Sprzedaż akcji w Prostej Spółce Akcyjnej może nastąpić z różnych powodów. Może wynikać z potrzeby pozyskania dodatkowego kapitału dla spółki, rozwiązania konfliktu między akcjonariuszami lub zainteresowaniem inwestorów zewnętrznych. Bez względu na powód sprzedaż akcji wymaga przestrzegania odpowiednich procedur. Jakich? Przyjrzyjmy się im!

 

Forma akcji Prostej Spółki Akcyjnej

Akcje Prostej Spółki Akcyjnej funkcjonują wyłącznie w formie zdematerializowanej. Oznacza to, że prawo udziałowe akcjonariusza staje się prawnie jawne tylko poprzez wpis do rejestru elektronicznego. Natomiast akcje wydane przez spółkę w formie tradycyjnych, papierowych dokumentów nie posiadają żadnej doniosłości prawnej. Nie są papierami wartościowymi i nie mogą służyć do wykonywania praw akcjonariusza ani być przedmiotem obrotu tymi prawami.

Konsekwencją bezwarunkowej i obowiązkowej dematerializacji akcji jest brak podziału na akcje imienne i na okaziciela.

 

Moment nabycia akcji PSA

Mechanizm rozporządzania akcjami Prostej Spółki Akcyjnej jest upodobniony do obrotu zdematerializowanymi papierami wartościowymi zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Nabycie akcji lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego następuje w momencie dokonania wpisu w rejestrze akcjonariuszy. Oznacza to, że umowa dotycząca przeniesienia praw z akcji Prostej Spółki Akcyjnej przenosi te prawa dopiero w momencie dokonania wpisu w rejestrze, który wskazuje nabywcę i przypisuje mu odpowiednie akcje.

Mechanizm obrotu akcjami Prostej Spółki Akcyjnej opiera się zatem na zasadzie konstytutywnego wpisu transferu akcji do rejestru akcjonariuszy, który w większości przypadków stanowi niezbędny warunek skutecznego rozporządzenia akcją. W treści art. 169 Kodeksu cywilnego zawarte są przepisy, które chronią nie tylko nabywcę w dobrej wierze ruchomości, ale także nabywcę w dobrej wierze praw majątkowych reprezentowanych przez papiery wartościowe na okaziciela.

Więcej o podatku dochodowym od sprzedaży akcji w Prostej Spółce Akcyjnej przeczytasz TUTAJ.

 

Sposób nabycia akcji PSA

Obciążanie lub sprzedaż akcji w Prostej Spółki Akcyjnej powinno odbywać się w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. Taka regulacja otwiera możliwość obrotu akcjami Prostej Spółki Akcyjnej za pomocą umów zawieranych za pośrednictwem komunikacji elektronicznej. Dla przykładu wiadomości e-mail, wiadomości tekstowych SMS, ale także poprzez inne komunikatory, włącznie z inteligentnymi kontraktami opartymi na technologii blockchain.

Czym są inteligentne kontrakty? To programy komputerowe automatyzujące proces handlu cyfrowymi aktywami w ramach rozproszonej, zdecentralizowanej bazy danych. W teorii umożliwia to tworzenie elektronicznych mechanizmów obrotu akcjami Prostej Spółki Akcyjnej. Uproszczenie formalności przy objęciu akcji nowej emisji ułatwia również pozyskiwanie kapitału przez PSA. Zwłaszcza, gdy emisja ma charakter crowdfundingowy.

Przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, dotyczące formy umowy objęcia akcji, również przewidują formułę pisemną. Niemniej jednak w praktyce sprzedaż akcji w Prostej Spółce Akcyjnej będzie podlegać ograniczeniom określonym w umowie spółki. Jest to wyraźnie dopuszczone przez ustawę, która typizuje najczęściej stosowane ograniczenia. Przykładem jest  uzależnienie zbycia akcji od zgody spółki lub prawo pierwszeństwa nabycia akcji przez pozostałych akcjonariuszy spółki.

Więcej o regulacjach prawnych sprzedaży akcji w PSA przeczytasz TUTAJ.

 

Podsumowując, sprzedaż akcji w Prostej Spółce Akcyjnej jest praktyką powszechną i niezbędną w wielu sytuacjach. Bez względu na powód sprzedaży, ważne jest przestrzeganie odpowiednich procedur oraz zapoznanie się z dokumentami spółki i umowami zawartymi między akcjonariuszami. Warto przeanalizować przede wszystkim umowę spółki, aby upewnić się, że zostały udzielone wszystkie niezbędne zgody.