Procedurę przekształcenia sp. z o.o. w Prostą Spółkę Akcyjną opisaliśmy już w poprzednim artykule. Po jego publikacji pytaliście nas często jakie koszty wygeneruje takie przekształcenie. W niniejszym artykule odpowiadamy na to pytanie.

Warto przy tym zaznaczyć, że będą one zdecydowanie niższe niż w przypadku przekształcenia sp. z o.o. w tradycyjną spółkę akcyjną.

Przekształcenie sp. z o.o. w Prostą Spółkę Akcyjną – Taksa notarialna

I tak, w skład kosztów przekształcenia sp. z o.o. w Prostą Spółkę Akcyjną zaliczyć należy przede wszystkim taksę notarialną, która zostanie pobrana przez notariusza sporządzającego protokół zgromadzenia wspólników sp. z o.o. uchwałę o przekształceniu, a która odpowiadać będzie sumie  kwot, o jakich mowa w § 3 oraz § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, tj.:

 1. kwoty 750,00 złotych za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 2. kwoty, której wysokość uzależniona jest od wartości czynności, tj. kapitału zakładowego spółki powstałej po przekształceniu, uwzględniającej:
  • do 3000 zł – 100 zł;
  • powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
  • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
  • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
  • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
  • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
  • powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Przykładowo w przypadku sp. z o.o. o kapitale zakładowym 20.000,00 złotych, taksa notarialna od tej czynności wyniesie maksymalnie 1.260,00 złotych. Zaznaczyć należy, że taksa może być niższa, gdyż zależy to od notariusza dokonującego czynności.

Przekształcenie sp. z o.o. w Prostą Spółkę Akcyjną – Ogłoszenie planu przekształcenia

Kolejnym wydatkiem składającym się na przekształcenie sp. z o.o. w Prostą Spółkę Akcyjną będzie koszt ogłoszenia planu przekształcenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Takie ogłoszenie jest wymagane z uwagi na treść art. 5791 w zw. z art. 5 ust. 3 k.s.h. W przypadku tego rodzaju ogłoszeń zastosowanie znajduje przepis, zgodnie z którym opłatę za pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia ustala się za ilość znaków, którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami, licząc po 0,70 zł za jeden znak. W praktyce średnia objętość planu przekształcenia liczy 850 znaków, a zatem koszt takiego ogłoszenia powinien zamknąć się w kwocie około 600,00 złotych.

Przekształcenie sp. z o.o. w Prostą Spółkę Akcyjną – Opłata od wniosku do KRS

Ostatnim elementem procedury przekształcenia jest złożenie wniosku do sądu rejestrowego. Wniosek tego rodzaju podlega opłacie sądowej należnej za rejestrację spółki przekształconej w wysokości 500,00 złotych + 100,00 złotych za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o wpisie spółki przekształconej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a zatem razem 600,00 złotych.

Ze względu na fakt, że wraz z takim wnioskiem należy zawnioskować o ogłoszenie o przekształceniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, to na tym etapie pojawia się dodatkowy koszt równy cenie za ogłoszenie o planie przekształcenia o którym była mowa wcześniej.

Podsumowanie

Z powyższego opisu wynika zatem, że łączny koszt przekształcenia sp. z o.o. o kapitale zakładowym 20.000,00 złotych w Prostą Spółkę Akcyjną wyniesie:

 • 1260,00 złotych – taksa notarialna;
 • 1200,00 złotych – opłata za ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
 • 600,00 złotych – opłata za wniosek o wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego,

Co daje nam łączną kwotę kosztów administracyjnych i urzędowych na poziomie 3.060,00 zł, z czego 2.550,00 zł to koszty niezależne od wartości kapitału w spółce.

Warto podkreślić, że chociaż powyższe kwoty nie należą do najniższych i przekształcenie sp. z o.o. w Prostą Spółkę Akcyjną wiąże się z pewnym wydatkiem, to jednak jest to procedura o wiele tańsza niż przy tradycyjnych spółkach akcyjnych. Odchodzi bowiem przy tej formie przekształcenia obowiązek zlecenia sporządzenia opinii przez biegłego rewidenta (minimum 10.000 zł przy małej skali działalności).

Zapraszamy do indywidualnej konsultacji.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania i pomożemy Ci znaleźć najbardziej efektywne rozwiązania dla Twojego biznesu.

Dołącz do naszego newslettera

i zyskaj bezpłatny dostęp do najnowszych informacji z branży księgowej, podatkowej oraz prawnej, aktualnych trendów w kryptowalutach i niezbędnych porad dla Twojego biznesu. Bądź na bieżąco i nie przegap żadnej ważnej zmiany, która mogłaby wpłynąć na Twoją firmę. Z nami zawsze będziesz krok przed konkurencją!