Aport to wkład niepieniężny, wnoszony do spółki. Umowa spółki powinna szczegółowo określać przedmiot tego wkładu oraz osobę wspólnika wnoszącego aport. (więcej na temat wkładów do PSA znajdziesz tutaj) Dylematem wielu osób, niezależnie od formy podejmowanej działalności jest to, czy wartość tego aportu powinna zostać wskazana w kwocie brutto czy netto. Jak to będzie wyglądało w Prostej Spółce Akcyjnej? Czy od aportu do Prostej Spółki Akcyjnej zapłacimy podatek VAT?

Aport a ustawa o VAT

Organy administracji skarbowej nie prezentują w tym przedmiocie jednolitego stanowiska. Ustawa o VAT nie zawiera natomiast żadnej regulacji, odnoszącej się do opodatkowania aportu do spółki. Należy zatem kwestię opodatkowania każdorazowo rozpatrywać przez pryzmat przedmiotu tego aportu. W oparciu o przepisy ustawy o VAT opodatkowaniu podlegają w szczególności takie czynności, jak:

  1. odpłatna dostawa towarów,
  2. odpłatne świadczenie usług.

Czy wniesienie aportu kwalifikuje się jako odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług? Tak, jeżeli spełnione zostaną dwa warunki:

mamy do czynienia z towarami lub usługami i doszło do przeniesienia prawa do rozporządzania daną rzeczą jak właściciel albo doszło do odpłatnego świadczenia usług.

Kiedy aport będzie opodatkowany?

Inaczej mówiąc, wniesienie aportu do Prostej Spółki Akcyjnej może stanowić czynność opodatkowaną podatkiem od towarów i usług.

Jeżeli mamy do czynienia z przedmiotem, który prezentuje określoną wartość materialną i dojdzie do przeniesienia własności tego przedmiotu = dochodzi do opodatkowania tej czynności podatkiem VAT.

Jeżeli więc tradycyjna sprzedaż takich składników majątkowych jest opodatkowana, tę samą regułę należy zastosować do aportu. Z jednej strony traci na tym wnoszący aport, ponieważ nie otrzymuje zapłaty, a jednak musi zapłacić należny VAT. Z drugiej jednak strony spółka ma możliwość odliczenia kwoty VAT z faktury, która dokumentowała wniesienie aportu. Warto pamiętać o tym, że jeżeli aport jest wnoszony przez osobę fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej i przedmiot wkładu niepieniężnego nie był związany z działalnością gospodarczą prowadzoną przez taką osobę, to nie ma obowiązku opłacania VAT od wniesionego aportu gdyż wnoszący aport nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług VAT. Opisane powyżej zasady odnoszą się do podatnika podatku od towarów i usług VAT, czyli podmiotu który prowadzi działalność gospodarczą a, co oczywiste, nie każdy aport do Prostej Spółki Akcyjnej będzie wnoszony przez przedsiębiorcę

Aport do Prostej Spółki Akcyjnej – inne sytuacje

Należy jednak pamiętać, że przedmiotem aportu do Prostej Spółki Akcyjnej może być nie tylko określony towar, ale również świadczenie usług. Takim świadczeniem usług, w rozumieniu ustawy o VAT, może być na przykład świadczenie pracy albo wniesienie do spółki aportu w formie określonych wartości niematerialnych. W takiej sytuacji wnoszący aport stanie się usługodawcą, a nie dostawcą towaru, a spółka nabywcą tych usług. Z reguły aport do Prostej Spółki Akcyjnej powinien zatem podlegać opodatkowaniu.

Warto jednak pamiętać o pewnych wyjątkach w tym zakresie. Przepisów ustawy o VAT nie stosuje się bowiem chociażby do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

Wartość aportu – brutto czy netto?

Ostatecznie zatem, odpowiadając na pytanie, zawarte na wstępie:

wskazana w umowie wartość składników majątkowych wnoszonych aportem, powinna stanowić ich równowartość rynkową pomniejszoną o kwotę podatku VAT.

Jednocześnie można wskazać w umowie, że podatek VAT zostanie rozliczony odrębnie.