelizujące przywołanej ustawy zmieniającej kodeks spółek handlowych odnoszą się także do przepisów działu III, zatytułowanego „Przekształcenia spółek”. Znowelizowane przepisy będą pozwalały na przekształcenie sp. z o.o. w prostą spółkę akcyjną (dalej: „p.s.a.”).

Podstawę niniejszego opracowania stanowią przepisy kodeksu spółek handlowych, a także nowelizacji, o jakiej mowa na wstępie. Niniejsze opracowanie obejmuje podstawowe informacje. Nie przedstawia ono problematyki wykupu niektórych wspólników, roszczeń dotychczasowych wspólników i możliwości oponowania przeciwko przekształceniu.

Procedura przekształcenia sp. z o.o. w Prostą Spółkę Akcyjną

Tytułem wstępu wskazać należy, że Prosta Spółka Akcyjna będzie nowym rodzajem spółki kapitałowej. Z tego powodu zastosowanie znajduje warunek, o jakim mowa w art. 577 § 1 i 2 k.s.h. Oznacza to zaś, że możliwe będzie dokonanie przekształcenia także gdy spółka przekształcana prowadziła działalność przez okres krótszy niż dwa lata, gdyż wówczas sprawozdanie finansowe, powinno obejmować cały okres działalności spółki nieobjęty rocznym sprawozdaniem finansowym.

Procedura przekształcenia składa się w trzech faz: menadżerskiej, właścicielskiej oraz rejestrowej.

1. FAZA MENADŻERSKA.

Pierwszy etap stanowi sporządzenie planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami (art. 556 pkt 1 k.s.h.). Załącznikami do planu przekształcenia (art. 558 § 2 k.s.h.) są:

 • projekt uchwały w sprawie przekształcenia[1],
 • projekt statutu spółki przekształconej,
 • sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień w miesiącu poprzedzającym przedłożenie wspólnikom planu przekształcenia.

Plan przekształcenia przygotowuje zarząd spółki przekształcanej albo wszyscy wspólnicy prowadzący sprawy spółki przekształcanej. Plan przekształcenia sporządza się w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W spółce jednoosobowej plan przekształcenia sporządza się w formie aktu notarialnego.

[1] Art. 563. § 1. Uchwała o przekształceniu spółki powinna zawierać co najmniej:

 • typ spółki, w jaki spółka zostaje przekształcona;
 • wysokość kapitału zakładowego, w przypadku przekształcenia w spółkę komandytowo-akcyjną, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością albo w spółkę akcyjną, albo wysokość kapitału akcyjnego, w przypadku przekształcenia w prostą spółkę akcyjną, albo wysokość sumy komandytowej, w przypadku przekształcenia w spółkę komandytową;
 • zakres praw przyznanych osobiście wspólnikom uczestniczącym w spółce przekształconej, jeżeli przyznanie takich praw jest przewidziane;
 • nazwiska i imiona członków zarządu spółki przekształconej, w przypadku przekształcenia w spółkę kapitałową, albo nazwiska i imiona wspólników prowadzących sprawy spółki i mających reprezentować spółkę przekształconą, w przypadku przekształcenia w spółkę osobową;
 • zgodę na brzmienie umowy albo statutu spółki przekształconej.

Nowelizacja wprowadza w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w prostą spółkę akcyjną, wymóg ogłoszenia planu przekształcenia (art. 5791 k.s.h.).

 • nowelizacja precyzuje, że załącznikiem do planu przekształcenia jest wycena składników majątku (aktywów i pasywów) spółki przekształcanej tylko wtedy, gdy przekształcenie następuje w spółkę akcyjną; Dotychczas wymóg ten (art. 556 pkt 3 k.s.h.) odnosił się do wszystkich rodzajów spółek;
 • opinia rewidenta wymagana będzie tylko w przypadku przekształcenia w spółkę akcyjną (art. 559 k.s.h.); dotychczas przedstawienie opinii biegłego rewidenta było konieczne przy przekształceniu w jakąkolwiek spółkę handlową.

