W prowadzeniu biznesu pojawia się wiele sytuacji, gdy potrzebne są dodatkowe środki finansowe. Proste Spółki Akcyjne nie są tu wyjątkiem i często rozważają pozyskanie środków poprzez pożyczki od różnych podmiotów, w tym od akcjonariusza lub członka zarządu. Przyjrzyjmy się, jak wygląda udzielenie pożyczki Prostej Spółce Akcyjnej – z uwzględnieniem wszystkich aspektów prawnych i podatkowych.

 

Definicja pożyczki

Umowę pożyczki ureguluje się w Kodeksie cywilnym. Zgodnie z art. 720 § 1 pożyczka jest umową, poprzez którą dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na biorącego określoną ilość pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Zaś biorący pożyczkę zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy lub tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

 

Udzielenie pożyczki Prostej Spółce Akcyjnej: forma umowy

Umowę pożyczki należy zawrzeć w formie dokumentowej, szczególnie jeśli wartość pożyczki przekracza tysiąc złotych. Zaleca się, aby umowa została dla celów dowodowych sporządzona w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku gdy jedyny akcjonariusz jest jednocześnie jedynym członkiem zarządu, konieczne jest stosowanie formy aktu notarialnego. Więcej o skutkach podatkowych pożyczki udzielanej przez akcjonariusza P.S.A. przeczytasz TUTAJ.

 

Udzielenie pożyczki Prostej Spółce Akcyjnej: co powinna zawierać umowa?

W umowie pożyczki udzielanej Prostej Spółce Akcyjnej konieczne jest dokładne opisanie stron umowy, obejmujące pełne dane identyfikacyjne każdej strony. Należy również precyzyjnie określić kwotę udzielonej pożyczki oraz sprecyzowanie okresu trwania pożyczki wraz z terminem jej zwrotu. Umowa powinna jasno określić wszelkie dodatkowe koszty ponoszone przez pożyczkobiorcę, takie jak:

  • marże,
  • prowizje,
  • opłaty związane z przygotowaniem umowy, udzieleniem pożyczki, jej obsługą,
  • opłaty za odroczenie terminu spłaty pożyczki
  • i koszty usług dodatkowych.

 

W umowie powinna należy również zawrzeć informację o maksymalnej wysokości pozaodsetkowych kosztów, która nie może przekroczyć ustalonej kwoty.

Ponadto, jeśli pożyczkobiorca zobowiązuje się do udzielenia zabezpieczenia zwrotu pożyczki, należy jasno określić: sposób zabezpieczenia, jego wartość lub określoną sumę.

Dający pożyczkę jest również zobowiązany poinformować pożyczkobiorcę o łącznej wysokości pozaodsetkowych kosztów, wysokości odsetek oraz kwocie należnej z tytułu odsetek. Należy o tym poinformować przed zawarciem umowy.

Co więcej, umowa powinna określać konsekwencje spłaty pożyczki przed terminem. W tym brak możliwości żądania odsetek za okres pozostały do zakończenia okresu, na który została udzielona pożyczka. A także obniżenie pozaodsetkowych kosztów o te, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy.

 

PCC od umowy pożyczki udzielanej Prostej Spółce Akcyjnej

Korzystną opcją pod względem podatkowym są pożyczki udzielane przez akcjonariusza P.S.A., które nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Zupełnie inaczej jest w przypadku pożyczki udzielonej przez wspólnika spółce osobowej. Taka pożyczka, zgodnie z ustawą o PCC, jest traktowana jako zmiana umowy spółki. Z tego powodu rozliczenie PCC od pożyczki w tej sytuacji musi nastąpić zgodnie z zasadami właściwymi dla opodatkowania umowy spółki. Wówczas obowiązuje stawka podatku w wysokości 0,5%, a podstawę opodatkowania stanowi kwota pożyczki.

 

Podsumowanie

Udzielenie pożyczki Prostej Spółce Akcyjnej może być skutecznym sposobem wsparcia finansowego. Jednakże decyzja o udzieleniu pożyczki powinna być poprzedzona gruntowną analizą finansową spółki oraz określeniem warunków umownych. Na przykład wysokość oprocentowania, harmonogram spłat czy ewentualne zabezpieczenia. Ponadto, istotne jest przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów prawnych oraz uwzględnienie konsekwencji podatkowych, zarówno dla pożyczkodawcy, jak i pożyczkobiorcy.