Po zawiązaniu Prostej Spółki Akcyjnej przychodzi czas na zgłoszenie Spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Poniżej chciałbym przedstawić podstawowe informacje dotyczące procedury zgłoszenia Prostej Spółki Akcyjnej do rejestru przedsiębiorców KRS. Wskażę też jakie dokumenty będą konieczne, aby dokonać skutecznej rejestracji Spółki.

Dwa tryby zgłaszania Prostej Spółki Akcyjnej do KRS

W pierwszej kolejności należy zaakcentować fakt, że zgłoszenie Prostej Spółki Akcyjnej do KRS może nastąpić na dwa sposoby. Prostą Spółkę Akcyjną zawiązaną za pomocą formularza umowy dostępnego w systemie s24 można zgłosić do KRS składając wniosek za pośrednictwem systemu s24. Inaczej wygląda sytuacja w przypadku zgłoszenia do KRS Prostej Spółki Akcyjnej zawiązanej w formie aktu notarialnego. W tym przypadku konieczne będzie skorzystanie z tradycyjnej formy rejestracji spółki, obejmującej wysłanie papierowego wniosku do właściwego dla miejsca siedziby Prostej Spółki Akcyjnej sądu gospodarczego.

Zgłoszenie – co powinno zawierać?

Zarząd zgłasza zawiązanie Prostej Spółki Akcyjnej do sądu rejestrowego właściwego dla siedziby spółki. Wniosek o wpis spółki do rejestru podpisują wszyscy członkowie zarządu.

Zgłoszenie spółki do rejestru powinno zawierać:

 • 1) firmę, siedzibę i adres spółki;
 • 2) przedmiot działalności spółki;
 • 3) liczbę akcji;
 • 4) jeżeli umowa spółki przewiduje emisję różnych rodzajów akcji – liczbę akcji uprzywilejowanych i rodzaj uprzywilejowania;
 • 5) jeżeli umowa spółki przewiduje przyznanie uprawnień indywidualnych określonym akcjonariuszom albo tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki niewynikające z akcji – zaznaczenie tych okoliczności;
 • 6) wysokość kapitału akcyjnego;
 • 7) jeżeli akcjonariusze wnoszą wkłady niepieniężne – zaznaczenie tej okoliczności;
 • 8) nazwiska i imiona członków zarządu oraz sposób reprezentowania spółki;
 • 9) nazwiska i imiona członków rady nadzorczej, jeżeli umowa spółki wymaga ustanowienia rady nadzorczej;
 • 10) czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony;
 • 11) jeżeli umowa spółki wskazuje pismo przeznaczone do ogłoszeń spółki – oznaczenie tego pisma.

Wniosek o wpis Prostej Spółki Akcyjnej – wymagane dokumenty

Aby zgłoszenie Prostej Spółki Akcyjnej do rejestru było skuteczne, do wniosku o wpis Prostej Spółki Akcyjnej należy dołączyć:

 • umowę spółki
 • oświadczenie wszystkich członków zarządu o wysokości kapitału akcyjnego, ustalonej na podstawie sumy wartości wniesionych wkładów, przeznaczonych na kapitał akcyjny
 • oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie akcji zostały wniesione w części przewidzianej w umowie spółki
 • jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający umowę spółki. Dowód ich ustanowienia z wyszczególnieniem składu osobowego
 • adresy do doręczeń <albo adresy do doręczeń elektronicznych> członków zarządu
 • jednocześnie ze zgłoszeniem spółki do rejestru należy złożyć podpisaną przez wszystkich członków zarządu listę akcjonariuszy. Lista ta powinna zawierać nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) oraz liczby i serii akcji objętych przez każdego z nich.

Opłaty od wniosku o rejestrację Prostej Spółki Akcyjnej

Ostatnią, lecz nie mniej istotną kwestią jest  problematyka opłat sądowych związanych z rejestracją Prostej Spółki Akcyjnej. Opłaty za rejestrację Prostej Spółki Akcyjnej różnią się, w zależności od tego, czy wybieramy opcję zawarcia umowy Prostej Spółki Akcyjnej w systemie s24 czy u notariusza. W przypadku wyboru formy elektronicznej złożenia wniosku, opłata będzie wynosić 250 zł a w przypadku wyboru formy aktu notarialnego. Koszt rozpoznania wniosku o zarejestrowanie spółki przez Sąd będzie wynosił 500 zł. Do wskazanych powyżej opłat sądowych (ponoszonych na rzecz Sądu, który rozpoznaje wniosek o rejestrację spółki) należy doliczyć również opłatę w wysokości 100 zł. Jest to opłata za publikację ogłoszenia o zarejestrowaniu spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.