Dotychczas przedsiębiorcy, szczególnie młodzi, decydowali się prowadzić działalność w postaci Jednoosobowej Działalności Gospodarczej bądź Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Często wybór formy działalności wynikał z możliwości ubiegania się o dotację na jej rozpoczęcie. To właśnie oni stanowić będą grupę docelową Prostej Spółki Akcyjnej.

Przekształcenie Jednoosobowej Działalności Gospodarczej w Prostą Spółkę Akcyjną

Przekształcenie Jednoosobowej Działalności Gospodarczej w Prostą Spółkę Akcyjną umożliwia w prosty sposób zmienić ustrój naszej działalności gospodarczej, przy jednoczesnym zachowaniu całego majątku, zobowiązań, zezwoleń czy też licencji. Proces ten nazywany jest sukcesją uniwersalną , gdyż w jej ramach następca prawny danego podmiotu wchodzi w ogół praw i obowiązków poprzednika. Proces ten jest określony w artykule 551.§5 Kodeksu Spółek Handlowych.

Największa zaletą wyboru przekształcenia zamiast tworzenia nowego podmiotu prawnego jest zachowanie ciągłości. Dzięki temu zyskuje się wiarygodność w oczach kontrahentów, inwestorów czy instytucji bankowych. Drugą zaletą jest możliwość przesunięcia dotychczas zdobytego środowiska biznesowego na rzecz nowego podmiotu bez konieczności dodatkowych czynności, które wymagają zgody osób trzecich, działa to na korzyść wizerunku takiego podmiotu. Po trzecie – pozwala na uniknięcie przywiązania przedsiębiorcy do instytucji ZUS po zakończenia opłacania go w formie preferencyjnej, gdy nastaje konieczność płacenia pełnej sumy.

Proces przekształcania Działalności Gospodarczej w Prostą Spółkę Akcyjną

Proces ten, dokonywany na podstawie wyżej wspomnianego przepisu z Kodeksu Spółek Handlowych, nakazuje dochowania szeregu formalności. Składa się on z kilku etapów, każdy z nich wymaga poniesienia kosztów.

I etap: przygotowanie planu przekształcenia wraz z załącznikami

Plan przekształcenia wymaga sporządzenia w formie aktu notarialnego. W szczególności musi zawierać on ustalenie wartości bilansowej majątku Jednoosobowej Działalności Gospodarczej na określony dzień w miesiącu poprzedzający sporządzenie planu przekształcenia. Dokumenty, które muszą być dołączone do planu :

  1. Projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy.
  2. Projekt aktu założycielskiego spółki przekształconej.
  3. Wycena składników majątku przekształcanego przedsiębiorcy.
  4. Sprawozdanie finansowe sporządzone na określony dzień w miesiącu poprzedzającym sporządzenie planu przekształcenia przedsiębiorcy.

II etap: opinia biegłego rewidenta

Dokument będący planem przekształcenia musi zostać zweryfikowany przez biegłego rewidenta, którego na wniosek przedsiębiorcy wyznacza Sąd Rejestrowy. Do wniosku musi zostać dołączony plan przekształcenia wraz z załącznikami. Biegły dokonuje oceny poprawności i rzetelności sporządzonej dokumentacji w terminie nie przekraczającym dwóch miesięcy.

III etap: złożenie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy

Oświadczenie to musi zostać również sporządzone w formie aktu notarialnego, co generuje kolejne koszty. Takie oświadczenie musi zawierać co najmniej: rodzaj nowej spółki, wysokość kapitału akcyjnego czy imiona i nazwiska członków zarządu nowej spółki.

IV etap: stworzenie i podpisanie umowy spółki

W tym momencie powołuje się władzę spółki przekształconej oraz zawiera się notarialnie akt założycielski.

V etap: Złożenie w KRS wniosku o rejestrację spółki i wykreślenie przedsiębiorcy przekształcanego z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wniosek do Sądu Rejestrowego musi zostać złożony w ciągu sześciu miesięcy od podpisania aktu założycielskiego. Składa się go na standardowym formularzu i koniecznie musi być do niego dołączona wszelka dokumentacja określona wymogami w Kodeksie Spółek Handlowych.

Ustawodawca oparł konstrukcję Prostej Spółki Akcyjnej w organizacji na modelu Spółki z o.o. w organizacji. W związku z tym nie została wyodrębniona forma ustrojowa przed-PSA i charakterystycznego dla spółki akcyjnej w organizacji unormowania zawartego w art. 323 § 4 KSH, które przewiduje stosowanie do praw i obowiązków oraz odpowiedzialności założycieli spółki w okresie przed powstaniem spółki w organizacji odpowiednio przepisów o spółce akcyjnej w organizacji.

VI etap: złożenie do Urzędu Skarbowego wniosku o rejestracja VAT

Jeśli podatnik chce być czynnym płatnikiem VAT, koniecznie musi złożyć w Urzędzie Skarbowym wniosek o rejestracje do VAT.

VII etap: zawiadomienie urzędów i kontrahentów o przekształceniu działalności w spółkę

Jeśli zakończymy wcześniejsze etapy wszelkiej biurokracji i wizyt po wyżej wymienionych urzędach, konieczne należy powiadomić kontrahentów i instytucje o przekształceniu. Dokumenty powinny być wystawiane na zaktualizowane dane.