Prosta Spółka Akcyjna spowoduje wiele zmian techniczno-organizacyjnych. Jej wdrożenie do polskiego systemu prawnego nie ograniczy się wyłącznie do zmian w Kodeksie spółek handlowych. Między innymi zaistnieje konieczność dostosowania nowej regulacji do funkcjonującego systemu ubezpieczeń społecznych (ZUS).

Prosta Spółka Akcyjna – jakie zmiany będą konieczne?

Przyjęty 5 lutego 2019 r. przez Radę Ministrów projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzający konstrukcję Prostej Spółki Akcyjnej, będzie wiązał się również ze zmianami w ustawie z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. W pewnych sytuacjach ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym mogą bowiem podlegać osoby, prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą w oparciu o przepisy ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców, a także wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Prosta Spółka Akcyjna – konieczne uzupełnienie przepisów

Konieczne stało się zatem uzupełnienie przepisów o możliwość obejmowania akcji Prostej Spółki Akcyjnej w zamian za wkład w postaci świadczenia pracy bądź usług. Jak wynika z projektowanego art. 8 ust. 6 lit. 4a, który zostanie wprowadzony do ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – akcjonariusz Prostej Spółki Akcyjnej, wnoszący do spółki wkład w postaci pracy lub usług, będzie uznawany na gruncie ww. ustawy za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność. To analogiczne rozwiązanie, jak w przypadku wspólników jednoosobowych spółek z o.o., spółek jawnych, partnerskich i komandytowych.

Prosta spółka Akcyjna a ubezpieczenie społeczne – kwestie techniczne

Momentem, od którego akcjonariusz będzie podlegał obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu będzie chwila rozpoczęcia świadczenia pracy lub usług do dnia ich zakończenia. Oczywiście w praktyce będzie to wyglądało tak, iż to Prosta Spółka Akcyjna będzie opłacała składki ZUS za swoich akcjonariuszy. W ten sposób stanie się pewnego rodzaju pośrednikiem, ponieważ kwota opłaconych składek zostanie przeksięgowana na rozrachunek poszczególnych osób i rozliczona z przyszłych zysków. Obowiązek samych akcjonariuszy zostanie natomiast ograniczony do składek zdrowotnych. Bazując jednak na interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 sierpnia 2012 r., znak IBPBI/1/415-631/12/KB, i te składki będzie mogła opłacać spółka, pod warunkiem, że kwota zobowiązania nie przekroczy 1000 zł. Przy czym składki na ubezpieczenie zdrowotne będą mogły być opłacane wyłącznie ze środków, stanowiących własność wspólników, a nie z majątku samej spółki.

Prosta Spółka Akcyjna – hybryda spółek

Jak zatem widać, konstrukcja Prostej Spółki Akcyjnej nie daje się zakwalifikować ani do spółek kapitałowych, ani do spółek osobowych. Łączy bowiem w sobie rozwiązania, związane zarówno z jedną, jak i z drugą grupą podmiotów. Teoretycznie jej struktura ma właściwości charakterystyczne dla spółek kapitałowych, ale na przykładzie kwestii ubezpieczenia społecznego widać, że istnieje w niej również wiele odniesień do funkcjonalności spółek osobowych. Wspomniane kwestie staną się jednak istotne dopiero w momencie wejścia w życie nowych przepisów, dotyczących Prostej Spółki Akcyjnej. Szacuje się, że nastąpi to w marcu 2020 roku.