Przedsiębiorcy zakładający Prostą Spółkę Akcyjną muszą również pamiętać o obowiązku dokonania zgłoszenia w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych. To system zbierający dane o niemal wszystkich spółkach, działających w Polsce i ich beneficjentach. Jak działa Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych i jak poprawnie dokonać wpisu?

Czym jest Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych pojawił się w Polsce za sprawą dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. System ten zbiera informacje o beneficjentach rzeczywistych, a wiec osobach fizycznych, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad daną spółką. Celem gromadzenia i przetwarzania tych danych jest przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Dzięki takiemu przejrzystemu systemowi wyraźnie widoczne są wszelkie powiązania, istniejące w strukturach korporacyjnych. Rzeczywistym beneficjentom trudno też ukryć się, nawet w najbardziej złożonej i skomplikowanej strukturze. Do informacji zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych dostęp mają nie tylko organy administracji, ale również każdy obywatel. Dane można pozyskać całkowicie bezpłatnie.

Czy obowiązek wpisu obejmie też Prostą Spółkę Akcyjną?

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych obejmuje dane dotyczące beneficjentów prawie wszystkich funkcjonujących w Polsce spółek. Są to spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjne. Wyjątek stanowią spółki publiczne w rozumieniu ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Czy katalog, wskazany w przepisach obejmie również Prostą Spółkę Akcyjną? Oczywiście, kiedy tylko ta konstrukcja pojawi się w polskim systemie prawnym. Każdy zarządzający Prostą Spółką Akcyjną będzie miał obowiązek dokonać w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych stosownego wpisu, dotyczącego beneficjenta rzeczywistego. Takim beneficjentem są osoby fizyczne, które sprawują kontrolę bezpośrednio lub pośrednio nad klientem z uwagi na posiadane przez nie uprawnienia. Mogą one wynikać zarówno z okoliczności faktycznych jak i prawnych. Ponadto, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania, podejmowane przez klienta, lub osobę fizyczną lub osoby fizyczne, w imieniu których są nawiązywane stosunki gospodarcze lub przeprowadzana jest transakcja okazjonalna.

Jak zgłosić beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych?

Kwestie techniczne, związane z funkcjonowaniem Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych reguluje rozporządzenie Ministra Finansów. Specjalny poradnik dla zarządzających spółkami znajduje się również na stronie Ministerstwa Finansów. Zgłoszenia do CRBR dokonuje wyłącznie osoba uprawniona do rejestracji spółki i nie może w tym zakresie wyznaczyć pełnomocnika. Podmioty, wpisane do KRS przed dniem wejścia w życie przepisów, dotyczących CRBR, mają czas na dokonanie wpisu do 12 kwietnia 2020 r. Zgłoszenie do CRBR następuje w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu www.podatki.gov.pl. W dostępnym na tej stronie internetowej formularzu elektronicznym należy podać w szczególności dane identyfikacyjne spółki (NIP, REGON), jej nazwę, numer KRS, adres siedziby. Poza tym konieczne jest precyzyjne określenie beneficjentów rzeczywistych spółki. Niezbędne jest podanie takich informacji, jak imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, kraj obywatelstwa i zameldowania, a także jakie ma udziały i uprawnienia w spółce. Wypełniony formularz należy podpisać przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu zaufanego (za pośrednictwem profilu zaufanego ePUAP). Po złożeniu przedmiotowego formularz należy zachować wygenerowany numer referencyjny. Numer ten stanowi gwarancję, że przedsiębiorca poprawnie złożył formularz. Na tej podstawie możliwe będzie pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Problemy ze zgłoszeniem do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Czy zgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych jest trudne lub problematyczne? Nie. Realizacja tego obowiązku powinna zająć nie więcej niż kilka minut. Jedynym ograniczeniem w tym zakresie jest konieczność posiadania profilu zaufanego ePUAP albo podpisu kwalifikowanego. W obliczu innych obowiązków, dotyczących spółek, które trzeba również wykonywać w formie elektronicznej, nie powinno to jednak sprawić problemu.