Czy strona www musi zostać ujawniona w rejestrze KRS? Jak to zrobić? Od 1 lipca 2021 roku wnioski o wpis do KRS można składać wyłącznie w formie elektronicznej. Sąd Rejestrowy nie rozpatruje już wniosków złożonych w formie papierowej. Wniosek o zmianę danych w spółce zarejestrowanej w KRS można złożyć na dwa sposoby, za pośrednictwem:

 • S24 – jeśli umowę spółki zawarto na wzorcu umowy udostępnionym w tym systemie
 • PRS (Portal Rejestrów Sądowych) – jeśli umowę spółki lub akt założycielski zawarto u notariusza

Czy i jak zgłosić stronę www do rejestru KRS?

Należy pamiętać, że nie można dokonać zmiany danych spółki za pomocą systemu S24, jeśli została ona zarejestrowana lub dokonano jakiejkolwiek zmiany w sposób tradycyjny (na papierze) lub w systemie PRS.

Korzystanie z obu portali jest darmowe. Warto mieć jednak na uwadze, że należy wnieść opłatę stałą w kwocie 350 złotych. Pobiera się ją od wniosku o dokonanie zmiany wpisu dotyczącego podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców.

Wpis adresu strony internetowej oraz adresu poczty elektronicznej podmiotu ujawnianego w rejestrze przedsiębiorców jest warunkowany przez to, czy podmiot rejestrowy posiada własną stronę i adres poczty elektronicznej. Niemniej jednak, w praktyce wpis ten jest uznawany za „dobrowolny”. Podczas bowiem rozpatrywania wniosku o wpis, sąd rejestrowy nie bada faktycznej obecności strony internetowej.

Strona www w rejestrze KRS – zmiana danych w PRS

Aby utworzyć w systemie PRS wniosek o zmianę danych (dodanie, zmianę, wykreślenie adresu strony internetowej) podmiotu w rejestrze przedsiębiorców dla spółki, należy w kolejności:

 1. Zalogować się na stronnie https://prs.ms.gov.pl/.
 2. W oknie głównym aplikacji, w bloku Złóż wniosek lub pismo, na zakładce ‘Wnioski’ wybrać kategorię wniosku ‘Wnioski o zmianę’. W sekcji ‘Wskaż dane podmiotu, którego dotyczy wpis:’, w polu „Numer KRS” podać numer KRS spółki, której ma dotyczyć wniosek o zmianę i kliknąć przycisk [Wyszukaj w KRS].
 3. Wybrać przycisk [Przejdź do wniosku]. Na ekranie wyświetla się pierwsza zakładka formularza wniosku o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców dla spółki. Po wyszukaniu podmiotu w rejestrze, do edycji zostaną udostępnione zakładki. Są to: Nazwa wniosku, Dane podmiotu, Wnioskodawca / Pełnomocnik, Sąd, Zakres informacyjny objęty zmianą, Załączniki.
 4. Należy uzupełnić wszystkie zakładki oraz na zakładce Zakres informacyjny objęty zmianą zaznaczyć pole „Dane kontaktowe”,
 5. Zakładka Dane kontaktowe umożliwia wprowadzenie informacji o nowym adresie poczty elektronicznej i adresie strony internetowej podmiotu. W celu uzupełnienia zakładki, w sekcji ‘Nowe dane’ zmieniamy adres strony internetowej podmiotu albo – jeśli danych tych nie ma aktualnie w rejestrze – wprowadzić wymaganą wartość we właściwym polu.

Strona www w rejestrze KRSzmiana danych w S24

Aby zmienić adres strony internetowej spółki w systemie S24, należy wykonać następujące kroki:

 1. Zaloguj się do systemu S24 na stronie https://www.s24.pl/login
 2. Przejdź do zakładki „Dane spółki” lub „Edycja danych”.
 3. Znajdź pole z adresem strony internetowej spółki.
 4. Wprowadź nowy adres strony internetowej w odpowiednie pole.
 5. Potwierdź zmiany, klikając przycisk „Zapisz” lub „Aktualizuj”.
 6. Po zapisaniu zmian system S24 automatycznie wyśle je do odpowiednich instytucji, takich jak KRS czy Urząd Skarbowy.

Pamiętaj, że zmiana adresu strony internetowej spółki nie wymaga złożenia dodatkowych dokumentów w sądzie rejestrowym. Może być jednak konieczne zaktualizowanie danych w innych miejscach, takich jak wizytówki czy materiały marketingowe, itp.