Jak wiadomo specyfika tradycyjnej spółki akcyjnej powoduje, że przy podejmowaniu wielu czynności, konieczne jest skorzystanie z usług biegłego rewidenta. Jego badanie wykonuje się między innymi przy sporządzaniu sprawozdania finansowego spółki, przy wnoszeniu wkładów niepieniężnych oraz sporządzaniu planu przekształcenia. A jaki udział będzie miał biegły rewident w Prostej Spółce Akcyjnej? Będzie zdecydowanie łatwiej i taniej!

Biegły rewident a sprawozdanie finansowe

Usługi biegłego rewidenta kojarzone są najczęściej z badaniem sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa. W pewnych sytuacjach bowiem przeprowadzenie tej czynności jest konieczne. W art. 64 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości wskazano podmioty, zobowiązane do dokonania tego obowiązku. Między innymi wymieniono tam spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek będących na dzień bilansowy w organizacji. Obowiązek taki mają również pozostałe jednostki, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdania finansowe, spełniły co najmniej dwa, z następujących warunków:

  1. średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  2. suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2 500 000 euro,
  3. przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 000 000 euro.

W konsekwencji dla tradycyjnej spółki akcyjnej badanie biegłego rewidenta jest zawsze obowiązkowe. Z kolei w Prostej Spółce Akcyjnej ta czynność zostanie dokonana tylko wówczas, gdy podmiot przekroczy określone powyżej limity.

Biegły rewident a wartość wkładów niepieniężnych

Konstrukcja Prostej Spółki Akcyjnej nie nakłada obowiązku weryfikowania wartości wkładów niepieniężnych przez biegłego rewidenta. Tymczasem w klasycznej spółce akcyjnej, taki wymóg wynikał z art. 312 ustawy z 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.  W przepisie tym wskazano, że:

sprawozdanie założycieli należy poddać badaniu jednego albo kilku biegłych rewidentów w zakresie jego prawdziwości i rzetelności, jak również celem wydania opinii, jaka jest wartość godziwa wkładów niepieniężnych i czy odpowiada ona co najmniej wartości nominalnej obejmowanych za nie akcji bądź wyższej cenie emisyjnej akcji, a także czy wysokość przyznanego wynagrodzenia lub zapłaty jest uzasadniona.”

Kodeks spółek handlowych uwzględnił jedynie kilka wyjątków, kiedy to można odstąpić od takiego badania w tradycyjnej spółce akcyjnej.

Biegły rewident a plany przekształcenia

Regulacja, wprowadzająca przepisy o Prostej Spółce Akcyjnej, poszerzyła też możliwość dokonywania przekształceń spółek handlowych [więcej o przekształceniu sp. z o.o. w PSA znajdziesz tutaj]. W procesach łączenia i podziału spółek handlowych będzie bowiem mogła uczestniczyć również P.S.A. Co natomiast istotne, w zakresie zagadnienia biegłego rewidenta – ograniczono wymóg badania planu przekształcenia przez biegłego rewidenta wyłącznie do przypadku, w którym spółką przekształcaną ma być tradycyjna spółka akcyjna.

Biegły rewident – w Prostej Spółce Akcyjnej dużo taniej

Należy więc podkreślić, że skorzystanie z konstrukcji Prostej Spółki Akcyjnej będzie się wiązało z ogromnymi oszczędnościami. Przepisy zakładają bowiem zdecydowanie mniej sytuacji, w których konieczne stanie się skorzystanie z usług biegłego rewidenta.