Przed nowelizacją wymagane było  zawarcie umowy albo podpisanie statutu spółki przekształconej. Obecnie będzie tak, że podjęcie uchwały o przekształceniu zastępuje zawarcie umowy spółki przekształconej albo zawiązanie przekształconej spółki akcyjnej oraz powołanie organów spółki przekształconej. Nowy przepis przewidujący powyższe pozwoli wyeliminować ryzyka obstrukcji przekształcenia przez poszczególnych wspólników spółki przekształcanej poprzez odmowę podpisania umowy (statutu) spółki przekształconej pomimo skutecznego podjęcia uchwały o przekształceniu i dopełnieniu innych wymogów przewidzianych prawem.

2. FAZA WŁAŚCICIELSKA.

Po przygotowaniu planu przekształcenia oraz jego ogłoszeniu, kolejny etap dotyczy czynności umożliwiających podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia oraz podjęcie tej uchwały.

Wymogi formalne w tej części fazy (zawiadomienie wspólników) przedstawiają się następująco:

 • Spółka zawiadamia wspólników o zamiarze podjęcia uchwały o przekształceniu spółki dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zawiadamiania wspólników spółki przekształcanej. Pierwsze zawiadomienie powinno być dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia tej uchwały, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia.
 • Zawiadomienie, o którym mowa wyżej, powinno zawierać istotne elementy planu przekształcenia, a także określać miejsce oraz termin, w którym wspólnicy spółki przekształcanej mogą się zapoznać z pełną treścią planu i załączników, przy czym termin ten nie może być krótszy niż dwa tygodnie przed planowanym dniem podjęcia uchwały o przekształceniu.”

Wymogi formalne podjęcia uchwały o przekształceniu:

 • Po dokonaniu drugiego zawiadomienia wspólnicy podejmują uchwałę o przekształceniu, . Zgodnie z art. 577 k.s.h., przekształcenie spółki z o.o. w spółkę akcyjną może nastąpić, jeżeli za przekształceniem wypowiedzieli się wspólnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego. Uchwała taka wymaga większości ¾ głosów (o ile umowa spółki nie przewiduje surowszych warunków).

Powołanie organów nowych organów do spółki przekształconej:

 • Po podjęciu uchwały przekształceniowej, wspólnicy powołują wymagane organy spółki.

Na tym etapie faza właścicielska dobiega końca.

Warto wskazać, że projekt nowelizacji kodeksu spółek handlowych projekt zrywa z obowiązującą zasadą „domniemania nieuczestniczenia” w spółce przekształconej przez wspólników lub akcjonariuszy spółki przekształcanej (por. art. 553 § 3 w zw. z art. 564 i 565 k.s.h.). W efekcie nie jest wymagane składanie oświadczeń przez wspólników o uczestnictwie w nowej spółce.

Uznano bowiem, że optymalnym rozwiązaniem kompromisowym, zapewniającym z jednej strony ochronę integralności majątku spółki, a z drugiej – ochronę słusznych interesów wspólników lub akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na uczestnictwo w spółce funkcjonującej w zmienionej formie prawnej, są przepisy określające wymogi warunkujące podjęcie uchwały o przekształceniu spółki (art. 562 w zw. z art. 571, 575, 577 i 581 k.s.h.) oraz nowa instytucja „korporacyjnego prawa wyjścia” w postaci żądania odkupu udziałów lub akcji w spółce przekształcanej, dostępna jednak wyłącznie w przypadku przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową, i to jedynie wspólnikowi lub akcjonariuszowi, który głosował przeciwko uchwale o przekształceniu i zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.

3. FAZA REJESTROWA.

Ostatnim etapem przekształcenia jest dokonanie wpisu spółki akcyjnej do KRS oraz wykreślenie spółki z o.o. (art. 556 pkt 5 k.s.h.). Po powzięciu uchwały przekształceniowej zarząd spółki sporządza wniosek o rejestrację Prostej Spółki Akcyjnej w KRS. Sąd dokonuje wpisu spółki akcyjnej do KRS oraz z urzędu wykreśla spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością staje się z tą chwilą Prostą Spółką Akcyjną.

Kolejny artykuł z tej serii przybliży wam koszty całego przedsięwzięcia.