Sprawozdanie finansowe stanowi kluczowy dokument dla każdej Prostej Spółki Akcyjnej, który odzwierciedla kondycję finansową oraz wyniki działalności w danym okresie. Proces zatwierdzania tego dokumentu jest istotnym etapem wymagającym należytej uwagi i staranności. W kontekście coraz bardziej złożonych przepisów regulujących działalność gospodarczą, właściwe zrozumienie i przestrzeganie procedur związanych z zatwierdzaniem sprawozdania finansowego staje się priorytetem dla zarządu oraz organów nadzorczych PSA.

Pełna księgowość

Prosta Spółka Akcyjna, zgodnie z przepisami prawa  jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości, co stanowi standardowy wymóg również dla innych form prawnych przedsiębiorstw, takich jak tradycyjna spółka akcyjna, spółka z o.o. czy spółka komandytowo-akcyjna. Wybierając tę formę działalności, przedsiębiorca musi być świadomy konieczności prowadzenia wszystkich niezbędnych dokumentów księgowych, obejmujących między innymi dziennik, konta księgi głównej, ewidencję analityczną oraz zestawienia obrotów i sald.

Obowiązkowe sprawozdanie

Pomimo tego, że Prosta Spółka Akcyjna charakteryzuje się uproszczoną strukturą organizacyjną, nie jest wyłączona z obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego. Obowiązek ten dotyczy z pewnymi wyjątkami wszystkich podmiotów prowadzących pełną księgowość.

Zawartość sprawozdania

Sprawozdanie finansowe składa się co najmniej z trzech głównych części: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej. Bilans prezentuje aktywa i pasywa na koniec bieżącego i poprzedniego roku obrotowego, podczas gdy rachunek zysków i strat szczegółowo analizuje przychody, koszty oraz zyski i straty za określony okres. Informacje dodatkowe zawierają politykę rachunkowości, metody wyceny oraz ewentualne zmiany w stosunku do roku poprzedniego. Sprawozdanie finansowe jednostek określonych w art. 64 UoR obejmuje ponadto zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych. 

Terminowość

Spółki zarejestrowane w KRS, w tym Prosta Spółka Akcyjna, mają trzy miesiące na przygotowanie sprawozdania finansowego od dnia bilansowego. W przypadku pokrywania się roku obrotowego z rokiem kalendarzowym termin ten wyznaczony jest na 31 marca. Po sporządzeniu, dokument ten musi być zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Istotne jest, aby cały proces zatwierdzenia został zakończony nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia bilansowego, co oznacza, że ostateczny termin na zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego przypada na 30 czerwca w przypadku pokrywania się roku obrotowego z rokiem kalendarzowym.

Sankcje

Niezłożenie sprawozdania finansowego niesie za sobą poważne konsekwencje, zarówno dla jednostki odpowiedzialnej za jego przedłożenie, jak i dla samej firmy. Osobie kierującej jednostką może grozić grzywna, a także kara ograniczenia wolności, trwająca od miesiąca do 2 lat. Dodatkowo istnieje możliwość podjęcia przez właściwe organy postępowania przymuszającego, a także ryzyko ustanowienia kuratora przez sąd, który przejmie kontrolę nad działalnością firmy. Ostatecznością może być rozwiązanie spółki i jej wykreślenie z rejestru KRS, co prowadzi do poważnych konsekwencji prawnych i finansowych dla firmy oraz jej właścicieli. Ważne jest zatem, aby mieć świadomość rygorystycznych przepisów i terminów, ponieważ wszelkie opóźnienia w składaniu sprawozdań finansowych mogą przynieść surowe konsekwencje, bez względu na przyczyny.

Podsumowanie

Zatwierdzenie uchwałą sprawozdania finansowego w Prostej Spółce Akcyjnej jest kluczowym momentem, który potwierdza nie tylko działalność zgodną z przepisami prawa, lecz także  stabilność finansową przedsiębiorstwa. Poprzez akceptację sprawozdania, Prosta Spółka Akcyjna potwierdza swoje zaangażowanie w transparentne i odpowiedzialne zarządzanie, co przyczynia się do budowy pozytywnego wizerunku w oczach klientów, inwestorów oraz całego środowiska biznesowego.

 

UCHWAŁA NR ….

z dnia ……….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
…………………………………….
[firma spółki]

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia …….. do 31 grudnia …….. po jego wcześniejszym rozpatrzeniu.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia …. roku do 31 grudnia …… roku,

w tym bilans na dzień 31 grudnia …. roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę …. złotych

oraz rachunek zysków i strat zamykający się zyskiem/stratą w wysokości…. złotych.

§2

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ………….. ważnych głosów,

w tym:

– za uchwałą: ………………. głosów,

– przeciw uchwale: ………………. głosów,

– wstrzymujących się: ………………. głosów.

 

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta. 

 

Przewodniczący Zgromadzenia

…………………………………………..

Protokolant

…………………………………………..