Wspólnicy lub akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku, który wynika z rocznego sprawozdania finansowego. Jednak przy podziale zysku należy uwzględnić kilka czynników. Podział zysku w Prostej Spółce Akcyjnej poruszaliśmy już w 2019 roku, jednak warto zaktualizować zebrane tam informacje.

Przede wszystkim kwota przeznaczona do podziału nie może przekroczyć:

a) sumy zysku za ostatni rok obrotowy,

b) niepodzielonych zysków z lat ubiegłych oraz

c) utworzonych z zysku kapitałów rezerwowych przeznaczonych na dywidendę.

Należy także pomniejszyć tę kwotę o niepokryte straty oraz uwzględnić akcje własne spółki i kwoty przeznaczone na kapitały rezerwowe. Istnieje również obowiązek przeznaczania części zysku na kapitał akcyjny w celu pokrycia ewentualnych strat.

W przypadku wypłaty z kapitału akcyjnego, który stanowi część kapitału spółki, należy zadbać o utrzymanie minimalnej kwoty kapitału oraz zdolności spółki do wykonywania zobowiązań pieniężnych. Jeżeli wypłata przekracza określony limit, należy przeprowadzić postępowanie konwokacyjne, które ma na celu ochronę wierzycieli spółki.

Podział zysku w Prostej Spółce Akcyjnej – podstawa

Wypłata dywidendy w Prostej Spółce Akcyjnej powinna odbywać się na podstawie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Osobami uprawnionymi do dywidendy są akcjonariusze, którym w dniu podjęcia uchwały przysługiwały akcje. W celu ustalenia powyższego, przed zgromadzeniem należy uzyskać stosowną informację od podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy spółki. Dzień wypłaty ustala zarząd spółki w ciągu dwóch miesięcy od podjęcia uchwały. Jednak wymaga to zatwierdzonego sprawozdania finansowego za poprzedni rok.

Sposoby podziału

Podział zysku w Prostej Spółce Akcyjnej może być oparty na proporcjonalnym podziale akcji. Wówczas akcjonariusze otrzymują dywidendę proporcjonalną do liczby posiadanych przez nich akcji. Może także istnieć system akcji uprzywilejowanych, które mają pierwszeństwo w otrzymywaniu dywidendy przed innymi akcjonariuszami oraz ustalenie specjalnych zasad podziału zysku w umowie spółki. Na przykład przyznawanie większego udziału w zysku określonym akcjonariuszom lub grupie akcjonariuszy. Ponadto umowa spółki może zawierać postanowienie o wypłacie zaliczek na poczet dywidendy.

Podział zysku i potencjalne z nim problemy

W przeciwieństwie do innych spółek kapitałowych, Prosta Spółka Akcyjna nie posiada kapitału zapasowego. Zyski nie mogą być przeznaczone na ten cel, co może stanowić problem przy decyzji dotyczącej podziału zysku. W przypadku, gdy akcjonariusze zdecydują się na pozostawienie zysku w spółce, mogą napotkać trudności w alokacji tych środków. Prosta Spółka Akcyjna posiada kapitał akcyjny, który łączy pewne cechy kapitału zakładowego i kapitału zapasowego. Podwyższenie kapitału akcyjnego Prostej Spółki Akcyjnej jest traktowane analogicznie do podwyższenia kapitału zakładowego pod względem podatkowym. Oznacza to, że jeśli zysk zostanie przekazany na podwyższenie kapitału akcyjnego, może to spowodować powstanie przychodu podatkowego dla akcjonariuszy. W przypadku spółek opodatkowanych tzw. estońskim CIT, przekazanie zysku na podwyższenie kapitału zakładowego może być traktowane jako ukryty zysk podlegający opodatkowaniu.

O księgowaniu i opodatkowaniu Prostej Spółki Akcyjnej warto porozmawiać ze specjalistami z Biura Rachunkowego TAXO

Ponadto zgodnie z przepisami, akcjonariusze Prostej Spółki Akcyjnej mogą być zobligowani do przeznaczenia części zysku na kapitał akcyjny. Jeśli kapitał akcyjny nie osiągnął 5% sumy zobowiązań spółki wynikających z ostatniego sprawozdania finansowego, co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy musi zostać przekazane na pokrycie strat poprzez zasilenie kapitału akcyjnego.

Podział zysku w Prostej Spółce Akcyjnej jest procesem, który wymaga dogłębnej analizy pod kątem dostępnych możliwości. Pozostałe spółki kapitałowe mają możliwość pozostawienia zysku w spółce na kapitał zapasowy lub pokrycie strat z ubiegłych lat bez zwiększania kapitału zakładowego. Warto pamiętać, że obie możliwości zostały w pewien sposób ograniczone w Prostej Spółce Akcyjnej.