W dzisiejszych czasach zbywanie akcji w spółkach akcyjnych staje się coraz bardziej popularne. Dotyczy to również Prostych Spółek Akcyjnych, które charakteryzują się łatwością przekazywania udziałów. Zbywanie akcji w Prostej Spółce Akcyjnej, które nie mogą być dopuszczone do obrotu na rynkach finansowych, odbywa się poprzez przeniesienie ich na inne osoby. Akcje te nie mają postaci papierowej, lecz są zdematerializowane. Akcjonariusz może sprzedać część lub wszystkie akcje, ale mogą istnieć pewne ograniczenia związane z tym. Warto jednak pamiętać, że sprzedaż akcji wiąże się z koniecznością opodatkowania uzyskanego dochodu. Dlatego w tym artykule przyjrzymy się bliżej podatkowi dochodowemu od sprzedaży akcji w Prostej Spółce Akcyjnej. O regulacjach prawnych dotyczących sprzedaży akcji w Prostej Spółce Akcyjnej pisaliśmy w jednym z ostatnich wpisów. Dziś na tapet trafia zaś podatek dochodowy od sprzedaży akcji.

Forma zbywania akcji

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, zbycie akcji powinno następować w formie dokumentowej, aby uniknąć nieważności transakcji. Oznacza to, że sprzedaż akcji można przeprowadzić w formie pisemnej, ale również za pośrednictwem wiadomości e-mail czy SMS. Warto jednak rozważyć zbycie akcji w formie pisemnej, co ułatwi wpis do rejestru akcjonariuszy i zapewni skuteczność transakcji.

Podatek dochodowy u osób fizycznych

Gdy dochodzi do sprzedaży akcji w Prostej Spółce Akcyjnej, sprzedający generuje dochód z tytułu odpłatnego zbycia udziałów. W przypadku osób fizycznych, sprzedający akcje jest odpowiedzialny za obliczenie podatku dochodowego. Leży nan im także obowiązek wypełnienia deklaracji PIT-38 oraz wpłatę należności do urzędu skarbowego. Podatek dochodowy naliczany jest według stawki 19% od różnicy między przychodem ze sprzedaży a kosztami jego uzyskania.

Warto zauważyć, że dochody uzyskane ze zbycia akcji przez osoby fizyczne wliczamy do podstawy obliczenia daniny solidarnościowej.

Podatek od sprzedaży udziałów lub akcji w spółce kapitałowej wynosi zasadniczo 19% i jest uważany za przychód z kapitałów pieniężnych. Taki przychód wspólnik rozlicza po zakończeniu roku, w którym osiągnął ten przychód. Jednak sprzedaż udziałów lub akcji w ramach zwykłych uprawnień właścicielskich ustawodawca zwolnił z opodatkowania VAT. Niemniej, nabywca takiej transakcji musi uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w wysokości 1% wartości rynkowej zakupionych udziałów lub akcji.

Podatek dochodowy u osób prawnych

W przypadku sprzedaży udziałów przez osoby prawne, przychodem z odpłatnego zbycia jest wartość określona w umowie. Jeśli cena określona w umowie znacząco odbiega od wartości rynkowej, organ podatkowy ma prawo określić przychód na podstawie wartości rynkowej. Ogólnie rzecz biorąc, przychód ustalamy jednakowo jak w przypadku osób fizycznych. Z tą różnicą, że dla osób prawnych jest to zawsze przychód z działalności gospodarczej.

W przypadku podatników CIT istnieje również możliwość skorzystania ze zwolnienia od opodatkowania dochodu ze sprzedaży udziałów, znanej jako zwolnienie holdingowe.

Podsumowanie

Podsumowując, sprzedaż akcji Prostej Spółki Akcyjnej wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku dochodowego. Osoby fizyczne, które sprzedają udziały, powinny samodzielnie obliczyć podatek i złożyć odpowiednią deklarację. W przypadku osób prawnych, przychód ze zbycia akcji traktowany jest jako przychód z działalności gospodarczej. Należy pamiętać, że spółka nie może nabywać swoich własnych akcji, chyba że istnieją określone przyczyny do tego. Ważne jest świadome podejście do opodatkowania i przestrzeganie obowiązujących przepisów podatkowych przy sprzedaży akcji Prostej Spółki Akcyjnej.