Niektóre podmioty gospodarcze, zobowiązane do składania sprawozdań finansowych, mają możliwość skorzystania z instytucji wydłużenia roku podatkowego. W tym celu, konieczne jest jednak spełnienie pewnych warunków. Czy wydłużony rok podatkowy znajduje zastosowanie również w Prostej Spółce Akcyjnej?

Rok podatkowy a ustawa o rachunkowości

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości jako rok obrotowy należy rozumieć co do zasady rok kalendarzowy lub inny okres, trwający 12 kolejnych, pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Daty graniczne, obejmujące rok podatkowy określa statut lub umowa, na podstawie której utworzono jednostkę. Jeżeli jednak jednostka rozpoczęła swoją działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego, to można księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny. Z kolei w przypadku zmiany roku obrotowego pierwszy po zmianie rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Rok podatkowy a ustawa o CIT

Kwestię długości roku podatkowego w kontekście spółek reguluje również ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. W art. 8 tego aktu wskazano, że rokiem podatkowym jest co do zasady rok kalendarzowy, chyba że podatnik postanowi inaczej w statucie albo w umowie spółki, albo w innym dokumencie, odpowiednio regulującym zasady ustrojowe innych podatników i zawiadomi o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego. W takiej sytuacji rokiem podatkowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy kalendarzowych.

Kiedy możliwe jest wydłużenie roku podatkowego?

Ta sama ustawa przewiduje jednak cztery zastrzeżenia w tym zakresie. Po pierwsze, w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności, pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, nie dłużej jednak niż dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych. Po drugie, w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego, pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność.

Ponadto, w razie zmiany roku podatkowego, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe. Po czwarte,, jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek zamknięcia ksiąg rachunkowych (sporządzenia bilansu) przed upływem przyjętego przez podatnika roku podatkowego, za rok podatkowy uważa się okres od pierwszego dnia miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do dnia zamknięcia ksiąg rachunkowych. W tym przypadku za następny rok podatkowy uważa się okres od dnia otwarcia ksiąg rachunkowych do końca przyjętego przez podatnika roku podatkowego.

Czy Prosta Spółka Akcyjna będzie mogła wydłużyć rok podatkowy?

Czy zatem Prosta wydłużony rok podatkowy znajduje zastosowanie w Prostej Spółce Akcyjnej? Co do zasady tak. Jeżeli za rok obrotowy przyjmie rok kalendarzowy i rozpocznie działalność w drugiej połowie roku obrotowego, będzie mogła wydłużyć pierwszy rok obrotowy i jednocześnie rok podatkowy. Jedynym warunkiem w tym zakresie jest umieszczenie tej informacji w umowie spółki. W ten sposób Prosta Spółka Akcyjna połączy księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe z dwóch lat.