Wypłata dywidendy jest kluczowym elementem relacji pomiędzy Prostą Spółką Akcyjną a jej akcjonariuszami. W kontekście rynku kapitałowego zaliczki na dywidendy odgrywają szczególną rolę. Stanowią ważny instrument informacyjny dla inwestorów oraz element strategii finansowej przedsiębiorstw. Zasady dotyczące wypłacania zaliczek na dywidendy są ściśle regulowane przez przepisy prawa. Determinuje je również polityka dywidendowa spółki. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej, jak procedowane są zaliczki na dywidendy. Jakie mają znaczenie dla wszystkich zainteresowanych stron oraz jakimi rządzą się zasadami w Prostej Spółce Akcyjnej.

 

Definicja zaliczki na dywidendy

Zaliczka na poczet dywidendy to część przyszłej dywidendy dla akcjonariuszy, którą przed zakończeniem roku obrotowego powinien wypłacić zarząd spółki. Stanowi ona swoiste zaliczenie przyszłej dywidendy, umożliwiając akcjonariuszom korzystanie z części zysków już w trakcie roku obrotowego. Kodeks spółek handlowych określa możliwość pobrania takiej zaliczki oraz szczegółowo reguluje procedury związane z jej wypłatą. Aby móc wypłacić zaliczkę na dywidendę, należy jednak spełnić określone warunki.

 

Reguły zaliczki na dywidendy w Prostej Spółce Akcyjnej

Umowa Prostej Spółki Akcyjnej może zawierać szczegółowe zapisy dotyczące wypłaty zaliczki na przyszłą dywidendę dla akcjonariuszy. Jednakże zaliczek tych nie można wypłacać z kapitału akcyjnego. Akcjonariusze mogą otrzymać zaliczki jedynie na podstawie upoważnienia udzielonego przez zarząd spółki.

Zgodnie z kodeksem spółek handlowych w P.S.A. nie ma wymogu, aby uzależniać wypłatę zaliczki od zysku, wykazanego w zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok. Występuje jednak ograniczenie wypłaty zaliczki w maksymalnej ilości połowy zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego. W przeciwieństwie do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Prosta Spółka Akcyjna ma możliwość wypłaty zaliczek na dywidendę zaraz po utworzeniu przedsiębiorstwa. Natomiast w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, aby móc wypłacać zaliczki, musi minąć co najmniej jeden rok obrotowy od rozpoczęcia działalności firmy.

 

Zwrot otrzymanej zaliczki

Mimo że zaliczki na dywidendy stanowią atrakcyjny bonus dla akcjonariuszy, istnieje ryzyko związane z ich wypłatą. W przypadku Prostej Spółki Akcyjnej akcjonariusz może zostać zobowiązany do zwrotu wypłaty dokonanej niezgodnie z prawem lub wbrew umowie spółki. Takie same zasady dotyczą organów spółki, odpowiedzialnych solidarnie z akcjonariuszem za nieprawidłowe wypłaty z ich winy. W przypadku braku tejże winy, organy spółki mogą unikać odpowiedzialności za błędne wypłaty. Roszczenia z tym związane podlegają przedawnieniu po trzech latach.

Więcej o wypłatach dywidendy w Prostej Spółce Akcyjnej przeczytasz TUTAJ.

 

Podsumowanie

Podsumowując, zasady wypłacania zaliczek na dywidendy są kluczowym elementem zarządzania finansami korporacyjnymi. Klarowne wytyczne dotyczące terminów i kwot zaliczek przyczyniają się do stabilności działań firmy oraz budowania zaufania inwestorów. Jednakże decyzje dotyczące wypłaty zaliczek powinno się podejmować ostrożnie, biorąc pod uwagę zarówno bieżącą sytuację finansową spółki, jak i perspektywy na przyszłość.

Dążenie do równowagi pomiędzy usatysfakcjonowaniem akcjonariuszy a zachowaniem płynności finansowej jest kluczowe dla długoterminowego sukcesu przedsiębiorstwa. Wreszcie, regularna komunikacja z inwestorami i jasne komunikowanie polityki wypłat dywidendy mogą pomóc w budowaniu pozytywnego wizerunku firmy. A także utrzymaniu zaufania na rynku kapitałowym.