Konstrukcja Prostej Spółki Akcyjnej ma pojawić się w polskim systemie prawnym przede wszystkim z myślą o startup’ach, działających w branży nowych technologii. Zauważono bowiem, że tego typu działalności borykają się z wieloma problemami, uniemożliwiającymi im „rozwinięcie skrzydeł”. Zakłada się zatem, że Proste Spółki Akcyjne będą chętnie korzystać z udogodnień podatkowych, wynikających z Innovation Box.

Na czym polega mechanizm Innovation Box?

Przepisy, dotyczące Innovation Box obowiązują od 1 stycznia 2019 r. Mechanizm ten polega na obniżeniu podatku dochodowego, uzyskiwanego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej do 5 procent. Takimi kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej mogą być natomiast: patent (prawo do wynalazku), dodatkowe prawo ochronne na wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo z rejestracji topografii układu scalonego, prawo z rejestracji produktu leczniczego i weterynaryjnego, dopuszczonego do obrotu, prawo z rejestracji nowych odmian roślin i ras zwierząt oraz autorskie prawo do programu komputerowego.

Kiedy można skorzystać z Innovation Box?

Startup, który chciałby skorzystać z preferencyjnej stawki podatku w ramach Innovation Box, musi spełnić kilka warunków. Przede wszystkim konieczne jest, aby posiadane przez ten podmiot kwalifikowane prawa własności intelektualnej zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone w ramach prowadzonej przez niego działalności B + R (badawczo-rozwojowej). To wszelka działalność twórcza, obejmująca badania naukowe i prace rozwojowe, która dodatkowo jest podejmowana w sposób systematyczny i ma na celu zwiększenie zasobów wiedzy oraz wykorzystanie zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań danych wynalazków i innych rodzajów własności intelektualnej.

Jak obliczyć podatek w ramach Innovation Box?

5 procent podatku oblicza się z uwzględnieniem dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Chodzi zatem o dochód z opłat lub należności, wynikających z wszelkiego rodzaju umów licencyjnych ze sprzedaży takiego prawa, dochód ze sprzedaży takiego prawa lub usługi, a także z ewentualnego odszkodowania. Należy przy tym brać pod uwagę cenę rynkową tego prawa lub usługi. Dodatkowo, uzupełniając wskazane wytyczne, używa się przepisów, dotyczących cen transferowych. Dużą korzyścią dla startup’owców jest to, że obliczenie dochodu będzie możliwe w odniesieniu do całości produktu lub usługi, a także całej grupy praw. Podatnik będzie też korzystał z ulgi przez cały okres trwania ochrony prawnej takiego, kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, a zatem nawet przez dwadzieścia lat.

Czy skorzystanie z ulgi będzie trudne?

Oczywiście każda spółka to dość złożony podmiot. Prosta Spółka Akcyjna, mimo wielu uproszczeń i udogodnień, również będzie wymagała prowadzenia solidnej księgowości. Dodatkowo, jeżeli twórcy startup’a będą chcieli skorzystać z ulgi Innovation Box, będzie się to wiązało z koniecznością prowadzenia dodatkowej ewidencji, która wyodrębni każde z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w prowadzonych księgach rachunkowych, uwzględni koszty uzyskania przychodów i stratę, wynikającą z każdego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, wyodrębni koszty, potrzebne do wyliczenia wskaźnika, przypadające na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej, a także pokaże łączny dochód, uzyskiwany z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, w przypadku gdy podatnik wykorzystuje więcej niż jedno takie prawo.

Czy Prosta Spóła Akcyjna się opłaca?

Dla twórców startup’ów, którzy obracają się w dziedzinie nowych technologii i uzyskują dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, zestawienie Prostej Spółki Akcyjnej z możliwymi ulgami B+R oraz Innovation Box, jest z pewnością atrakcyjną formą prowadzenia działalności gospodarczej. To wygodne i dochodowe rozwiązanie, na którym będzie można wiele zyskać. Przepisy o Prostej Spółce Akcyjnej wejdą w życie prawdopodobnie w pierwszym kwartale 2020 roku.