Procedurę przekształcenia sp. z o.o. w Prostą Spółkę Akcyjną opisaliśmy już w poprzednim artykule. Po jego publikacji pytaliście nas często jakie koszty wygeneruje takie przekształcenie. W niniejszym artykule odpowiadamy na to pytanie.

Warto przy tym zaznaczyć, że będą one zdecydowanie niższe niż w przypadku przekształcenia sp. z o.o. w tradycyjną spółkę akcyjną.

Przekształcenie sp. z o.o. w Prostą Spółkę Akcyjną – Taksa notarialna

I tak, w skład kosztów przekształcenia sp. z o.o. w Prostą Spółkę Akcyjną zaliczyć należy przede wszystkim taksę notarialną, która zostanie pobrana przez notariusza sporządzającego protokół zgromadzenia wspólników sp. z o.o. uchwałę o przekształceniu, a która odpowiadać będzie sumie  kwot, o jakich mowa w § 3 oraz § 9 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, tj.:

 1. kwoty 750,00 złotych za sporządzenie protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 2. kwoty, której wysokość uzależniona jest od wartości czynności, tj. kapitału zakładowego spółki powstałej po przekształceniu, uwzględniającej:
  • do 3000 zł – 100 zł;
  • powyżej 3000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3000 zł;
  • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł;
  • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł;
  • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł;
  • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1 000 000 zł;
  • powyżej 2 000 000 zł – 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł.

Przykładowo w przypadku sp. z o.o. o kapitale zakładowym 20.000,00 złotych, taksa notarialna od tej czynności wyniesie maksymalnie 1.260,00 złotych. Zaznaczyć należy, że taksa może być niższa, gdyż zależy to od notariusza dokonującego czynności.

Przekształcenie sp. z o.o. w Prostą Spółkę Akcyjną – Ogłoszenie planu przekształcenia

Kolejnym wydatkiem składającym się na przekształcenie sp. z o.o. w Prostą Spółkę Akcyjną będzie koszt ogłoszenia planu przekształcenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Takie ogłoszenie jest wymagane z uwagi na treść art. 5791 w zw. z art. 5 ust. 3 k.s.h. W przypadku tego rodzaju ogłoszeń zastosowanie znajduje przepis, zgodnie z którym opłatę za pozostałe ogłoszenia i obwieszczenia ustala się za ilość znaków, którymi są litery, cyfry, znaki przestankowe i odstępy między wyrazami, licząc po 0,70 zł za jeden znak. W praktyce średnia objętość planu przekształcenia liczy 850 znaków, a zatem koszt takiego ogłoszenia powinien zamknąć się w kwocie około 600,00 złotych.

Przekształcenie sp. z o.o. w Prostą Spółkę Akcyjną – Opłata od wniosku do KRS

Ostatnim elementem procedury przekształcenia jest złożenie wniosku do sądu rejestrowego. Wniosek tego rodzaju podlega opłacie sądowej należnej za rejestrację spółki przekształconej w wysokości 500,00 złotych + 100,00 złotych za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o wpisie spółki przekształconej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a zatem razem 600,00 złotych.

Ze względu na fakt, że wraz z takim wnioskiem należy zawnioskować o ogłoszenie o przekształceniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, to na tym etapie pojawia się dodatkowy koszt równy cenie za ogłoszenie o planie przekształcenia o którym była mowa wcześniej.

Podsumowanie

Z powyższego opisu wynika zatem, że łączny koszt przekształcenia sp. z o.o. o kapitale zakładowym 20.000,00 złotych w Prostą Spółkę Akcyjną wyniesie:

 • 1260,00 złotych – taksa notarialna;
 • 1200,00 złotych – opłata za ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
 • 600,00 złotych – opłata za wniosek o wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego,

Co daje nam łączną kwotę kosztów administracyjnych i urzędowych na poziomie 3.060,00 zł, z czego 2.550,00 zł to koszty niezależne od wartości kapitału w spółce.

Warto podkreślić, że chociaż powyższe kwoty nie należą do najniższych i przekształcenie sp. z o.o. w Prostą Spółkę Akcyjną wiąże się z pewnym wydatkiem, to jednak jest to procedura o wiele tańsza niż przy tradycyjnych spółkach akcyjnych. Odchodzi bowiem przy tej formie przekształcenia obowiązek zlecenia sporządzenia opinii przez biegłego rewidenta (minimum 10.000 zł przy małej skali działalności).