Prosta Spółka Akcyjna jest jednym z rodzajów spółek kapitałowych uregulowanych przez ustawodawcę w ramach Kodeksu Spółek Handlowych. Zajmuje ona pozycję między spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a spółką akcyjną oraz łączy w sobie charakterystyczne elementy tych obu spółek. Dziś na tapet trafia sprzedaż akcji w Prostej Spółce Akcyjnej!

 

Obrót akcjami Prostej Spółki Akcyjnej

Prosta Spółka Akcyjna ma swoje specyficzne cechy, a jedną z nich jest jej niepubliczny charakter. Omawiana spółka kapitałowa jest narzędziem prawnym stworzonym głównie do pozyskiwania kapitału w ramach obrotu niepublicznego, a nie na oficjalnym rynku kapitałowym. Jednak szerokie możliwości dostosowania umowy Prostej Spółki Akcyjnej mogą czasem kolidować z potrzebą ochrony interesów małych inwestorów. Dlatego Kodeks Spółek Handlowych zawiera zakaz dopuszczania i wprowadzania akcji Prostej Spółki Akcyjnej do obrotu na zorganizowanym rynku finansowym.

Rejestr akcji

Akcje Prostej Spółki Akcyjnej podlegają obowiązkowemu wpisowi w rejestrze akcjonariuszy. Prowadzenie rejestru akcjonariuszy jest możliwe przez dwa określone rodzaje podmiotów. Pierwszym z nich jest podmiot, który posiada uprawnienia do prowadzenia rachunków papierów wartościowych. Drugim jest notariusz, który prowadzi swoją kancelarię na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rejestr ten zawiera informacje o posiadaczach akcji oraz ich udziałach w spółce. Jest to ważny dokument, który pozwala na identyfikację akcjonariuszy i kontrolę nad akcjami. Wpis do rejestru odbywa się na podstawie zgłoszenia dokonanego przez akcjonariusza lub przez osobę upoważnioną do prowadzenia rejestru.

Sprzedaż akcji w Prostej Spółce Akcyjnej – jak?

W przypadku Prostej Spółki Akcyjnej, zarówno zbycie, jak i obciążenie akcji odbywa się w formie dokumentowej, która jest obligatoryjna pod rygorem nieważności. Aby zachować wymaganą formę dokumentową, wystarczy złożyć oświadczenie woli w formie dokumentu, który umożliwia jednoznaczne ustalenie tożsamości osoby składającej oświadczenie. Dokumentem natomiast jest nośnik informacji, który umożliwia zapoznanie się z jego treścią.

Ważne jest jednak zauważyć, że same dokonanie czynności prawnej w wymienionej formie nie powoduje automatycznego nabycia praw do akcji. Dopiero po dokonaniu odpowiedniego wpisu w rejestrze akcjonariuszy, wskazującego nabywcę, zastawnika lub użytkownika, a także informującego o liczbie, rodzaju, seriach i numerach nabytych lub obciążonych akcji, dochodzi do nabycia tych praw.

Sprzedaż akcji w Prostej Spółce Akcyjnej – ograniczenia

Prawo precyzyjnie określa ograniczenia związane ze zbywaniem akcji w Prostych Spółkach Akcyjnych. Może je regulować zarówno w statucie spółki jak i przepisy ustawowe.

  1. Jedno z podstawowych ograniczeń wynika z konieczności uzyskania zgody zarządu spółki na sprzedaż akcji.
  2. Dodatkowo istnieje możliwość ustanowienia prawa pierwszeństwa dla pozostałych akcjonariuszy w przypadku nabycia akcji, które mają zostać zbyte.
  3. Akcje nie w pełni pokryte, czyli akcje objęte przez akcjonariusza, który nie wnosi całkowitego umówionego wkładu istnieje dodatkowe ograniczenie. Zgodnie z przepisami, zbycie takich akcji wymaga zgody spółki aż do momentu wniesienia pełnej kwoty wkładu. Ponadto spółka może odmówić zgody na zbycie akcji nie w pełni pokrytej bez wskazania innego nabywcy. W przypadku uzyskania zgody na zbycie akcji nie w pełni pokrytej, nabywca ponosi solidarną odpowiedzialność wraz ze zbywcą za wniesienie pozostałej części wkładu.
  4. Zbywanie akcji jest możliwe dopiero po wpisaniu spółki do rejestru przedsiębiorców
  5. Akcje Prostych Spółek Akcyjnych nie mogą być wprowadzane na giełdę.
  6. Umowa spółki może również zawierać dodatkowe ograniczenia dotyczące zbywania akcji, ale prawo do zbywania akcji nie może być całkowicie wyłączone.