Walne zgromadzenie akcjonariuszy odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu Prostej Spółki Akcyjnej, będąc głównym organem podejmującym istotne decyzje korporacyjne. Choć zasady regulujące jego działanie wykazują pewne podobieństwa do zgromadzeń w innych spółkach kapitałowych, to jednak istnieją istotne różnice. Wynikają one bezpośrednio z charakterystyki działania Prostej Spółki Akcyjnej. W niniejszym artykule przeanalizujemy, czym w istocie jest walne zgromadzenie akcjonariuszy. Czym różni się forma zwyczajnego i nadzwyczajnego zgromadzenia i jaką rolę pełni protokół zgromadzenia.

 

Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy

Zwyczajne walne zgromadzenie ma na celu przede wszystkim analizę i zatwierdzenie sprawozdania z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego. Na tym zgromadzeniu podejmuje się decyzje dotyczące wypłaty dywidendy lub pokrycia straty. A także udziela się absolutorium członkom organów Prostej Spółki Akcyjnej za wykonanie przez nich obowiązków. Zgodnie z przepisami zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.

Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy

Nadzwyczajne walne zgromadzenie ma charakter bardziej elastyczny i zwołuje się je w miarę potrzeb. By dokonać dowolnej czynności, wymagającej podjęcia uchwały. Na przykład w zakresie zbycia nieruchomości. Kto ma prawo zażądać zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia i wniesienia określonych spraw do porządku obrad? Prawo to przysługuje akcjonariuszowi lub grupie akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą ogólnej liczby głosów lub akcji.

 

Zwołanie i miejsce walnego zgromadzenia w Prostej Spółce Akcyjnej

W kontekście zarówno zwyczajnego, jak i nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy w P.S.A. kluczową rolę odgrywa zarząd, czyli rada dyrektorów. Każdego akcjonariusza, który figuruje w rejestrze akcjonariuszy spółki, należy poinformować o zbliżającym się zgromadzeniu. Odbywa się to za pośrednictwem zawiadomienia wysłanego na adres elektroniczny do doręczeń, za pomocą listu poleconego bądź przesyłki kurierskiej.

Zawiadomienie o walnym zgromadzeniu akcjonariuszy należy wysłać co najmniej dwa tygodnie przed zaplanowanym terminem. Powinno ono precyzyjnie określać datę i miejsce zgromadzenia oraz planowaną agendę obrad.

Warto pamiętać, że do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu uprawniony jest każdy, kto znajduje się w rejestrze akcjonariuszy trzy dni przed datą zgromadzenia.

 

Protokół z walnego zgromadzenia akcjonariuszy P.S.A.

Protokół z każdego walnego zgromadzenia stanowi istotny dokument, w którym potwierdza się legalność zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania decyzji.

Sporządza się wykaz podjętych uchwał, zawierający informacje o liczbie akcji, z których głosowano, oraz procentowym udziale tych akcji w ogólnej liczbie. Ponadto, przedstawia się łączną liczbę ważnych głosów oraz oddzielnie liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, wraz ze zgłoszonymi sprzeciwami.

Dołączane do protokołu załączniki obejmują dowód zwołania Walnego Zgromadzenia oraz spis obecności z podpisami uczestników. W tym listę akcjonariuszy korzystających z głosowania poprzez środki elektroniczne.

Uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy muszą być podpisane przez obecnych uczestników lub co najmniej przez przewodniczącego zgromadzenia i osobę sporządzającą protokół.

 

Podsumowanie

Walne zgromadzenie akcjonariuszy odgrywa kluczową rolę w funkcjonowaniu Prostej Spółki Akcyjnej, ponieważ to tutaj podejmowane są decyzje mające fundamentalne znaczenie dla działalności firmy. Każdy akcjonariusz ma istotny głos, dlatego ważne jest, aby każdy z nich miał świadomość swoich praw i umiejętność ich wykorzystania.