Prosta Spółka Akcyjna pojawi się w polskim systemie prawnym już w lipcu 2021 r. Właśnie dlatego warto przyjrzeć się jej podstawowym elementom. Jednym z nich jest kwestia reprezentacji Prostej Spółki Akcyjnej na zewnątrz. Kto będzie zawierał umowy w imieniu spółki? Kto złoży jej sprawozdanie finansowe? O tym kilka słów w niniejszym artykule.

Jakie organy będzie posiadała Prosta Spółka Akcyjna?

Prosta Spółka Akcyjna, jako jedna ze spółek kapitałowych, w momencie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, uzyska osobowość prawną. Każda osoba prawna działa natomiast przez swoje organy w sposób przewidziany w ustawie i w opartym na niej statucie. W Prostej Spółce Akcyjnej przewidziano utworzenie zarządu albo rady dyrektorów. Dodatkowo umowa spółki może przewidywać, że oprócz ustanowionego zarządu w spółce będzie działała rada nadzorcza. Każdy z tych organów będzie posiadał określone uprawnienia, sprzężone z obowiązkami.

Zarząd w Prostej Spółce Akcyjnej

Pierwszym i podstawowym organem Prostej Spółki Akcyjnej będzie jej zarząd. Co do zasady to właśnie on będzie prowadził sprawy spółki i reprezentował ją na zewnątrz. Organ ten będzie mógł składać się z jednego lub większej liczby członków. Będą ich powoływali, odwoływali i zawieszali w czynnościach, z ważnych powodów, akcjonariusze przy pomocy uchwały. Ewentualnie, jeżeli w spółce zostanie ustanowiona rada nadzorcza, członków zarządu może powoływać, odwoływać lub zawieszać właśnie ten podmiot.

Rada Dyrektorów w Prostej Spółce Akcyjnej

Założyciele Prostej Spółki Akcyjnej mogą się też zdecydować na wprowadzenie organu w postaci Rady Dyrektorów. Jeżeli tak się stanie, będzie ona działała zamiast zarządu. Rada Dyrektorów będzie składała się z jednego albo większej liczby dyrektorów. Tych dyrektorów będą powoływali i odwoływali, a także ewentualnie, z ważnych powodów, zawieszali w czynnościach akcjonariusze poprzez stosowną uchwałę. Dyrektor będzie mógł zostać w każdym czasie odwołany – również poprzez uchwałę akcjonariuszy. Dodatkowo, jeżeli rada dyrektorów będzie miała charakter wieloosobowy, możliwe stanie się wyodrębnienie dyrektorów wykonawczych i dyrektorów niewykonawczych. Ci pierwsi odpowiedzą za kierowanie spółką, a drudzy zajmą się kontrolą. Kompetencje organu zostaną zatem podzielone.

Prokurent w Prostej Spółce Akcyjnej

W Prostej Spółce Akcyjnej możliwe będzie też powołanie prokurenta. Jego powołanie będzie wymagało zgody wszystkich członków zarządu. Z kolei odwołać go będzie mógł każdy, pojedynczy członek zarządu. Prokura to szczególny rodzaj pełnomocnictwa, które obejmuje umocowanie zarówno do czynności sądowych, jak i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Pełnomocnik w Prostej Spółce Akcyjnej

W Prostej Spółce Akcyjnej będzie można również powołać zwykłego pełnomocnika, udzielając mu jednocześnie pełnomocnictwa ogólnego, rodzajowego lub szczególnego, do konkretnej czynności. Jego nazwisko nie zostanie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, dlatego każdorazowo, podejmując jakiejkolwiek czynności, powinien on okazać formalny dokument (pełnomocnictwo), zezwalający mu na jej podjęcie.

Zasady reprezentowania Prostej Spółki Akcyjnej

Jeżeli zatem zarząd spółki będzie wieloosobowy, wszyscy jego członkowie będą obowiązani i jednocześnie uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Prostej Spółki Akcyjnej. Chyba że co innego zostanie stwierdzone w umowie spółki lub regulaminie zarządu. Prawo członka do reprezentowania spółki będzie dotyczyło wszelkich czynności sądowych i pozasądowych. Tego prawa nie można też będzie ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich. Z kolei skuteczne oświadczenia w imieniu spółki będą mogli co do zasady składać dwaj członkowie zarządu albo jeden członek łącznie z prokurentem. Innym systemem reprezentacji spółki będzie wprowadzenie Rady Dyrektorów. Teoretycznie powyższe zasady pozostaną bez zmian, ale w obrębie tego organu wyodrębnione zostaną podmioty uprawnione do reprezentacji oraz te, sprawujące jedynie kontrolę nad działalnością P.S.A. Obok wspomnianych podmiotów będą też mogli działać prokurenci oraz pełnomocnicy.