Powołanie prokurenta może być spowodowane chęcią sprawniejszego działania w ramach warunków obrotu gospodarczego. Jego obecność oznacza, że w spółce pojawia się nowa osoba, która ma prawo dokonywać czynności na jej rzecz. Czy w Prostej Spółce Akcyjnej można powołać prokurenta?

Czym jest prokura

Prokura jest szczególnym typem pełnomocnictwa, którego udziela przedsiębiorca posiadający wpis do Krajowego Rejestru Sądowego (na przykład spółka z o.o. lub akcyjna czy właśnie Prosta Spółka Akcyjna). Z tego względu nie może zostać udzielona przez przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną, ponieważ obydwie formy podlegają wpisowi do innego rejestru. Jak wynika z kodeksu cywilnego, możemy spotkać się z trzema rodzajami prokury:

  1. samoistną,
  2. oddziałową,
  3. łączną.

Pierwsza z nich udzielana jest jednej osobie, która jest umocowana do reprezentowania podmiotu w sposób samodzielny.

Prokura oddziałowa dotyczy umocowania do czynności wpisanych do rejestru dla określonego oddziału.

Z kolei prokura łączna polega na udzieleniu pełnomocnictwa kilku prokurentom, decydując o zakresie działania każdego z nich lub czynności, co do których wymaga się współdziałania prokurentów.

Prokurent w Prostej Spółce Akcyjnej 

Prokura może być pełniona jedynie przez osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Z tego kręgu wyłączone są osoby prawne ze względu na szczególny stosunek zaufania pomiędzy prokurentem a mocodawcą.

Uprawnienia do ustanowienia prokurenta posiada zarząd spółki. Jeśli takie pełnomocnictwo zostanie udzielone, czynność ta powinna mieć swoje odzwierciedlenie we wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego. W tym celu osoby powołane do reprezentowania spółki lub jej zarząd powinny złożyć wniosek o wpis do KRS. Wymagać to będzie uiszczenia opłaty sądowej i opłaty za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.