Prosta Spółka Akcyjna jest osobą prawną. W związku z tym jest zobowiązana na podstawie art. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do stosowania tej ustawy (m.in. w zakresie ustalania powstania przychodów i kosztów uzyskania przychodów, czy poboru podatku).

W Prostej Spółce Akcyjnej opodatkowane będą m.in. dochody z kapitałów pieniężnych w tym:

  1. dochody odsetkowe,
  2. dywidendy i inne udziały w zyskach osób prawnych,
  3. umorzenie akcji,
  4. przychody z odpłatnego zbycia akcji,
  5. przychody z tytułu objęcia akcji w zamian za wkład niepieniężny;
  6. opodatkowane będą również nieodpłatne świadczenia na rzecz akcjonariuszy.

Prosta spółka akcyjna będzie co do zasady opodatkowana tak samo jak pozostałe spółki kapitałowe, tj. spółka akcyjna i spółka z o.o

Stawka podatku CIT w Prostej Spółce Akcyjnej

Ponieważ na Spółce , a nie na jej akcjonariusza spoczywać będzie obowiązek obliczenia oraz zapłaty zaliczek na podatek dochodowy. Zaliczki na podatek CIT należy wpłacać w terminie do 20 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedni. Istnieje możliwość także kwartalnego opłacania zaliczek na podatek dochodowy. W takim przypadku zaliczki należy wpłacać do 20 dnia miesiąca za poprzedni kwartał.

W podatku dochodowym od osób prawnych od 2019 roku obowiązują dwie stawki podatku:

  • podstawowa 19 %
  • obniżona 9%

Przy czym Prosta Spółka Akcyjna może również skorzystać z preferencyjnej stawki podatku w ramach Innovation Box.

Wypłata dywidendy

W pierwszej kolejności dochód spółki podlega opodatkowaniu podatkiem od osób prawnych. Po opodatkowaniu CIT zysk PSA może być wypłacony akcjonariuszom jako dywidenda. Dochody osób fizycznych będących akcjonariuszami prostej spółki akcyjnej będą opodatkowane na zasadach wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zgodnie z art. 1 tej ustawy).

Zasady opodatkowania dochodów (przychodów) osób fizycznych, będących akcjonariuszami prostej spółki akcyjnej są co do zasady takie same jak w przypadku akcjonariuszy lub udziałowców pozostałych spółek kapitałowych. W związku z czym od wypłaconej dywidendy akcjonariusze, jeżeli są osobami fizycznymi, płacą 19% podatku PIT.

Spółka odpowiada za naliczenie, pobranie oraz przekazanie podatku do Urzędu Skarbowego, a akcjonariusze otrzymują kwotę netto.