W związku z zapowiadanym wprowadzeniem do polskiego systemu prawnego konstrukcji Prostej Spółki Akcyjnej, wiele osób zastanawia się, czy w odniesieniu do tej struktury, konieczne będzie składanie rocznego sprawozdania finansowego.

Kto sporządza sprawozdanie finansowe?

Oczywiście wszystkie spółki, prowadzące pełną księgowość są zobowiązane do składania sprawozdania finansowego. Od 01.10.2018 r. obowiązują natomiast przepisy, zgodnie z którymi każda jednostka, prowadząca księgi rachunkowe, jest zobowiązana do sporządzania sprawozdania finansowego wyłącznie w postaci elektronicznej. Tym obowiązkiem zostanie również objęta Prosta Spółka Akcyjna. Dokument sprawozdania finansowego trzeba następnie podpisać i przekazać w odpowiedniej formie do właściwego organu.

Jak podpisać sprawozdanie finansowe?

Oczywiście mając na względzie elektroniczną formę sprawozdania finansowego, podpis tego dokumentu możliwy jest tylko przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego (poprzez profil zaufany ePUAP). Dodatkowo w 2020 r. ma pojawić się trzecia metoda, polegająca na użyciu e-dowodu. Zobowiązanym do złożenia swojego podpisu jest natomiast osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz kierownik jednostki.

Jak poprawnie sporządzić sprawozdanie finansowe?

Poprawne sporządzenie sprawozdania finansowego wymaga natomiast użycia odpowiedniego formatu pliku oraz struktury logicznej. Te struktury zostały udostępnione na stronie Ministerstwa Finansów. Z kolei w rozporządzeniu Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych wskazano, że optymalnymi formatami są: XaDES, PAdES, CAdES, XMLsig, xml, txt, rtf, pdf, xps, odt, odp, doc, docx, xls, xlsx, csv, jpg.tif oraz gif.

Gdzie i kiedy przekazać sprawozdanie?

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podmioty zobowiązane do złożenia sprawozdania finansowego, przekazują ten dokument do Krajowego Rejestru Sądowego. Muszą tego dokonać w terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego. Dokument ten sporządza się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego, a zatwierdza go nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia bilansowego. Co istotne, prawidłowe, elektroniczne złożenie sprawozdania finansowego powoduje, że nie ma już dodatkowego obowiązku przesyłania tego dokumentu do urzędu skarbowego. To Krajowy Rejestr Sądowy przekaże tam złożone dokumenty, za pośrednictwem Centralnego Rejestru Danych Podatkowych.

Prosta Spółka Akcyjna a sprawozdanie finansowe

Proces sporządzenia i przekazania sprawozdania finansowego do właściwego organu wygląda dość skomplikowanie. Należy jednak podkreślić, że z odpowiednią pomocą prawno-księgową czynność ta jest łatwa, szybka i bezproblemowa. Taka będzie również w odniesieniu do Prostej Spółki Akcyjnej.